Новини от Елена » Заповед №РД.02.05-389

Заповед №РД.02.05-389

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05-389

Елена, 15.08.2011 г.

За задоволяване нуждите на гражданите и служителите на общината е необходимо да се осигури автомат за топли напитки, чрез провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост. Предвид на горното е изготвена е бизнес оценка на имота от „Елатив Техноинвест”, със Сертификат № 900300017 /14.12.2009 г. от КНОБ и Лиценз № 9461 от 28.04.2001 г. издаден от Агенция за приватизация.

На основание чл.44, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл. 62, ал. 1 от НРПУРО�? и Ре�?ение № 70/15.07.2011 г.на Общински съвет – Елена

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе присъствен търг с тайно наддаване за отдаване под наемна недвижим имот – представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, по АОС 283/25.07.2001 г., вписан в Служба по вписвания-Елена под № 72, том ІІ, на 17.02.2005 г., находящ се на ул. „�?л. Макариополски” № 24 в гр. Елена, УП�? І, кв. 33 по плана на града, при граници от всички страни улица, представляващо един кв. м от фоаето на сградата при граници на фоаето: стълби, пункт за управление, антре, вън�?на стена на сградата за поставяне на Автомат на автомат за топли напитки

Първоначална тръжна цена за месечен наем от 39 /тридесет и девет/ лв. без ДДС и срок от пет години, считано от датата на сключване на договора.

Тръжните условия са, както следва:

1.До участие в търга се допускат физически и юридически лица, нямащи просрочени парични задължения към община Елена, закупили тръжна документация и подали предложения в указания срок.

2. Депозитът за участие е в размер 20 % от началната тръжна цена и се внася по IBAN № BG20CECB97903397002000, BIC код: CECBBGSF при “ЦКБ” .

3. Тръжната документация включва:

– Заявление за участие в търга;

– Предложение за цена

– Проекто – договор;

– Тръжни условия;

– декларация за оглед на обекта на търга;

– декларация за липса на просрочени парични задължения към Община Елена;

– АОС на имота – копие;

4. Тръжната документация е на стойност 80.00 лв. без ДДС и се закупува в Центъра за информационно обслужване на граждани в сградата на общинска администрация – Елена до 16 часа на деня предхождащ дата на търга.

5. Оглед на обекта може да се извър�?и всеки работен ден от 10,00 ч. – 16,00 ч. до последния работен ден, предхождащ датата на търга след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварително уточняване.

6. Търгът да се проведе след публикацията на обявата за търга в местен ежедневник и интернет страницата на общината на 29.08.2011 г. от 10 часа в зала № 211 на общинска администрация – Елена, ул. “�?л. Макариополски” № 24, гр. Елена.

7. Предложенията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик до 9:30 ч. на деня за провеждане на търга в стая № 204 на общинска администрация – Елена на ул. “�?л.Макариополски” № 24, гр. Елена, заедно със следните документи:

7.1. Заявление за участие

7.2. Предложение за наемна цена;

7.3. Удостоверение за актуално състояние за юридическите лица не търговци – заверено копие / Е�?К;

7.4. Декларация за оглед на обекта;

7.5. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена;

7.6. Документи за внесен депозит и закупена тръжна документация;

7.7. Нотариално заверено пълномощно при участие на пълномощник;

7.8. Документ за самоличност на представляващия участника – заверено копие;

Документите се представят в оригинал или заверено от участника копие.

САШО ТОПАЛОВ /п/

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.