Новини от Елена » Обявление №УТ.01.02-191

Обявление №УТ.01.02-191

ОБЯВЛЕН?Е

№УТ.01.02-191

Елена, 12.ІХ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-433/9.ІХ.2011 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП – План за улична и дворищна регулация) за парцели ІІ-170, І-269 и VІІІ-280,281 в кв. 34 по плана на с. Марян – поставяне на неприложени дворищно – регулационни линии в съответствие със съществуващите на място имотни граници, премахване на проектна улица с ОТ 114-115, изменение на улична регулация с ОТ 114-113, обособяване на нов самостоятелен УП? за имот пл. № 269 – УП? VІ-269 в кв. 34 по плана на с. Марян и План за застрояване на новообразуваният УП?.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.