Новини от Елена » Заповед № РД 02.05 – 398/ 25.08.2011 г.

Заповед № РД 02.05 – 398/ 25.08.2011 г.

ЗАПОВЕД

№ РД 02.05 – 398/ 25.08.2011г.

гр. Елена

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 112,ал.1,т.1 от Закона за горите във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.71 от НРПУРО�? и Ре�?ение № 90 / 19.08.2011 г. на общински съвет град Елена за снадбяване на местното население с дърва за горене и ветераните участвали във втората световна война, военноинвалидите и военнопострадалите на територията на община Елена

НАРЕЖДАМ:

1.Да се проведе тръжна сесия с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ЛФ 2011 г. общински горски територии включваща сеч и извоз до временен склад и транспортиране на дървата за горене от временния склад до адрес франко получателя, а по отно�?ение на останалите сортименти закупената дървесина да се реализира свободно от изпълнителя.

Обект 1101

подотдели : 311 и, 311 н, 313 в, 314 б, 314 в, 314 и, 319 г, 322 е, 330 ц, 330 �?

Категории дървесина и сортименти

Дърв.вид

Мярка

Коли-чество

Единична цена без ДДС

Цена без ДДС

Едра

Трупи за бичене над 30 см.

Бук

м3

57

54.00

3 078.00

Трупи за бичене от 18 до 29 см.

Бук

м3

136

44.00

5 984.00

Трупи за бичене от 18 до 29 см.

Трепетлика

м3

242

34.00

8 228.00

Средна

         

Технологична дървесина

Бук

м3

22

25.40

588.80

Технологична дървесина

Трепетлика

м3

93

25.40

2 362.20

Дребна

         

Технологична дървесина

Бук

м3

15

13.40

201.00

Технологична дървесина

З. дъб

м3

1

13.40

13.40

Технологична дървесина

Трепетлика

м3

14

13.40

187.60

Дърва

         

Дърва за огрев

Бук, габър

пр. м3

2344

14.00

32 816.00

Дърва за огрев

Трепетлика

пр. м3

516

12.00

6 192.00

ОЗМ

Бук, габър

м3

255

28.00

7 140.00

Общо :

   

 

66 791,00

Обект 1102

подотдели : 237 а, 237 п, 241 н, 241 т, 244 �?, 320 з /ч/, 327 е, 335 ж, 471 ц

Категории дървесина и сортименти

Дърв.вид

Мярка

Коли-чество

Единична цена без ДДС

Цена без ДДС

Едра

Трупи за бичене от 18 до 29 см.

Бук

м3

4

44.00

176.00

Трупи за бичене от 18 до 29 см.

З. дъб

м3

4

44.00

176.00

Средна

         

Технологична дървесина

Бук

м3

2

25.40

50.80

Технологична дървесина

З. дъб

м3

1

25.40

25.40

Дребна

         

Технологична дървесина

З. дъб

м3

3

13.40

40.20

Дърва

         

Дърва за огрев

Бук, габър,цер, з. дъб, благун

пр. м3

2014

14.00

28 196.00

ОЗМ

Бук, габър, цер,з.дъб, благун

м3

55

28.00

1 540.00

Общо :

   

 

30 204.00

Обект 1103

подотдели : 1 а, 2 о, 2 п, 4м, 57 а, 57 о

Категории дървесина и сортименти

Дърв.вид

Мярка

Коли-чество

Единична цена без ДДС

Цена без ДДС

Едра

Трупи за бичене над 30 см.

Бук

м3

52

54.00

2 808.00

Трупи за бичене от 18 до 29 см.

Бук

м3

35

44.00

1 540.00

Средна

         

Технологична дървесина

Бук

м3

5

25.40

127.00

Дребна

         

Технологична дървесина

Бук

м3

14

13.40

187.60

Технологична дървесина

З. дъб

м3

1

13.40

13.40

Дърва

         

Дърва за огрев

Бук, габър

з.дъб

пр. м3

2462

14.00

34 468.00

Дърва за огрев

Трепетлика

пр. м3

96

12.00

1 152.00

ОЗМ

Бук, габър, з.дъб

м3

580

28.00

16 240.00

Общо :

   

 

56 536.00

Обект 1104

подотдели : 369 ж, 369 м, 379 ц, 379 б1, 406 б, 417 к1

Категории дървесина и сортименти

Дърв.вид

Мярка

Коли-чество

Единична цена без ДДС

Цена без ДДС

Едра

Трупи за бичене над 30 см.

Чер бор

м3

13

54.00

702.00

Трупи за бичене от 18 до 29 см.

Чер бор

м3

52

44.00

2 288.00

Трупи за бичене от 18 до 29 см.

Бял бор

м3

66

44.00

2 904.00

Средна

         

Трупи за бичене от 15 до 17 см.

Чер бор

м3

48

30.40

1 459.20

Минни подпори

Чер бор

м3

98

20.40

1 999.20

Обли греди

Чер бор

м3

95

20.40

1 938.00

Трупи за бичене от 15 до 17 см.

Бял бор

м3

89

30.40

2 705.60

Минни подпори

Бял бор

м3

90

20.40

1 836.00

Обли греди

Бял бор

м3

127

20.40

2 590.80

Дребна

         

Ритловици

Чер бор

м3

24

13.40

321.60

Ритловици

Бял бор

м3

23

13.40

308.20

Дърва

         

Технологична дървесина

Чер бор

пр. м3

80

12.00

960.00

Технологична дървесина

Бял бор

пр. м3

382

12.00

4 584.00

Дърва за огрев

Бук, габър, акация, цер

пр. м3

1084

14.00

15 176.00

Общо :

   

 

39 772.60

2.Определям начална цена за обект №1101 – 66 791,00лева без ДДС .

3.Определям начална цена за обект №1102 – 30 204 ,00лева без ДДС.

4.Определям начална цена за обект №1103 – 56 536,00лева без ДДС .

5.Определям начална цена за обект №1104 – 39 772,60 лева без ДДС .

Наддаването за обектите ще се извър�?ва със стъпка 5% , посочена в ценова оферта :

За обект № 1101– 3 339,55 лв

За обект № 1102 – 1510,20 лв

За обект № 1103 – 2826,80лв

За обект № 1104 – 1988,63лв

Съобразно достигнатите при наддаването цени, пропорционално ще се изчисляват достигнатите единични цени на отделните сортименти/ изброени в табличен вид/ , като за дървата за горене за местно население задължително следва да се продават от купувача на съответния обект на цена 38 лева за пр.м3, франко посочен адрес на потребителя .

6. Определям гаранции за участие 20% в тръжната сесия, които се внасят по сметка на Община Елена – BG20 CECB97903397002000, Централна кооперативна банка АД, клон Велико Търново, както следва : за обект №1101- .13 358,20 лв.; за обект №1102 – 6040,80 лв; за обект № 1103 – 11 307,20 лв. и за обект № 1104 – 7 954,52 лв.

7. Определям гаранции за изпълнение в размер на 5% от стойността на достигнатата цена за обекта, внесена по сметка на Община Елена – BG20 CECB97903397002000, Централна кооперативна банка АД, клон Велико Търново или банкова гаранция. В срок от три дни от обявяването на резултатите, спечелилият тръжната сесия представя гаранцията в размер на разликата между дължимата гаранция за изпълнение и внесената гаранция за участие.

8. Дървесината в стоящо състояние може да се оглежда в периода от 29.08.2011 г. до 07.09.2011, 10,00 часа, включително .Всички направени разходи за оглед до обекта са за сметка на кандидата и са не възстановими, като огледа се извър�?ва задължително с представител на общината.

9. Условия и начин на плащане на цената: Заплащането на цената се извър�?ва на база действително добитите количества сортименти, съответната достигната единична цена на същите, при спазване на реда и начина, уточнени в другите тръжни условия и договора.

10. Цената на тръжните документи за обекта е 100 /сто лв./ без ДДС. Същите се закупуват в Център за информационно обслужване на гражданите община Елена, всеки работен ден в периода от 29.08.2011г. до 12.00 часа на 07.09.2011година

11. Крайният срок за приемане на офертите е 16,00 часа на 07.09.2010 г. в сградата на община Елена, стая 204.

12. Определям комисия за провеждане на тръжната сесия в състав:

…………………………………………………………………………………………………………….

13. Тръжната сесия ще се проведе на 08.09.2011г. от 14.00 часа в зала 211, сградата на община Елена. Резултатите от тръжната сесия ще бъдат обявени същия ден на мястото за обяви в сградата на община Елена.

14. Определям дата за повторен търг – 13.09.2010 г от 14.00 часа в зала 211, сградата на община Елена, който ще се състои в случай, че не е подадена нито една оферта в първоначално обявения срок или всички подадени оферти не отговарят на обявените от продавача условия.

Кандидатите, не закупили документи в срока по т.10, могат да ги закупят от Център за информационно обслужване на гражданите община Елена, всеки работен ден в периода от 09.09.2011 до 12.00 часа на 12 .09.2011година

Крайният срок за приемане на оферти за повторния търг е 16.30 часа на 12.09.2010 г. в сградата на община Елена , град Елена .

Резултатите от повторния търг ще бъдат обявени същия ден на мястото за обяви на община Елена и на сайта на община Елена .

15. Други тръжни условия:

Освен регламентираните в чл.112,ал.1,т.1 от Закона за горите, Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Елена, ЗОС общи условия, определям други допълнителни тръжни условия, които изчерпателно са посочени в т.2 “Други тръжни условия” от съдържанието на документацията за участие в тръжната сесия. Същите условия са неотменна част от настоящата ми заповед и са задължителни при уреждане на взаимоотно�?енията с кандидатите и при сключване на конкретния договор за продажба на стоящата дървесина на корен.

16.Утвърждавам тръжната документация, чийто оригинал да се съхранява от гл. счетоводител на Община Елена. На кандидатите за участие в тръжната сесия да се продават копия от утвърдената документация.

Препис от заповедта ми да се връчи на гл. счетоводител и членовете на комисията за изпълнение.

/ П /

ЙОРДАН К�?РЧЕВ – ЗАМ. КМЕТ

ЗА КМЕТ НА ОБЩ�?НА ЕЛЕНА

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД .02.05- 386/ 15.08.2011 г.

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.