Новини от Елена » Обявление №УТ.01.02-186

Обявление №УТ.01.02-186

ОБЯВЛЕН?Е

№УТ.01.02-186

Елена, 9.ІХ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-434/9.ІХ.2011 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП – План за улична и дворищна регулация) за парцели І-191, ІІ-192 и ІІІ-193 в кв. 17 по плана на с. Марян – поставяне на неприложени дворищно – регулационни линии в съответствие със съществуващите на място имотни граници, изменение на улична регулация с ОТ 49-51а-53а-53б, обособяване на нов самостоятелен УП? за имот пл. № 192 – УП? V-192 в кв. 17 по плана на с. Марян и План за застрояване на новообразуваният УП?.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.