Новини от Елена » Пчеларите също могат да кандидатстват за агроекологични плащания

Пчеларите също могат да кандидатстват за агроекологични плащания

По 11.50 евро на пчелно семейство годи?но като компенсация могат да получат пчеларите, ако кандидатстват по Мярка 214 “Агроекологични плащания” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Документи се подават от 1 март до 15 май в областните дирекции на ДФЗ-РА.
За да бъдат одобрени за подпомагане, земеделските стопани трябва да отглеждат най-малко 20 броя пчелини. Задължително е всички пчелни семейства в стопанството да се отглеждат по метода на биологичното производство.
При подаване на заявлението за кандидатстване стопаните трябва да представят договор с контролиращо лице за контрол и сертификация на биологичното производство, сключен преди 31 декември на предходната година. Списък с контактите на контролните органи може да бъде открит на интернет страницата на Министерство на земеделието и храните в рубриката “Биологично земеделие”.
Важно условие за включване в мярката е пчеларите да притежават копие от удостоверение за регистрация или пререгистрация по образец, одобрен със заповед на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС).

?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.