Новини от Елена » Заповед № РД.02.05-410

Заповед № РД.02.05-410

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05-410

Елена, 30.08.2011 г.

На 29.08.2011 г. от 11:30 ч. в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. “�?л. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-388/15.08.2011 г. на кмета на община Елена за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: имот № 031104, находящ се в землището на с. Яковци, община Елена, местност „В селото”, с ЕКТТЕ 87326, с площ от 0.821 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: седма – 0.175, �?еста – 0.425, четвърта – 0.221 дка, при граници на имота: № 000450 – друга селскостопанска територия на Йовко Петров Спасов и др., № 031103 – индивидуално застрояване на Тодор Естов Христов, № 031602 – овощна градина на земи по чл. 19 на ЗСПЗЗ, № 001277 – път ІІІ кл. на държавата, № 103233 – пасище, мера на земи по чл. 19 на ЗСПЗЗ, който имот е актуван с АОС № 554/08.03.2011 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията – Елена под № 126, том І. Начална тръжна цена 600 /�?естстотин/ лв. без ДДС;

Комисията е извър�?ила класиране на участниците в процедурата, като на първо място е класирала Йовко Петров Спасов с ЕГН ********* от гр. Елена, общ. Елена, с предложена цена 620 /�?естстотин и двадесет/лв..

Поради горе изложеното и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Ре�?ение № 69/15.07.2011 г. на Общински съвет Елена и Протокол от комисията назначена със Заповед № РД.02.05-388/15.08.2011г. на кмета на община Елена.

О Б Я В Я В А М:

ЙОВКО ПЕТРОВ СПАСОВ с пост. адрес гр. Елена, общ. Елена, ул. „�?в. Момчилов” № 91, вх. А, ет. 1, ап.3, ЛК № ********* издадена от МВР В. Търново, ЕГН *********, за купувач на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ: имот № 031104, находящ се в землището на с. Яковци, община Елена, местност „В селото”, с ЕКТТЕ 87326, с площ от 0.821 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: седма – 0.175, �?еста – 0.425, четвърта – 0.221 дка,при граници на имота: № 000450 – друга селскостопанска територия на Йовко Петров Спасов и др., № 031103 – индивидуално застрояване на Тодор Естов Христов, № 031602 – овощна градина на земи по чл. 19 на ЗСПЗЗ, № 001277 – път ІІІ кл. на държавата, № 103233 – пасище, мера на земи по чл. 19 на ЗСПЗЗ, който имот е актуван с АОС № 554/08.03.2011 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията – Елена под № 126, том І, с цена на имота 620 /�?естстотин и двадесет/ лева.

Купувачът следва да заплати следните суми :

1.620 /�?естстотин и давдесет/ лв. цена за покупка на имота на община Елена при подписването на договора за продажба по IBAN: BG33CECB97908497002000, код на плащане 445600, BIC код: CECBBGSF;

Върху продажната цена куповачът заплаща и следните суми:

– 2 % режийни разноски на основание чл. 44, ал.3, т.1 от НРПУРО�? по IBAN: BG33CECB97908497002000, код на плащане 447000, BIC код: CECBBGSF;

– 2 % данък по ЗМДТ по IBAN: : BG33CECB97908497002000, код на плащане 442500, BIC код CECBBGSF;

– 20 % ДДС върху режийните разноски по IBAN: BG33CECB97908497002000, код на плащане 447000, BIC код: CECBBGSF;

2. Цената за оценката на имота съгласно чл. 56, ал. 2 от НРПУРО�? на ОбС Елена на стойност 96 /деветдесет и �?ест/ лв. се заплаща по IBAN: BG29CECB9790319700, BIC код: CECBBGSF.

3. Внесеният депозит за търга се задържа и се приспада от сумата по т. 1 от настоящата заповед.

Горепосочените суми следва да се заплатят в седем дневен срок от получаване на настоящата заповед.

Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от публикуването й в сайта на община Елена, пред Административен съд – В. Търново по реда на АПК.

Препис от Заповедта да се връчи на Йовко Петров Спасов ЕГН ********, сектор УСКП и счетоводството на община Елена.

/п/

ЙОРДАН К�?РЧЕВ

За кмет на община Елена

Съгласно заповед №РД.02.05-386/15.08.2011г.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.