Новини от Елена » Обявление №УТ.01.02-215

Обявление №УТ.01.02-215

ОБЯВЛЕН�?Е

№УТ.01.02-215

Елена, 7.Х.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-474/5.Х.2011 г. на Кмета на община Елена е разре�?ено да се изработи Проект за изменение на действащ РП (ПУП – План за улична и дворищна регулация) за премахване на проектни улици и урегулиране на съществуващите улици в зоната на разработката, поставяне на неприложени дворищно – регулационни линии в съответствие със съществуващите на място имотни граници за имот пл. № 89 и обособяване на два самостоятелни УП�? за имота – УП�? ХІІІ-89 и УП�? ХІV-89 в кв. 7 (нов) по плана на с. Костел.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

ЙОРДАН К�?РЧЕВ

Вр�?Д Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.