Новини от Елена » Заповед №РД.02.05.527

Заповед №РД.02.05.527

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05.527

Елена, 13.12. 2010 г.

На 08.12.2010г. бе�?е проведено заседание на комисията назначена със Заповед № РД.02.05-464/15.11.2010 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост по АОС 283/25.07.2001 г., вписан в Служба по вписвания-Елена под № 72, том ІІ, на 17.02.2005 г., находящ се на ул. „�?л. Макариополски” № 24 в гр. Елена, УП�? І, кв. 33 по плана на града, при граници от всички страни улица, представляващо един кв. м от фоаето на сградата при граници на фоаето: стълби, пункт за управление, антре, вън�?на стена на сградата за поставяне на Автомат за топли напитки. Комисията е извър�?ила класиране на участиците в процедурата като на първо място с най-висока цена е „АЙЛЪНД” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Захари Стоянов” №7, ет. 3, офис 24, Е�?К 110532351.

Поради горе изложеното и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, чл. 75 от НРПУРО�?, Ре�?ение № 93/21.10.2010 г. на Общински съвет – Елена и Протокол от комисията назначена със Заповед № РД.02.05-464/15.11.2010 г. на кмета на община Елена.

ОБЯВЯВАМ:

„АЙЛЪНД” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, ул. „Захари Стоянов” №7, ет. 3, офис 24, Е�?К 110532351, представлявано от управителя Мирослав Дочев Тончев, ЕГН ********** за спечелил търга с тайно наддаване, проведен на 08.12.2010 г., за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ годни на част от недвижим имот публична общинска собственост по АОС 283/25.07.2001 г., находящ се на ул. „�?л. Макариополски” № 24 в гр. Елена, УП�? І, кв. 33 по плана на града, при граници от всички страни улица, представляващо един кв. м от фоаето на сградата при граници на фоаето: стълби, пункт за управление, антре, вън�?на стена на сградата за поставяне на Автомат за топли напитки с месечна наемна цена без ДДС- 80,00 /осемдесет / лв.

Препис от Заповедта да се връчи на „АЙЛЪНД” ООД, сектор УСКП и счетоводството на община Елена.

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Съгласувал юрист:

/Надя Недялкова/

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.