Новини от Елена » Заповед №РД.02.05-387

Заповед №РД.02.05-387

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05-387

Елена, 15.08. 2011г.

�?ма проявен интерес за закупуване на недвижими имоти – земеделски земи – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Палици , община Елена и землището на с. Беброво, община Елена. Одобрени са пазарни оценки, изготвени от лицензиран оценител „Елатив Техноивнест” с лиценз №ЛК – 000036/10.06.2004г

Поради това и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.46, ал. 1 и чл.62 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Ре�?ение № 68/15.07.2011 г. на Общински съвет – Елена,

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. �?мот № 069510 в землището на с. Палици, община Елена, местност „Коминя” с ЕКТТЕ 55261 с площ от 1.225 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: �?еста, при граници: № 069512 – нива на наследници на Ангелина �?ванова Гавазова, № 069509 – нива на земи чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 000808 – населено място на махала Мутафовци, актуван с АОС№563/12.05.2011г. вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под №163, том ІІ от 30.05.2011г. с начална тръжна цена 2200 /двехиляди и двеста/лева без ДДС .

2. �?мот № 069532 в землището на с. Палици, община Елена, местност „Коминя” с ЕКТТЕ 55261 с площ от 1.119 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: �?еста, при граници: № 000814 – път ІV кл. на община Елена, № 000584 – пасище мера на земи чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 000256 – населено място на с. Палици, № 069533 – нива на насл. на Дамян Кръстев Бъчваров, актуван с АОС 564/12.05.2011г., вписан в Служба по вписванията при РС- гр. Елена под №164, томІІ от 30.05.2011г. с начална тръжна цена 2000 /две хиляди и деветстотин/ лв. без ДДС.

3. �?мот № 018005 в землището на с. Беброво, община Елена, местност „У�?ура” с ЕКТТЕ 03054 с площ от 1.968 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: �?еста, при граници на имота: № 204017 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 204100 – полски път на община Елена, № 204015 – нива на Любомир Велчев Неделков и др., №000138 – полски път на община Елена, № 018105 – овощна градина на насл. на Тодор Недялков Симеонов, № 001270 – населено място на с. Бялковци, № 018004 – нива на насл. на Йордан Дойков Димитров, актуван с АОС 565/12.05.2011г., вписан в Служба по вписванията при РС- гр. Елена под №165, том.ІІ от 30.05.2011г. с начална тръжна цена 4000 / четири хиляди / лв. без ДДС.

Тръжните условия са, както следва:

1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, нямащи просрочени парични задължения към община Елена,

2. Депозитът за участие е в размер 20 % от началната тръжна цена и се внася до 10,00 ч. в деня на провеждане на търга по IBAN № BG20CECB97903397002000, BIC код: CECBBGSF при “ЦКБ” .

3. Тръжната документация включва:

– Заявление за участие в търга;

– предложение за цена;

– декларация за оглед на обекта на търга;

– проекто – договор;

– тръжни условия;

– декларация за липса на просрочени парични задължения към Община Елена;

– АОС на имота – ксерокопие;

4. Тръжната документация е на стойност 100.00 /сто / лв. без ДДС и се закупува в Центъра за информационно обслужване на граждани в сградата на общинска администрация – Елена до 9:00 ч. в деня на провеждане на търга.

5. Оглед на обекта може да се извър�?и всеки работен ден от 10,00 ч. – 16,00 ч. до последния работен ден, предхождащ датата на търга .

6. Търгът да се проведе след публикация на обява в местен вестник и интернет страницата на община Елена на 29.08.2011 г. от 10:30 ч. в зала № 211 на общинска администрация – Елена, ул. “�?л. Макариополски” № 24, гр. Елена.

7. Предложенията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик до 10:00 ч. в деня на провеждане на търга в стая № 204 на общинска администрация – Елена на ул. “�?л.Макариополски” № 24, гр. Елена, заедно със следните документи:

7.1. Заявление за участие;

7.2 Предложение за цена;

7.3. Декларация за оглед на обекта;

7.4. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена;

7.5. Документи за внесен депозит и закупена тръжна документация;

7.6. Нотариално заверено пълномощно при участие на пълномощник;

7.7. Удостоверение за актуално състояние за юридически лица не търговци;

7.8. Документ за самоличност на представляващия участника – заверено копие;

Документите се представят в оригинал или заверено от участника копие.

САШО ТОПАЛОВ /П/

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.