Новини от Елена » Обявление №УТ.01.02-289/28.ХІІ.2011 г.

Обявление №УТ.01.02-289/28.ХІІ.2011 г.

ОБЯВЛЕН�?Е

№УТ.01.02-289/28.ХІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-617/27.ХІІ.2011 г. на кмета на община Елена е разре�?ено да се изработи Подробен устройствен план за застрояване на поземлен имот № 130065 (образуван от имоти № № 130051 и 130052), с начин на трайно ползване „нива” по КВС землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имотите – за „�?зграждане на инсталация за термично третиране на биомаса”.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

инж. Д�?ЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.