Новини от Елена

М�?Г „Еленско-Златари�?ки балкан” избра ръководство

Управителният съвет на Местна инициативна група „Еленско-Златари�?ки балкан” на две заседания избра изпълнителния екип за длъжностите, в които бе�?е обявен конкурс.
Предимство при подбора имаха кандидати, участвали в процеса на планиране на стратегията за местно развитие на М�?Г, с която ще се кандидатства за финансиране пред Министерството на земеделието и храните с проект по подхода „Лидер”, по който двете общини работят. Трудовите договори с избраните кандидати ще се сключат при одобряване на проекта и финансиране на стратегията.
Трима бяха кандидатите за длъжността изпълнителен директор. Поради липса на мнозинство на първото заседание на управителния съвет – 2/3 от членовете му, се наложи той да бъде свикан повторно и с нужното мнозинство бе избран Петьо Русев, председател на Общинския съвет в Златарица. За асистент на М�?Г от трите кандидатури най-много гласове събра Снежана Стефанова от Елена. За счетоводител управителното тяло единоду�?но избра Диана Карда�?ева, също от Елена. Най-много – петима, бяха кандидатите за двамата експерти по прилагане на дейностите по стратегията за местно развитие. Мнозинството от гласовете определиха за тази длъжност Мария Павлова от Златарица и Величка Сапунджиева от Елена.

�?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.