Новини от Елена

Са�?о Топалов, кмет на Елена: „Реалностите налагат общинската болница в Елена да съществува”

Болницата в община Елена е на ръба на оцеляването заради новите, почти непосилни изисквания на Здравната каса за сключване на договор за 2010 година. Лечебното заведение сключи договор едва за 20 клинични пътеки, което на практика означава, че парите, които ще получава от Здравната каса, ще бъдат много по-малко от миналата година, когато болницата работе�?е по 49 пътеки. Лечебното заведение има и дългове, които засега не може да покрие. Всичко това поставя ръководството на болницата и общинската управа пред огромен проблем относно продължаването на съществуването на лечебното заведение.
Кметът на града и директорът на болницата са сериозно притеснени относно нейното бъдеще. Жителите на града и общината също са обезпокоени. Според всички тях е недопустимо министерство на здравеопазването да допусне да бъде закрита болница със 130-годи�?на история.
– Г-н Топалов, какво мислите за стартиралата здравна реформа и положението, в което е еленската болница заради новите изисквания?
– В здравеопазването реално няма реформа. Тъй като се говори и постоянно се набива в главите на хората, най-вече чрез медиите и позициите на органите на здравеопазването, на министъра и на работещите в министерството, че се извър�?ва някаква реформа, хората мислят, че е така. ЗА МЕН ТОВА НЕ Е РЕФОРМА, ТОВА Е ПОВЕДЕН�?Е, КОЕТО НЕ Е СЪОБРАЗЕНО С РЕАЛНАТА ДЕЙСТВ�?ТЕЛНОСТ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО В БЪЛГАР�?Я �? КОНКРЕТНО В ОБЩ�?НА ЕЛЕНА. �?мам предвид това, че в заповед на министъра се говори за трансформиране на болницата. Какво означава да трансформира�? едно лечебно заведение, на каква нормативна основа почива това. В заповедта на министъра се казва още, че трябва да се разкрият спе�?ни кабинети в районите, където ще има трансформиране на болниците. Говорим за преструктуриране, а не е ясно как ще се преструктурират реално самите лечебни заведения за болнична помощ. Тъй като очевидно, много от хората, но най-вече пациентите, не знаят що е доболнична и що е болнична помощ, ще кажа, че още много неща са неясни. Говори се за преструктуриране на болничната, но това, което се прави като преструктуриране също не почива на нормативна основа и на практика не се прави никаква структурна реформа. Напротив. Говори се и за закриване на т.нар. общински болници, а те не могат да бъдат закрити, тъй като стопанин и собственик на общинските болници са общините.
�? в трите случая ние на практика знаем какво се прави. ЦЕЛ�? СЕ Л�?КВ�?Д�?РАНЕТО НА ОБЩ�?НСК�?ТЕ БОЛН�?Ц�?, с термините трансформиране, преструктуриране и закриване. А липсва нормативно основание за това. �? възниква въпросът структурната реформа в здравеопазването ликвидирането на на�?ата болница ли означава?! Защото само с 20-те клинични пътеки, за които е сключен договор между на�?ата МБАЛ и РЗОК, се очертава едно самоликвидиране на болницата поради невъзможността тя да се финансира и поради малката възможност на общината да й помага с бюджетни и финансови средства.
От РЦЗ – Велико Търново, казват, че на�?ата болница би могла да се преструктурира в лечебно заведение за долекуване и допълнително лечение, но това се очаквало да стане най-рано от средата на тази година, когато евентуално щели да бъдат въведени новите пътеки за тези медицински дейности. �? за всеки нормално мислещ човек възниква въпросът, а дотогава?
Стана ясно, че на всички в България не им е ясно на базата на какви мотиви и нормативни изисквания Здравната каса поставя новите критерии и изисквания за сключване на договори за клинични пътеки и тяхното заплащане за лечебните заведения. В случая на�?ата позиция е за запазване и съхраняване на общинската болница, естествено с промени, продиктувани от високите критерии за качеството на медицинското обслужване, финансово-икономическата обстановка в страната, т.е. кризата, но съобразени със специфичните особености на населението, територията, традициите историята и желанието на хората.
Това означава, че трябва да има оптимизиране на разходите на болницата чрез преструктуриране на чове�?ките ресурси и разходите за издръжка на лечебното заведение.
– Как смятате че може да спасите болницата и ще отпусне ли Общинският съвет пари за нея?
– Това е много сложен въпрос. Болницата е търговско дружество. За съжаление тя е регистрирана не само като лечебно заведение, но и като търговско дружество, сто процента собственост на община Елена, и едва ли има човек, било то общински съветник, общински чиновник, или обикновен гражданин на община Елена, който да желае тя да бъде закрита. �?ма неяснота и нормативна празнота за възможностите общинският бюджет да осигурява допълнително средства за издръжка и функциониране на здравното заведение.
Ще задам въпроса колко са постъпленията от здравноосигурителните вноски от жителите на община Елена и колко са разходите за осигуряването на медицинското им обслужване от общопрактикуващите лекари и филиала на спе�?ната медицинска помощ. Колко са разходите и за медицински център и колко са разходите по клинични пътеки за финансирането на болницата в Елена. Защото за 2009 година само работещите в бюджетната сфера на община Елена са внесли 218 794 лева. Определено считам, че не с противопоставяне, а след диалог, който вече се налага да бъде осъществен между местните власти и държавата, ще се постигне не компромис, а справедливо, законосъобразно и реално ре�?ение на така наречената здравна реформа.
– Ако нещата все пак останат непроменени, какво смятате да предприемете и ще има ли в Елена протести като на други места?
– Лично аз не съм привърженик на крайните действия. Но жителите на община Елена като носители на възрожденски и балканджийски дух са изключително разтревожени за състоянието на болницата и не е изключено да изразят своята позиция с протестни действия.
– По колко болни годи�?но се лекуват в болницата в Елена, вие сте в труднодостъпен район и това също не е маловажно?
– За 2006 година 2015 болни са преминали през лечебното заведение. За 2007 са били 2086, за 2008 – 2047. За цялата 2009 година са преминали 1856 болни.
Да не забравяме, че министър Нанев каза, че болници като тези в Полски Тръмбе�? и Елена увреждат здравето на хората. Считам, че това е една недостойна оценка, поне на болницата в Елена, защото аз не мога да говоря за тази в Полски Тръмбе�?. Оценката е неуважение и към медиците, работещи в общинската болница.
По отно�?ение на достъпността, като че ли никой не мисли за това. Ако говорим за достъпност, ние сме в много тежко състояние. Болниците във Велико Търново и Сливен, т.е. двете областни болница, са съответно на разстояние от 42 до 100 километра от населените места в Елена.
Затова трябва да се знае, че община Елена е една от най-трудните като местоположение, като район, като населеност и възможност за достъп на хората до медицинска помощ. От 264 общини в България Елена е на второ място по брой населени места – 124.
През зимата по заснежените и обледени пътища на 300-километровата пътна мрежа дори единствената линейка на Спе�?на помощ се справя трудно. Едва ли със сформирането на т.нар. нови спе�?ни кабинети, които дори за специалистите са с неясен статут, хората и многото гости биха могли да получат качествено здравно обслужване. За съжаление днес, 1 февруари, такъв в Елена все още няма, независимо от обявеното „желание” на медицинските специалисти да работят. Кому е необходимо за общината да се прави разход от 6 хиляди лева и повече за заплащането на дежурствата в този кабинет.
Населението в момента плаща скъпо за своето здраве чрез здравноосигурителните вноски, по-скъпо отколкото са разходите за местни данъци и такси. Един специалист от общинска администрация например плаща по 56 лева на месец за здравни осигуровки. А за година?
– В крайна сметка ако министерството все пак не чуе ва�?ите възражения, какво ще правите и какво е състоянието на болницата в момента?
– В по-различна финансово-икономическа обстановка община Елена по-лесно би си позволила да отделя бюджетни средства, които да подпомогнат финансовата издръжка на общинската болница. За съжаление в общинския бюджет за 2010 година няма възможност за такава финансова помощ. Ще опитаме чрез оптимизиране и редуциране на структурата на лечебното заведение да съхраним общинската болница през 2010 година. Това ще стане чрез плащането от касата за 20-те клинични пътеки, държавната помощ за отдалечени и рискови места и скромните възможности на общината. Ще опитаме да осигурим условия и възможности въпреки свитата дейност на общинската болница тя да бъде съхранена. Реалностите налагат общинската болница в Елена да съществува.

�?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.