Новини от Елена » Заповед №РД.02.05-429

Заповед №РД.02.05-429

ЗАПОВЕД

№РД.02.05-429

гр. Елена, 09.09.2011 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 112,ал.1,т.1 от Закона за горите във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.71 от НРПУРО�? и Ре�?ение № 90 / 19.08.2011 г. на общински съвет град Елена за снадбяване на местното население с дърва за горене и ветераните участвали във втората световна война, военноинвалидите и военнопострадалите на територията на община Елена и представен и одобрен протокол на назначена комисия за провеждане на тръжната сесия с тайно наддаване

ОБЯВЯВАМ:

За обект № 1101 класирам и определям за изпълнител „Елба – 99” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Елена, улица Д-р Христо Момчилов №3, представлявано от �?ван Георгиев Генов – управител, Е�?К 104102758, при предложена начална цена 66 791,00 лева без ДДС.

За обект № 1102 класирам и определям за изпълнител „ Разпо – �?В” ООД, със седалище и адрес на управление град Елена, улица Мир № 2, вх.а, ет.1, ап.2, представлявано от Христо Костадинов �?ванов – управител, Е�?К 104676913 при предложена начална цена 30 204,00 лева без ДДС.

За обект № 1103 класирам и определям за изпълнител „Транслес 2000” ЕООД, със седалище и адрес на управление град Елена, улица П. Й. Тодоров № 42, вх.а, представлявано от Стоян �?ванов �?ванов – управител, Е�?К 20946814, при предложена цена 56 536,00 лева без ДДС.

За обект № 1104 класирам и определям за изпълнител ЕТ „Кър�?ев – Калин Георгиев”, със седалище и адрес на управление град Елена, улица Васил Левски № 11, представлявано от Калин Георгиев Кър�?ев – управител, Е�?К 104120418, при предложена цена 39 772,60 лева без ДДС.

Определените за изпълнители кандидати следва да внесат депозит за изпълнение в размер на 5 % от достигнатата цена за съответния обект по сметка на Община Елена – BG20 CECB97903397002000 Централна кооперативна банка АД, клон Велико Търново или банкова гаранция, в срок три работни дни от получаване на настоящата Заповед.

Внесеният депозит за участие в тръжната сесия – търг с тайно наддаване се връща на участника.

Допускам предварително изпълнение на Заповедта , съгласно АПК.

Заповедта има характер на индивидуален административен акт и подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

Копие от Заповедта да се връчи на класираните и определени за изпълнители за съответните обекти.

Препис от заповедта да се връчи на сектор “УСКП” и счетоводството при община Елена.

/ П /

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.