Новини от Елена » Обявление №УТ.01.02-189

Обявление №УТ.01.02-189

ОБЯВЛЕН?Е

№УТ.01.02-189

Елена, 12.ІХ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-432/9.ІХ.2011 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи Подробен устройствен план за застрояване на имот № 114008 по КВС землище с. Шилковци – с начин на трайно ползване „нива”, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци”, за определяне на ново конкретно предназначение – за ниско свободно жилищно застрояване.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.