Новини от Елена » безработица

Безработицата в региона под средната за страната

Малко над 8% е равнището на безработицата в региона за последния месец, отчитат от местната дирекция „Бюро по труда", която обслужва трите общини Велико Търново, Елена и Златарица. Това е 1.9% под нивото на безработица за цялата област и за страната, което е 10 на сто.
На борсата в края на ноември са регистрирани 3894 ду�?и, от които 2871 в община Велико Търново, 616 за община Елена и 407 безработни за община Златарица. Спрямо предходния месец се наблюдава увеличение на безработицата с 4.4%, но в сравнение със същия период на миналата година има понижение с 5.7 на сто, съобщи директорът на Бюрото по труда Обре�?ко Нечев.
551 ду�?и са се записали на борсата през ноември, като повече от половината новорегистрирани отново са жени. 25 ду�?и са се записали в Бюрото по труда, след като са останали без работа в чужбина и са се върнали в България. 388 ду�?и пък са били съкратени от фирми и предприятия в страната и са се завърнали по родните места.

�?зточник вестник Борба

Коментари

75 на сто от безработните са със загубени трудови навици

2804 безработни от общините Велико Търново, Елена и Златарица са на трудовата борса от години, което означава, че тотално са загубили трудовите си навици. Те са 75 на сто от всички безработни, които в момента се водят на отчет в Бюрото по труда във Велико Търново, обслужващо трите общини. �?ма хора и с по 5 регистрации, призна Обре�?ко Нечев, директор на Бюрото по труда. За тези хора можем само да предложим мерки, а от Общините и работодателите зависи да ги наемат на робота и да възстановят трудовите им навици, коментира Нечев.
6,4 % е нивото на официалната безработица за октомври във В. Търново, в Елена – 17,1 %, а в Златарица – рекордните 30,6 %. Безработицата за областта е 9,4 %, а за страната – 9,4 на сто.
Безработицата за региона леко пада и това се дължи основно на програмите за временна заетост, субсидирани от държавата. От заетите за месеца 321 работни места, в реалната икономика са 180, като 82 на сто са за работници без квалификация. От регистрите като безработни отпадат 28 на сто от хората, защото са с прекратена регистрация заради различни наказания – неявяване по график за подпис, отказ на предложено работно място или не са оти�?ли на обучение, посочи Обре�?ко Нечев.
През октомври работата си са загубили 523 ду�?и от трите общини, което е със 118 човека повече от септември. Най-много безработни генерира секторът на услугите – 276 човека. �?ндустрията е освободила 96 човека.
За едно работно място се конкурират 12 безработни, а натискът на пазара на труда в предходния месец е бил 14:1.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Безработицата спадна леко

Леко понижение на безработицата във Великотърновски регион отчитат през септември от местната дирекция "Бюро по труда", която обслужва общините Велико Търново, Елена и Златарица. На борсата са регистрирани 3 716 ду�?и за трите общини.

Спрямо предходния месец август трудово незаетите са намалели с около 2%, а в сравнение със същия период на миналата година понижението е с 12 на сто, съобщи директорът на Бюрото по труда Обре�?ко Нечев.

Безработните в Община Велико Търново в края на септември са 2 701, в Елена трудово незаетите са 642, а в Златарица – 373. Най-много от новозаписаните на борсата безработни – 223, са освободени от сектор "услуги", следва сектор "индустрия" със съкратени 91 човека. На работа през септември са постъпили 263 ду�?и. За едно работно място са се конкурирали 14 безработни.

�?зточник DarikNews

Коментари

Безработицата в региона леко намаляла

Лек спад на безработицата във Великотърновски регион отчитат през август от местната дирекция "Бюро по труда", която обслужва общините Велико Търново, Елена и Златарица.

В края на летния месец на борсата са регистрирани 3 801 ду�?и за трите общини. Спрямо предходния месец юли трудово незаетите са намалели с близо процент и половина, а в сравнение със същия период на миналата година понижението е с 10%, съобщи директорът на Бюрото по труда Обре�?ко Нечев.

Безработните в Община Велико Търново са 2 744, в Елена трудово незаетите са 659, а в Златарица – 398. Най-много от новозаписаните на борсата безработни – 193, са освободени от сектор "услуги", следва сектор "индустрия" със съкратени 89 ду�?и. На работа през август са постъпили 221 ду�?и. За едно работно място са се конкурирали 15 безработни.

�?зточник DarikNews

Коментари

Безработицата падна с 1,2%, но 3856 са без препитание

Масово търсят педагози, всяка трета обява е за тази професия
БЕЗРАБОТ�?ЦАТА В ОБЩ�?Н�?ТЕ ВЕЛ�?КО ТЪРНОВО, ЕЛЕНА �? ЗЛАТАР�?ЦА, КО�?ТО ОБСЛУЖВА Д�?РЕКЦ�?Я „БЮРО ПО ТРУДА” В СТАРАТА СТОЛ�?ЦА, ПРОДЪЛЖАВА ДА ПАДА, съобщи �?ефът на ведомството Обре�?ко Нечев. Данните са за последния месец, като спрямо предходния понижението е с 1, 2 на сто. За същия период на миналата година хората без препитание са намалели с 11%. В момента за едно свободно място се състезават 14 човека. Регистрираните безработни лица общо за Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново, са 3856 ду�?и. Най-много безработни има в областния център – 2785, община Елена – 675, община Златарица – 396.
267 работни места са заявени за последния месец в дирекцията. Според Нечев всяка трета обява е за учители.
„Масово се търсят педагози преди началото на учебната година и не могат да се намерят кандидати”, разказа директорът.
1219 човека стоят на трудовата борса повече от една година, сочи официалната сводка. Това представлява 31 на сто от контингента. С престой до 2 години пък са 608 човека. Над две години не могат да си намерят работа 611 ду�?и.

�?зточник вестник Борба

Коментари

Вече не се отчита нивото на безработицата

От месец май тази година Агенцията по заетостта вече не отчита нивото на безработицата. Води се статистиката само на броя на безработните, регистрирани в бюрата по труда, но не се прави процентно съотно�?ение към работещите, което определя нивото на безработицата.
По данните на Бюрото по труда във Велико Търново официално безработните в старата столица през май са били 2817 човека, което е с 5,9 % по-малко от предходния месец и с 11,7 на сто спад в сравнение с година по-рано.
Над една година с регистрация на борсата са 28,8 на сто от безработните, отчете Обре�?ко Нечев, директор на Бюрото по труда във В. Търново. 2326 от безработните (2/3 от хората останали без работа) са с повече от две регистрации на борсата.
За май новорегистрираните безработни за общините В. Търново, Елена и Златарица са 360 човека, или с 83 по-малко от април. 202 ду�?и са наказани с по 6 месеца прекратяване на регистрацията, защото са отказали предложено им работно място, не са се включили в курс за преквалификация или не са се явили по график за подпис. Те са 36 на сто от т.нар. изходящ поток на безработните, с който се отчита намаляване на безработицата. На робота са постъпили 272 ду�?и, или с 42-ма по-малко от предходния месец.
От статистиката на трудовата борса е видно, че почти половината от намерилите си работа са специалисти. Същевременно от Бюрото по труда отчитат предлагане основно на работни места за хора без професия и специалност в индустрията и услугите, което по думите на Обре�?ко Нечев определя дисбаланса на пазара на труда. За май са били обявени 264 свободни работни места, които са с 15 по-малко от преди месец.
За едно работно място през май са се конкурирали 16 безработни при натиск върху пазара на труда през април 14:1.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Всеки трети безработен е изгонен от трудовата борса за наказание

187 безработни в общините Велико Търново, Елена и Златарица са изгонени от трудовата борса през април, защото им е наложена санкция. 31,1 % от отпадналите от регистрите на Бюрото по труда – Велико Търново през миналия месец попълват списъка на намаляващата безработица, не защото са си намерили работа, а защото са отказали предложеното им работно място, не са се явили по график за подпис, отказали са участие в курс за квалификация.
През април работа са започнали 315 безработни, а без препитание са останали 443 човека. Въпреки това от Бюрото по труда във Велико Търново отчитат намаление на безработицата за региона до ниво от 8,08 %. За една година броят на безработните е паднал с 12,7 на сто, а за месец понижението е с 3,7 %, отчете вчера Обре�?ко Нечев, директор на Бюрото по труда във В. Търново. За Златарица безработицата остава рекордна от 19,51 %, за Елена е 14,27 на сто и за В. Търново – 6,81 %. Общо за областта равнището на безработицата е 8,63 на сто, или с 0,66 пункта под средното за страната.
Почти всеки втори безработен в трите общини е без квалификация и в предпенсионна възраст. През април 21,2 на сто от новорегистрираните безработни са с вис�?е образование. В края на месеца незаети са останали 68 работни места. За едно работно място са се конкурирали 14 ду�?и при натиск върху пазара на труда през март тази година 15:1, посочи Нечев. От сферата на услугите на борсата са оти�?ли нови 280 човека, а индустрията е освободила 89 ду�?и.
�?маме 22 свободни работни места за производство на стоки и услуги, опазващи околната среда, т.нар. зелени работни места. На критериите за тях отговарят “ВиК Йовковци”, “Топлофикация ВТ” и сметопочистващата фирма “Титан”, но не проявяват интерес, коментира Обре�?ко Нечев. По тази програма държавата плаща за региона 34 000 лева за 6 месеца заетост.
По думите на �?ефа на Бюрото по труда работодателите във В. Търново не проявяват никакъв интерес към стажантската програма. По нея за наемане на безработен младеж до 29-годи�?на възраст със средно образование за половин година и на вис�?ист за същото време работодателят получава съответно по 240 и 360 лева плюс осигуровките. Отделно на кадър от фирмата се плащат по 120 лева защото си губи времето да обучава стажантите, но работодателите се дърпат и не обявяват свободни работни места, посочи Нечев. По думите му не било задължително стажантите да останат на работа след изтичането на �?естте месеца. Проблемът не бил в безработните, защото имало младежи, регистрирани на борсата с всякакво образование, а в работодателите, твърди Обре�?ко Нечев.
Според него същото е положението с незаинтересоваността и по схемата “Развитие”. По нея от Бюрото по труда обучавали безработните, които после работодателят трябвало да назначи от 9 до 12 месеца. Държавата дава минималната работна заплата и осигуровки. �?нтерес проявявали общините Елена и Златарица, но не и Велико Търново.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Безработицата намалява

Намаление на безработицата във Великотърновски регион отчитат през април от местната дирекция "Бюро по труда", която обслужва общините Велико Търново, Елена и Златарица.

На борсата през месеца са регистрирани 4 144 ду�?и, като нивото на безработица е 8,08 %. Тя е с малко над един пункт под средното равнище за страната (9,29%) и с около половин процент по-ниска от средното ниво за областта, което е 8,63%. Спрямо предходния месец март се наблюдава понижение с 3,7 %, а в сравнение със същия период, но преди една година, се забелязва спад с 12,7 пункта, съобщи директорът на Бюрото по труда Обре�?ко Нечев.

Безработните в Община Велико Търново са 2 993, в Елена трудово незаетите са 741, а в Златарица – 410. Повече от половината регистрирани на трудовата борса са жени – 2 138. Безработните младежи до 29-годи�?на възраст са 699. Голям дял от безработните продължават да бъдат лицата над 50-годи�?на възраст – 1 672.

Средната продължителност на безработицата е около 6 месеца, информира Нечев. Трудово незаетите, които имат регистрация на борсата повече от една година, са 1 293. 443 ду�?и за първи път са записани през април в Бюрото по труда или пък са възстановили регистрацията си.

На работа през април са постъпили 315 ду�?и, на 187 е прекратена регистрацията, тъй като не са се явили по график в Бюрото по труда. Със съдействието на дирекцията работа са намерили 292-ма ду�?и. През април са обявени 279 свободни работни места, с 27 по-малко от предходния месец. През месеца за едно работно място са се конкурирали 14 безработни.

�?зточник DarikNews

Коментари

19 в битка за едно работно място

19 безработни са се конкурирали за едно работно място през февруари при 48 за предходния месец, информира Обре�?ко Нечев, директор на Бюрото по труда във Велико Търново. За последния месец безработицата в региона пада символично – с 0, 7 пункта, и в момента е на ниво от 8, 63%. 4424 са безработните в общините Елена, Златарица и Велико Търново. Най-много – 3224, са били хората без ангажимент в община Велико Търново. 8, 63 процента е равнището на безработицата за февруари, с 1, 15 пункта под равнището за страната. Лицата с продължителност на регистрацията над една година са 1279, или това са 28, 9 процента от общо регистрираните. Най-много безработни са освободени от сектор „Услуги” – 253-има ду�?и. Нечев сподели, че през изминалия месец са включени над 64 безработни в програми и 19 по различни мерки за заетост. 238 ду�?и са работили през февруари по програми и мерки за заетост.

�?зточник вестник Борба

Коментари (1)

48 се конкурират за едно работно място в региона

7,35 на сто е равнището на безработицата за Велико Търново за първия месец на тази година. Безработните за един месец са се увеличили с 257 ду�?и, но в сравнение с януари миналата година сега регистрираните безработни са с 10 на сто по-малко, отчете Обре�?ко Нечев, началник на Бюрото по труда в старата столица. Общо безработицата за областта в началото на годината е 9,34 %, което е с 0,44 на сто под средното ниво за страната.
3231 са безработните от община В. Търново, които се водят в регистрите на трудовата борса. Жените и хората в предпенсионна възраст си остават рисковите групи. Все по-трудно става намирането на работа. За едно работно място се конкурират 48 безработни. Към края на годината натискът на пазара на труда е бил двойно по-слаб – 21:1, посочи Нечев.
29 фирми в областта бавят заплатите на работниците си. За януари неизплатените в срок заплати са 17 798 лева, съобщи Невена Стефанова, директор на �?нспекцията по труда във В. Търново. 21 работодатели не са дали на работниците и служителите си полагащите им се по Кодекса на труда двойни надници за работа през дните на официални и национални празници, е установила при проверки инспекцията.
За допуснати груби нару�?ения на трудовото законодателство на работодатели са съставени 23 акта, посочи Стефанова.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Лек ръст бележи безработицата в региона

Леко пови�?ение на безработицата във Великотърновски регион отчита местната дирекция "Бюро по труда". На борсата през януари са регистрирани 4 456 ду�?и, като нивото на безработица е 8,69 %. Тя е с един пункт под средното равнище за страната (9,78%).

Спрямо предходния месец декември се наблюдава ръст с 0,66 %, а ако направим сравнение със същия период, но преди една година, се забелязва понижение с 0,72 пункта, съобщи директорът на Бюрото по труда Обре�?ко Нечев. Великотърновската дирекция обслужва трите общини в старата столица, Елена и Златарица. Най-много са безработните в Община Велико Търново – 3 231. В Елена трудово незаетите са 803, а в Златарица – 422-ма.

Повече от половината регистрирани на трудовата борса са жени – 2 319. Безработните младежи до 29-годи�?на възраст са 756. Голям дял от безработните са лицата над 50-годи�?на възраст – 1 838. Трудово незаетите, които имат регистрация на борсата повече от една година, са 1 299.

838 ду�?и за първи път са записани през януари в Бюрото по труда или пък са възстановили регистрацията си, информира Нечев. 252-ма безработни са си намерили работа през месеца, 202-ма от които със съдействието на дирекцията. На 152-ма е прекратена регистрацията, тъй като не са се явили по график в Бюрото по труда.

През януари са обявени 157 свободни работни места, 94 от които в частния сектор. Търсят се предимно общи работници за нискоквалифициран труд, уточни Обре�?ко Нечев. За едно работно място са се конкурирали 48 безработни.

Бюрото по труда няма никакво отно�?ение при изплащането на обезщетенията за безработица, което се прави от НО�?, уточни �?ефът на дирекцията.

�?зточник DarikNews

Коментари

8,03% е нивото на безработица в региона

Безработицата в Общините Велико Търново, Елена и Златарица се задържа на едно ниво през последните месеци на миналата година, съобщи директорът на Бюрото по труда, което обслужва трите региона, Обре�?ко Нечев.

8,03% е равнището на безработицата през декември, когато на трудовата борса са регистрирани 4115 ду�?и. Те са само с 13 човека по-малко от предходния месец ноември, което бележи незначителен спад от 0,02%. Понижението  в сравнение с декември 2009 г. е също минимално – 0,56%. Безработните в Община Велико Търново са 2974, в Община Елена са регистрирани 742 трудово незаети, а в община Златарица те са 399.

Повече от половината, записани на трудовата борса, са жени – 2974. Безработните младежи над 29-годи�?на възраст са 707. Голям процент от безработните са над 50 години – 1690 човека.

1247 са продължително безработните лица, които са на борсата повече от една година.

През декември 406 ду�?и са възстановили регистрацията си или за пръв път са се записали в Бюрото по труда. Най-много хора са освободени от сектор "услуги" – 179 и сектор "индустрия" – 138.

На работа в последния месец на годината са постъпили 184 ду�?и. 235 са отпаднали от борсата заради неявяане по график в Бюрото по труда или смяна на местожителство, пенсиониране, постъпване в учебно заведение.

202 са заявените през декември свободни работни места. Те са с 50 повече от предходния месец. 18 от местата са за специалисти, 60 са за лица без квалификация. По различни програми за временна заетост са заявени 116 свободни работни места.

За едно работно място са се конкурирали 21 безработни.

�?зточник DarikNews

Коментари

7,96% е безработицата в региона

4081 са хората без работа през месец октомври в общините В. Търново, Елена и Златарица. Безработицата е 7,96 процента. Тя е с близо процент под равнището на безработица за страната, което е 8, 92 на сто. Средната продължителност на безработицата за региона е седем месеца и половина, съобщават от Бюро по труда В. Търново. Хората с продължителност на регистрацията в Бюрото над една година са 30 процента от общия брой на регистрираните. През октомври най-много хора са освободени от сектор услуги. За едно работно място са се конкурирали 16 безработни при 20 за предходния месец.

�?зточник DarikNews

Коментари (1)

8 % е нивото на безработица в региона

4 103 ду�?и са регистрирани в Бюрото по труда във Велико Търново през месец септември. Те са с 246 повече спрямо същия период на миналата година. 2 911 са регистрираните безработни в община Велико Търново, 783 в Елена и 409 в Златарица. Нивото на безработица за трите общини е 8 %, което е малко по-ниско от средното за страната.

41 % от безработните са без специалност и професия, специалистите са 30 на сто. 52 % от регистрираните са със средно образование, 32 на сто с основно и по-ниско. Вис�?истите са 16 на сто.

386 са новорегистрираните безработни. 249 ду�?и от тях са освободени от частния сектор, 187 от сектора на услугите. 

През септември от трудовата борсата са отписани 511 човека. 240 от тях са постъпили на работа, а останалите са отпаднали заради санкция за неявяване по график в бюрото по труда, отказ от предложено работно място или смяна на местожителството.

За едно работно място през септември са се конкурирали 20 безработни.

�?зточник DarikNews

Коментари

4221 безработни в общините Велико Търново, Елена и Златарица

4 221 са регистрираните безработни през август, съобщи Обре�?ко Нечев-директор на Бюрото по труда във В.Търново. 3011 от тях са на територията на община В. Търново, 805 са в община Елена, 405 в община Златарица.

Спадът в броя на хората без работа спрямо юли е със 112 ду�?и. В сравнение с август 2009 г. обаче безработните са с 408 ду�?и повече. Средното равнище на безработица е 8, 23 %, с 0, 91 пункта по- ниско от това в страната.

53, 4 % от регистрираните в Бюрото по труда са жени, 16, 1 % младежи до 29 години.

�?зточник DarikNews

Коментари