Новини от Елена » Одобрен е проект „Пътят на единението в Еленско”

Одобрен е проект „Пътят на единението в Еленско”

Община Елена като бенефициент спечели проект по оперативна програма „Развитие на чове�?ките ресурси”, който ще се реализира в двете най-големи села – Константин и Майско. Безвъзмездната финансова помощ за 266 134 лв. е от Европейския социален фонд по операция „�?нтеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”.
Партньори на общината по проекта с име „Пътят на единението в Еленско”, внесен за одобрение преди 14 месеца, са двете училища и двете детски градини в Константин и Майско и сдружение „Експертна подкрепа”.
Дейностите са насочени към децата и учениците от етническите малцинства и преподавателите, работещи с тях. Целта е възпитаниците на учебните заведения да получат равен достъп до образование и да се пови�?и тяхната мотивация за включване в образователния процес.
В проекта е отделено особено внимание на пови�?аване на знанията по български език чрез осъвременяване на обучителните методики и усвояване на билингвистични механизми от страна на учителите. Приоритет е включването на деца и ученици от етническите малцинства в извънкласни форми на обучение.
За подобряване комуникацията на български език, основна дейност на проекта, ще бъде сформиран клуб „Просвета” за двете училища, а за децата от детските градини, за които българският език не е майчин, ще се използват атрактивни игри с българската азбука.
В дейността по изява на талантите на децата от етническите групи ще се приобщят и техните родители. В проекта е включено сформирането на 5 групи – вокална, фолклорна, изобразително изкуство, кино, ръкоделие и два клуба – спортен и природен, за близо 400 деца и ученици. Специално за преподавателите ще има обучения и обмяна на опит.
С проекта ще се финансират още ремонти на занимални, зали и помещения, за да станат те по-привлекателни за обучение и извънкласни дейности.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.