Новини от Елена » Заповед № РД.02.05-408

Заповед № РД.02.05-408

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05-408

Елена, 30.08.2011 г.

На 29.08.2011 г. от 11:30 ч. в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. “�?л. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-388/15.08.2011 г. на кмета на община Елена за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: имот № 157009 в землището на с. Беброво, местност „�?би�?евото, с ЕКТТЕ 03054 с площ от 0.501 дка, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: осма, при граници на имота № 157010 – изоставена нива насл. на Борис Димитров Вацов, №000409– местен път на община Елена, № 000406 – населено място на с. Черни дял, който имот е актуван с АОС 569/06.06.2011 г., вписан в Служба по вписвания – гр. Елена на 17.06.2011 г. под №15, том ІІІ. Начална тръжна цена 500 /петстотин / лв. без ДДС;

Комисията е извър�?ила класиране на участниците в процедурата, като на първо място е класирала Ели Николова Петрова с ЕГН ********* от гр. Русе с цена за на имота 502 /петстотин и два/ лв.

Поради горе изложеното и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Ре�?ение № 69/15.07.2011 г. на Общински съвет Елена и Протокол от комисията назначена със Заповед № РД.02.05-388/15.08.2011г. на кмета на община Елена.

О Б Я В Я В А М:

ЕЛ�? Н�?КОЛОВА ПЕТРОВА с пост. адрес гр. Русе, ул. „Доростол” № 31, вх. 1, ет. 8, ап. 28 с ЛК № ********* издадена от МВР Русе, ЕГН **********, за купувач на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ: имот № 157009, находящ се в землището на с. Беброво, местност „�?би�?евото, с ЕКТТЕ 03054 с площ от 0.501 дка, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: осма, при граници на имота № 157010 – изоставена нива насл. на Борис Димитров Вацов, №000409– местен път на община Елена, № 000406 – населено място на с. Черни дял, който имот е актуван с АОС 569/06.06.2011 г., вписан в Служба по вписвания – гр. Елена на 17.06.2011 г. под №15, том ІІІ с цена за покупка на имота 502 /петстотин и два/ лева.

Купувачът следва да заплати следните суми :

1.502 /петстотин и два/ лв. цена за покупка на имота на община Елена при подписването на договора за продажба по IBAN: BG33CECB97908497002000, код на плащане 445600, BIC код: CECBBGSF;

Върху продажната цена куповачът заплаща и следните суми:

– 2 % режийни разноски на основание чл. 44, ал.3, т.1 от НРПУРО�? по IBAN: BG33CECB97908497002000, код на плащане 447000, BIC код: CECBBGSF;

– 2 % данък по ЗМДТ по IBAN: : BG33CECB97908497002000,

код на плащане 442500, BIC код CECBBGSF;

– 20 % ДДС върху режийните разноски по IBAN: BG33CECB97908497002000,

код на плащане 447000, BIC код: CECBBGSF;

2. Цената за оценката на имота съгласно чл. 56, ал. 2 от НРПУРО�? на ОбС Елена на стойност 96 /деветдесет и �?ест/ лв., се заплаща по IBAN: BG29CECB9790319700, BIC код: CECBBGSF.

3. Внесеният депозит за търга се задържа и се приспада от сумата по т. 1 от настоящата заповед.

Горепосочените суми следва да се заплатят в седем дневен срок от получаване на настоящата заповед.

Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от публикуването й в сайта на община Елена, пред Административен съд – В. Търново по реда на АПК.

Препис от Заповедта да се връчи на Ели Николова Петрова ЕГН *********, сектор УСКП и счетоводството на община Елена.

/п/

ЙОРДАН К�?РЧЕВ

За кмет на община Елена

Съгласно заповед №РД.02.05-386/15.08.2011г.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.