Новини от Елена » Обявление №УТ.01.02-216

Обявление №УТ.01.02-216

ОБЯВЛЕН�?Е

№УТ.01.02-216

Елена, 7.Х.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-475/5.Х.2011 г. на Кмета на община Елена е разре�?ено да се изработи Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелно захранване 1 кV до имот № 062106 (с начин на трайно ползване „За вилно застрояване”) по КВС на землище с. �?лаков рът. Трасето на кабелното захранване да се разположи в сервитута на общински път, съобразено с нормативните отстояния на съществуващия водопровод с. �?лаков рът – с. Лазарци.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

ЙОРДАН К�?РЧЕВ

Вр�?Д Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.