Новини от Елена » Заповед №РД.02.05-388

Заповед №РД.02.05-388

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05-388

Елена, 15.08. 2011г.

�?ма проявен интерес за закупуване на недвижими имоти – земеделски земи – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Яковци, община Елена и землището на с. Беброво, община Елена и в землището на гр. Елена. Одобрени са пазарни оценки, изготвени от лицензиран оценител „Елатив Техноивнест” с лиценз №ЛК – 000036/10.06.2004г

Поради това и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.46, ал. 1 и чл.62 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Ре�?ение № 69/15.07.2011 г. на Общински съвет – Елена,

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. �?мот № 031104 в землището на с. Яковци, община Елена, местност „В селото”, с ЕКТТЕ 87326, с площ от 0.821 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: седма – 0.175, �?еста – 0.425, четвърта – 0.221 дка,при граници на имота: № 000450 – друга селскостопанска територия на Йовко Петров Спасов и др., № 031103 – индивидуално застрояване на Тодор Естов Христов, № 031602 – овощна градина на земи по чл. 19 на ЗСПЗЗ, № 001277 – път ІІІ кл. на държавата, № 103233 – пасище, мера на земи по чл. 19 на ЗСПЗЗ, който имот е актуван с АОС № 554/08.03.2011 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията – Елена под № 126, том І с начална тръжна цена 600 /�?естстотин / лв. без ДДС.

2. �?мот № 001566 в землището на гр. Елена, местност „Моравата” с ЕКТТЕ 27190 с площ от 2.455 дка, начин на трайно ползване: гора в земеделски земи, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници на имота: № 147051 – нива на Румяна Емилова Колева, № 147050 – нива на Румяна Емилова Колева, № 147053– нива на Румяна Емилова Колева, № 147048– нива на Румяна Емилова Колева, № 147023 – нива на насл. на Христо �?. Лазаров, № 000183 – полски път на община Елена, № 001565 – язовир на община Елена, № 147026 – пасище, мера на Георги Янакиев Георгиев, който имот е актуван с АОС № 559/16.03.2011 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания – гр. Елена на 18.03.2011 г., под № 135, том І с начална тръжна цена 2900 /две хиляди и деветстотин/ лв. без ДДС.

3. �?мот № 157009 в землището на с. Беброво, местност „�?би�?евото, с ЕКТТЕ 03054 с площ от 0.501 дка, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: осма, при граници на имота № 157010 – изоставена нива насл. на Борис Димитров Вацов, №000409– местен път на община Елена, № 000406 – населено място на с. Черни дял, който имот е актуван с АОС 569/06.06.2011 г., вписан в Служба по вписвания – гр. Елена на 17.06.2011 г. под №15, том ІІІ с начална тръжна цена 500 / петстотин / без ДДС лв.

Тръжните условия са, както следва:

1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, нямащи просрочени парични задължения към община Елена,

2. Депозитът за участие е в размер 20 % от началната тръжна цена и се внася до 10,00 ч. в деня на провеждане на търга по IBAN № BG20CECB97903397002000, BIC код: CECBBGSF при “ЦКБ” .

3. Тръжната документация включва:

– Заявление за участие в търга;

– предложение за цена;

– декларация за оглед на обекта на търга;

– проекто – договор;

– тръжни условия;

– декларация за липса на просрочени парични задължения към Община Елена;

– АОС на имота – ксерокопие;

4. Тръжната документация е на стойност 100.00 /сто / лв. без ДДС и се закупува в Центъра за информационно обслужване на граждани в сградата на общинска администрация – Елена до10:00 ч. на деня на провеждане на търга.

5. Оглед на обекта може да се извър�?и всеки работен ден от 10,00 ч. – 16,00 ч. до последния работен ден, предхождащ датата на търга .

6. Търгът да се проведе след публикация на обява в местен вестник и интернет страницата на община Елена на 29.08.2011 г. от 11:30 ч. в зала № 211 на общинска администрация – Елена, ул. “�?л. Макариополски” № 24, гр. Елена.

7. Предложенията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик до 11: 00 ч. в деня на провеждане на търга в стая № 204 на общинска администрация – Елена на ул. “�?л.Макариополски” № 24, гр. Елена, заедно със следните документи:

7.1. Заявление за участие;

7.2 Предложение за цена;

7.3. Декларация за оглед на обекта;

7.4. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена;

7.5. Документи за внесен депозит и закупена тръжна документация;

7.6. Нотариално заверено пълномощно при участие на пълномощник;

7.7. Удостоверение за актуално състояние за юридически лица не търговци;

7.8. Документ за самоличност на представляващия участника – заверено копие;

Документите се представят в оригинал или заверено от участника копие.

САШО ТОПАЛОВ /п/

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.