Новини от Елена » Заповед № РД.02.05-409

Заповед № РД.02.05-409

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05-409

Елена, 30.08.2011 г.

На 29.08.2011 г. от 11:30 ч. в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. “�?л. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-388/15.08.2011 г. на кмета на община Елена, за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: имот № 001566, находящ се в землището на гр. Елена, местност „Моравата” с ЕКТТЕ 27190 с площ от 2.455дка, начин на трайно ползване: гора в земеделски земи, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници на имота: № 147051 – нива на Румяна Емилова Колева, № 147050 – нива на Румяна Емилова Колева, № 147053– нива на Румяна Емилова Колева, № 147048– нива на Румяна Емилова Колева, № 147023 – нива на насл. на Христо �?. Лазаров, № 000183 – полски път на община Елена, № 001565 – язовир на община Елена, № 147026 – пасище, мера на Георги Янакиев Георгиев, който имот е актуван с АОС № 559/16.03.2011 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания – гр. Елена на 18.03.2011 г., под № 135, том І.

Начална тръжна цена 2900 /две хиляди и деветстотин/ лв. без ДДС;

Комисията е извър�?ила класиране на участниците в процедурата, като на първо място е класирала Румяна Емилова Колева с ЕГН ********* от с. Беброво, общ. Елена, с предложена цена от 2910 /две хиляди деветстотин и десет/ лв.

Поради горе изложеното и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Ре�?ение №69/15.07.2011г. на ОбС – гр. Елена и Протокол от комисията назначена със Заповед № РД.02.05-388/15.08.2011г. на кмета на община Елена.

О Б Я В Я В А М:

РУМЯНА ЕМ�?ЛОВА КОЛЕВА с пост. адрес с. Беброво, общ. Елена, ул. „Седма” № 5, ЛК № ********, издадена от МВР В. Търново, ЕГН *********, за купувач на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ: имот № 001566, находящ се в землището на гр. Елена, местност „Моравата” с ЕКТТЕ 27190 с площ от 2.455дка, начин на трайно ползване: гора в земеделски земи, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници на имота: № 147051 – нива на Румяна Емилова Колева, № 147050 – нива на Румяна Емилова Колева, № 147053– нива на Румяна Емилова Колева, № 147048– нива на Румяна Емилова Колева, № 147023 – нива на насл. на Христо �?. Лазаров, № 000183 – полски път на община Елена, № 001565 – язовир на община Елена, № 147026 – пасище, мера на Георги Янакиев Георгиев, който имот е актуван с АОС № 559/16.03.2011 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания – гр. Елена на 18.03.2011 г., под № 135, том І. с цена на имота 2910 /две хиляди деветстотин и десет/ лева.

Купувачът следва да заплати следните суми :

1.2910 / две хиляди деветстотин и десет/ лв. цена за покупка на имота на община Елена при подписването на договора за продажба по IBAN: BG33CECB97908497002000, код на плащане 445600, BIC код: CECBBGSF;

Върху продажната цена куповачът заплаща и следните суми:

– 2 % режийни разноски на основание чл. 44, ал.3, т.1 от НРПУРО�? по IBAN: BG33CECB97908497002000, код на плащане 447000, BIC код: CECBBGSF;

– 2 % данък по ЗМДТ по IBAN: : BG33CECB97908497002000,

код на плащане 442500, BIC код CECBBGSF;

– 20 % ДДС върху режийните разноски по IBAN: BG33CECB97908497002000, код на плащане 447000, BIC код: CECBBGSF;

2. Цената за оценката на имота съгласно чл. 56, ал. 2 от НРПУРО�? на ОбС Елена на стойност 120 /сто и двадесет/ лв., се заплаща по IBAN: BG29CECB9790319700, BIC код: CECBBGSF.

3. Внесеният депозит за търга се задържа и се приспада от сумата по т. 1 от настоящата заповед.

Горепосочените суми следва да се заплатят в седем дневен срок от получаване на настоящата заповед.

Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от публикуването й в сайта на община Елена, пред Административен съд – В. Търново по реда на АПК.

Препис от Заповедта да се връчи на Румяна Емилова Колева ЕГН **********, сектор УСКП и счетоводството на община Елена.

/п/

ЙОРДАН К�?РЧЕВ

За кмет на община Елена

Съгласно заповед №РД.02.05-386/15.08.2011г.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.