Новини от Елена » Обявление №УТ.01.02-181

Обявление №УТ.01.02-181

ОБЯВЛЕН�?Е

№УТ.01.02-181

Елена, 24.VІІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-396/22.VІІІ.2011 г. на Кмета на община Елена е разре�?ено да се изработи Проект за изменение на действащ ЗРП (ПУП – План за регулация) за преотреждане на парцел І „За лятно кино” в кв. 32 „А” по плана на гр. Елена в парцел І „За кооперативен пазар” в кв. 32 „А” по плана на гр. Елена.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

ЙОРДАН К�?РЧЕВ – зам. кмет

За кмет на община Елена

съгл. заповед № РД.02.05-386/15.VІІІ.2011 г.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.