Новини от Елена » Обявление №УТ.01.02-277/2.ХІІ.2011 г.

Обявление №УТ.01.02-277/2.ХІІ.2011 г.

ОБЯВЛЕН?Е

№УТ.01.02-277/2.ХІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-574/2.ХІІ.2011 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи Проект за изменение на действащ ЗРП (ПУП – План за регулация) за УП? ІХ „Автомивка” в кв. 98 по плана на гр. Елена – определяне на ново конкретно предназначение „За автосервиз”, изменение на регулационната линия към корекцията на р. Еленска и промяна на УП? ХІ „За производствени дейности” в УП? ХІІІ „За производствени дейности” в кв. 98 по плана на гр. Елена.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

инж. Д?ЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.