Новини от Елена » Общинска администрация

Архив на Общинска администрация

Обявление УТ.01.02-187 / 26.07.2013 година

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),  община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-423 / 25.07.2013 година на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи служебно изменение на действащ РП (ПУП – План за дворищна регулация) за парцел VІІІ-268 в кв. 22 по плана на с. Костел – поставяне на неприложени дворищно – регулационни линии в съответствие със съществуващите на място имотни граници и обособяване на един самостоятелен УП? за имот пл. № 268 – УП? VІІІ-268 (нов) в кв. 22 по плана на с. Костел.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. Д?ЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

Коментари

Обявление № УТ.01.02-159 / 27.06.2013 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-384 / 26.06.2013 година на кмета на община Елена, е разре?ено да се изработи служебно изменение на действащия ЗРП (ПУП – План за дворищна регулация) за парцели ІХ „За жилищен комплекс“ и УП? ХVІІ „За жилищен комплекс“ – без изравнени сметки по регулация в кв. 83 по плана на гр. Елена, поставяне на неприложени дворищно – регулационни линии в съответствие със съществуващите на място имотни граници (заснети в кадастрален план, одобрен със Заповед № РД-17-1 / 19.04.2006 година на АК гр. София) и обособяване на самостоятелен УП? за имот пл. № ХХХ-235 (нов) в кв. 83 по плана на гр. Елена.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. Д?ЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

Коментари

Обявление № УТ.01.02-156 / 25.06.2013 г.

На основания чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-376 / 25.06.2013 година на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи Подробен устройствен план за регулация и застрояване на поземлен имот с проектен № 207.9 по кадастрална карта с. Берковци.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. Д?ЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

Коментари

Обявление № УТ.01.02-149 / 17.06.2013 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-367 / 14.VІ.2013 година на кмета на община Елена е разре?ено да се изработят: 1. Проект за изменение на действащия ЗРП (ПУП – План за регулация) за УП? ІІ А „За озеленяване и гаражи” и имот пл. № 1795 в кв. 112 по плана на гр. Елена – обособяване на пет нови самостоятелни УП?; 2. План за застрояване на новообразуваните УП?.

/п/

инж. Д?ЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община Елена

Коментари

Съобщение за издадена виза за проектиране

На основание чл. 140, ал. 3 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава на заинтересованите лица, че във връзка със Заявление с вх. № УТ.02.02-246/14.05.2013 година от „Елена Еко – ленд” ЕООД, със седалище и адрес на управление град Елена, ул. „Стара планина” № 17, представлявано от  Даниел Костадинов Савов, в качеството му на управител, е издадена скица с виза  за „Преустройство на магазин за хранителни стоки в транжорна и колбасарски цех”, в УП? І, кв. 109 по плана на гр. Елена.

/п/

инж. Д?ЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

Коментари

Заповед на кмета на община Елена за продажба на земеделски имот в землището на с. Дрента

Със заповед № РД.02.05-317 / 20.05.2013 година, кметът на община Елена е одобрил резултатите от проведения на 17.05.2013 година търг с тайно наддаване за продажба на имот частна общинска собственост – земеделска земя в землището на с. Дрента, съгласно Ре?ение № 39 / 04.04.2013 година на Общински съвет – гр. Елена.

Заповед № РД.02.05-317 / 20.05.2013 година на кмета на община Елена (формат .PDF)

Коментари

Обявление № УТ.01.02-130 / 20.05.2013 година

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-311 / 17.05.2013 година на кмета на община Елена е разре?ено изготвянето на Комплексен проект за инвестиционна инициатива в части:

1. Подробен устройствен план – план за застрояване на имот пл. № 135 по проучван неодобрен кадастрален план на с. Мийковци, при условията на чл. 83, ал. 1 от Наредба № 7 / 22.12.2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

2. ?нвестиционен проект във фаза „работен проект“ за изграждане на къща за гости и допълващо застрояване.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. Д?ЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община Елена

Коментари

Ре?ение №38/04.04.2013 г. на ОбС Елена

Във връзка с провеждане на процедура по приватизационна продажба чрез търг с явно наддаване на обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт” ЕООД, открита с Ре?ение № 38/04.04.2013 г на ОбС – Елена, публикувано в ДВ бр. 42 от 10.05.2013 г.

съобщение приватизационна продажба / формат .doc /

Коментари

ЗАПОВЕД № РД.02.05-250/24.04.2013 г.

?ма проявен интерес за закупуване на недвижими имоти – частна общинска собственост- представляващ имот с № 028004, с ЕКАТТЕ 23710, начин на трайно ползване нива, категория на земята при неполивни условия: осма, находящ се в землище с. Дрента, община Елена с площ от 3,412 дка. ?зготвена е експертна оценка от лицензиран оценител „СЕКОР – ЕКСПЕРТ” – ЕООД със Сертификат за оценителска правоспособност Рег. №900300110 от 12.01.2011 год.

Поради това и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 62 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Ре?ение 39/04.04.2013  г. на Общински съвет – Елена.

Заповед за провеждане на търг / формат .doc /

Коментари

КАРТОТЕКА НА НУЖДАЕЩ?ТЕ СЕ ОТ Ж?Л?ЩА Л?ЦА ? СЕМЕЙСТВА ЗА 2013 Г.

картотека на нуждаещите се от жилища лица и семейства за 2013 г.

картотека / формат .pdf /

Коментари

Обявление № УТ.01.02 -107 / 25.03.2013 г.

На основание чл. 124 „б“, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-191 / 22.03.2013 г. на Кмета на община Елена е разре?ено да се изработи служебно изменение на действащия РП (ПУП – План за дворищна регулация) за парцели ІІІ-65 и VІ-65 в кв. 6 по плана на с. Дрента – поставяне на неприложени дворищно – регулационни линии в съответствие със съществуващите на място имотни граници и обособяване на един самостоятелен УП? за имот пл. № 65 – УП? VІІ-65 (нов) в кв. 6 по плана на с. Дрента.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124 „б“, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. Д?ЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

Коментари

Обявление № УТ.01.02-100 / 12.03.2013 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-148 / 08.03.2013 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи Подробен устройствен план – План за застрояване на имот № 14.25 (с начин на трайно ползване „Друг вид земеделска земя”) по КК землище с. Мийковци, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – за „Ниско свободно жилищно застрояване”, с показатели на устройствена зона Жм.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. Д?ЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

Коментари

Обявление № УТ.01.02-98 / 08.03.2013 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-138 / 07.03.2013 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи изменение на действащ РП (ПУП – План за регулация) за УП? ІІІ „За стопанска сграда на горско стопанство”  в кв. 10 по плана на с. Буйновци – обособяване на два самостоятелни УП? V и УП? VІ в кв. 10 по плана на с. Буйновци, с конкретно предназначение „За производствени нужди.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. Д?ЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

Коментари

Популяризиране на туристическа дестинация „Елена – Лясковец – Златарица” в България и чужбина

Проведена е регулярна среща на екипа за управление по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”. Този проект е  по  Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”. Проектът  за развитие  на туризма в региона е  на  стойност 486 164 лева, а срокът за изпълнение е 21 месеца.

Дейността на екипа гарантира устойчивото и качествено изпълнение на проекта, цялостната организация за изпълнение на заложените дейности по проекта.

На проведената работна среща на екипа са обсъдени редица въпроси по отно?ение  напредъка на дейностите, заложени в проекта.

Работният екип разгледа и взе ре?ения относно възникнали затруднения по изпълнението на откритата процедура „?зработка и разпространение на информационни и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации; Дейности по осигуряване на информиране, публичност и визуална идентификация” и „Логистични услуги по участие в събития”.

Участието включва проучване, подготовка за участие, участие в туристически борси и изложения в страната и чужбина. Разпространение на рекламни материали с цел популяризиране на региона и най – популярните туристически пакети.

Съобщение /Формат.PDF/

Коментари

Обявление № УТ.01.02-77 / 20.02.2013 г.

На основание чл. 124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-109 / 19.ІІ.2013 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП – План за дворищна регулация) за парцел V-7 в кв. 2 по плана на ул. „Разпоповци”, поставяне на неприложени дворищно – регулационни линии в съответствие със съществуващите на място имотни граници и обособяване на нов самостоятелен УП? за имот пл. № 7 – УП? V-7 в кв. 2 по плана на ул. „Разпоповци”.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ.

/п/

инж. Д?ЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община ЕЛЕНА

Коментари