Новини от Елена » Заповед №РД.02.05-490

Заповед №РД.02.05-490

ЗАПОВЕД

№РД.02.05-490

Елена, 14.10.2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 13, ал. 1 от ?зборния кодекс, с цел осигуряване на нормална обстановка по време на изборния ден,

ЗАБРАНЯВАМ:

1. ПРОДАЖБАТА на алкохолни напитки в магазини, заведения за хранене и питейни заведения, както и употребата им на обществени места от 20:00 часа на 22 октомври 2011 г. – събота до 8:00 часа на 24 октомври 2011 г. – понеделник (деня след изборите).

2. ПРОВЕЖДАНЕТО на всякакви масови прояви, създаващи предпоставки за нару?аване на обществения ред на 23 октомври 2011 г. (изборния ден).

Препис от заповедта да се връчи срещу подпис на: собствениците на търговски обекти, в които се продават алкохолни напитки или на отговорниците на обекти – за изпълнение; на кметовете на кметства, на кметските наместници, на стар?и експерта “Търговия и туризъм” в общинската администрация, на началника на РУ на МВР – Елена – за сведение и контрол; на общинските ръководства на политически партии и коалиции – за сведение.

Населението от общината да бъде запознато със заповедта чрез традиционните начини – обявяването ѝ по: РТВ от 17 до 21 октомври 2011 г., на таблото “?збори” в общинската администрация, на сайта на общината и на определените за това места в селата.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУ Полиция – гр. Елена.

/п/

ЙОРДАН К?РЧЕВ

Вр?Д Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.