Новини от Елена » Обявление №УТ.01.02-187

Обявление №УТ.01.02-187

ОБЯВЛЕН?Е

№УТ.01.02-187

Елена, 12.ІХ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-431/9.ІХ.2011 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи Подробен устройствен план за застрояване на имоти № 001775 (с начин на трайно ползване „др. сел. ст. територия”), № 186118 (с начин на трайно ползване „пасище с храсти”), № 186124 (с начин на трайно ползване „пасище с храсти”) и № 000071 (с начин на трайно ползване „пасище, мера”) по КВС землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имотите – за ниско свободно жилищно застрояване.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.