Новини от Елена » Обявление № УТ.01.02-72

Обявление № УТ.01.02-72

ОБЯВЛЕН?Е

№ УТ.01.02-72, Елена 03.06.2010 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-194/31.V.2010 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи Подробен устройствен план за изменение на парцел ІІ „За училище, читалище и детска градина” в кв. 1 по частична регулация на с. Каменари – обособяване на два нови самостоятелни урегулирани поземлени имота – УП? ІІ „За училище, читалище и детска градина” и УП? ІІІ „За параклис” в същия квартал.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община ЕЛЕНА

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.