Новини от Елена » проект

Община Елена спечели 266 134 лв. по проект за децата от малцинствата

Проект за равен достъп до образование и пови�?аване на мотивацията за включване в образователния процес на деца от етническите малцинства ще се реализира в двете най-големи еленски села Майско и Константин. Проектът “Пътят на единението в Еленско” ще стартира днес и е на Община Елена. Реализира се в рамките на една година по оперативна програма “Развитие на чове�?ките ресурси” с безвъзмездната финансова помощ от 266 134 лв. по схемата “�?нтеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”. Партньори на общината са основните училища и двете детски градини в Константин и Майско и сдружение “Експертна подкрепа”.
Дейностите са насочени към учениците от етническите малцинства и преподавателите, работещи с тях. Отделено е внимание на пови�?аване на знанията по български език. В двете училища ще бъде сформиран клуб “Просвета”, а за децата от детските градини, за които българският език не е майчин, ще се използват атрактивни игри с българската азбука.
Приоритет ще бъде и включването на деца от малцинствата в извънкласни форми на обучение. Предвижда се сформиране на групи по изобразително изкуство, кино, пеене, фолклор, ръкоделие и спортен и природен клуб. В тях ще се включат близо 400 ученици от Майско и Константин. При изявите на децата ще се приобщят и техните родители, а за преподавателите ще има обучения и обмяна на опит. Със средства по проекта ще се финансират и ремонти на занимални, зали и помещения за извънкласни дейности.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Одобрен е проект „Пътят на единението в Еленско”

Община Елена като бенефициент спечели проект по оперативна програма „Развитие на чове�?ките ресурси”, който ще се реализира в двете най-големи села – Константин и Майско. Безвъзмездната финансова помощ за 266 134 лв. е от Европейския социален фонд по операция „�?нтеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната система”.
Партньори на общината по проекта с име „Пътят на единението в Еленско”, внесен за одобрение преди 14 месеца, са двете училища и двете детски градини в Константин и Майско и сдружение „Експертна подкрепа”.
Дейностите са насочени към децата и учениците от етническите малцинства и преподавателите, работещи с тях. Целта е възпитаниците на учебните заведения да получат равен достъп до образование и да се пови�?и тяхната мотивация за включване в образователния процес.
В проекта е отделено особено внимание на пови�?аване на знанията по български език чрез осъвременяване на обучителните методики и усвояване на билингвистични механизми от страна на учителите. Приоритет е включването на деца и ученици от етническите малцинства в извънкласни форми на обучение.
За подобряване комуникацията на български език, основна дейност на проекта, ще бъде сформиран клуб „Просвета” за двете училища, а за децата от детските градини, за които българският език не е майчин, ще се използват атрактивни игри с българската азбука.
В дейността по изява на талантите на децата от етническите групи ще се приобщят и техните родители. В проекта е включено сформирането на 5 групи – вокална, фолклорна, изобразително изкуство, кино, ръкоделие и два клуба – спортен и природен, за близо 400 деца и ученици. Специално за преподавателите ще има обучения и обмяна на опит.
С проекта ще се финансират още ремонти на занимални, зали и помещения, за да станат те по-привлекателни за обучение и извънкласни дейности.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

Коментари

Елена очаква 800 000 лева по проект за превенция на деца и семейства в риск

Общината в Елена очаква 800 000 лв. по проект за ранна превенция на деца до 7 години и семейства в риск, съобщи Анета Евтимова, �?еф на общинската дирекция “Хуманитарни дейности”. Той ще бъде финансиран със заем от Международната банка за възстановяване и развитие и бюджетът му е свързан с броя на населението. За еленската община средствата са до 800 000 лв., обясни Евтимова. Партньор в проекта е Община Златарица.
Според анализ на педиатри, социални работници, психолози и педагози, 1300 деца от двете общини се нуждаят от ранна превенция при отглеждане в семействата, а също от здравни и социални услуги. �?ма семейства, които нямат лични лекари и не са здравноосигурени. Те въобще не водят децата си на прегледи и имунизации, макар държавата да плаща здравните осигуровки до 18-годи�?на възраст, разказа Анета Евтимова. Сега с новия проект ще работят три екипа от специалисти. Те ще ходят на място при семействата и ще убеждават и мотивират родителите от уязвимите групи да се грижат за здравето и обучението на децата си и да не ги изоставят в домовете.
За осъществяване на целите на проекта, в Елена ще бъде изграден общностен център за деца и родители. ОбС е гласувал предложението центърът да бъде разположен в на първия етаж в ученическото общежитие на СОУ “�?в. Момчилов”. Ще бъдат оборудвани 7 зали за бебета, за рехабилитация на деца с увреждания, за превенция на ранното раждане, за обучение по отглеждане на децата, за профилактика на заболяванията и др.
В екипите ще бъдат включени педиатър, психолог, социални работници, педагози, рехабилитатори и логопеди. 570 000 лв. от средствата са предвидени за самите социални и здравни услуги на децата и семействата. 160 000 лв. ще бъдат вложени за оборудване на центъра, ще бъдат закупени и два микробуса.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Представиха нов социален проект на Община Елена

Вчера в Елена бе�?е представен новият социален проект „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора”. Финансирането му е от Европейския социален фонд и е на обща стойност 178 445 лв.
В срещата, ръководена от кмета Са�?о Топалов, участваха кандидати за двете социални услуги „Дома�?ен помощник” и „Социален асистент”, потребители, кметове на селата, в които ще се реализира проектът, специалисти от общинската администрация.
Община Елена като партньор предоставя офис и оборудване за социалните услуги, които са от голямо значение в условията на безработица и незавиден социален статус на немалко хора в общината.
Продължителността на проекта е 13 месеца, като януари е подготвителен, и до 25-и се набират кандидати за потребители и за тези, които ще ги обслужват. От 1 февруари за една година ще бъдат назначени по трудови договори 25 дома�?ни помощници със заплата 288 лв. и 6 социални асистенти, които ще получават 316 лв. месечно, ако работят на пълен работен ден и обслужват най-малко двама потребители. От двете услуги ще се възползват 70 ду�?и над 18-годи�?на възраст с трайни увреждания или самотно живеещи в Елена, Майско, Константин, Беброво, Каменари, Руховци, Марян и Палици.
От 10 януари работа започнаха и петима лични асистенти по друг социален проект на общината – „Подкрепа за достоен живот”.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

Коментари

Обсъдиха стратегията за местно развитие на Еленско-Златари�?кия балкан

Важна стъпка в рамките на проекта за подготовка на територията Еленско-Златари�?ки балкан за прилагане на подхода „Лидер” е изработването на стратегия за местно развитие. На териториален форум на заинтересованите страни в Елена бяха обсъдени работен вариант на стратегията и процедури за нейното изпълнение. Предстои тя да бъде приета от общото събрание на местната инициативна група, която вече е и съдебно регистрирана. До края на август цялата документация по проекта ще бъде внесена в земеделското министерство и при одобрение стратегията ще бъде финансирана по Програмата за развитие на селските райони.
Пред участниците във форума бе�?е представен анализ на експерти, който разкрива ни�?ите за инвестиране в трите сфери – земеделие, туризъм и културно наследство, на общата територия.
Две са големите цели на стратегията за местно развитие – подобряване на качеството на живот чрез осигуряване на заетост и увеличаване на доходите в сферата на туризма и пови�?аване на конкурентоспособността на земеделието чрез производство на специфични качествени териториални продукти. За тяхната реализация в стратегията са представени конкретни мерки, свързани с дейности и условия за финансиране.
Представителите на заинтересованите страни обсъдиха на форума още структурата, правилата и процедурите на местната инициативна група като публично-частно партньорство. Партньорите засега са 35.

Мария Симеонова

�?зточник вестник Борба

Коментари