Новини от Елена » Обявление №УТ.01.02-155

Обявление №УТ.01.02-155

ОБЯВЛЕН?Е

№ УТ.01.02-155

Елена, 08.VІІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-328/01.VІІІ.2011 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП – План за дворищна регулация) за парцелиVІ-145 и VІІ -146 в кв. 41 по плана на с. Марян, като неприложените дворищно – регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите на място имотни граници и обособяване на един самостоятелен УП? VІІІ-146 в кв. 41 по плана на с. Марян.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.