Новини от Елена » обявление

Обявление №УТ.01.02-185

ОБЯВЛЕН?Е

№УТ.01.02-185

Елена, 9.ІХ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-435/9.ІХ.2011 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП – План за улична и дворищна регулация) за парцели І-191 и ІІ-192 в кв. 17 по плана на с. Марян – поставяне на неприложени дворищно – регулационни линии в съответствие със съществуващите на място имотни граници, изменение на улична регулация с ОТ 49-51а-53а-53б, обособяване на нов самостоятелен УП? за имот пл. № 191 – УП? ІV-191 в кв. 17 по плана на с. Марян и План за застрояване на новообразуваният УП?.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.01.02-184

ОБЯВЛЕН?Е

№УТ.01.02-184

Елена, 31.VІІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-401/29.VІІІ.2011 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи Проект за изменение на действащ ЗРП (ПУП – План за регулация) за преотреждане на парцел ІV „За складове, производство на нехранителни стоки и газостанция – модулен тип до 5 куб. м. с работилница за монтаж и ремонт на газови уредби” в кв. 98 по плана на гр. Елена в парцел ІV „За складове за проми?лени стоки и дейности” в кв. 98 по плана на гр. Елена.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

ЙОРДАН К?РЧЕВ – зам. кмет

За кмет на община Елена

Съгл. заповед № РД.02.05-386/15.VІІІ.2011 г.

Коментари

Обявление №УТ.01.02-181

ОБЯВЛЕН?Е

№УТ.01.02-181

Елена, 24.VІІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-396/22.VІІІ.2011 г. на Кмета на община Елена е разре?ено да се изработи Проект за изменение на действащ ЗРП (ПУП – План за регулация) за преотреждане на парцел І „За лятно кино” в кв. 32 „А” по плана на гр. Елена в парцел І „За кооперативен пазар” в кв. 32 „А” по плана на гр. Елена.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

ЙОРДАН К?РЧЕВ – зам. кмет

За кмет на община Елена

съгл. заповед № РД.02.05-386/15.VІІІ.2011 г.

Коментари

Обявление №УТ.01.02-179

ОБЯВЛЕН?Е

№УТ.01.02-179

Елена, 23.VІІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-394/19.VІІІ.2011 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – подземен кабел 20 кV за присъединяване на „Малка електроцентрала с фотоволтаични модули”, находяща се в околовръстен полигон с. ?ванивановци, към ВЕЛ 20 кV „Стара река” – подстанция „Елена” 110/20 кV. Кабелът ще бъде положен в сервитута на общински път № 000946 по КВС на землище с. Беброво.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

ЙОРДАН К?РЧЕВ – зам. кмет

За кмет на община Елена

съгл. заповед № РД.02.05-386/15.VІІІ.2011 г.

Коментари

Обявление №УТ.01.02-158

ОБЯВЛЕН?Е

№ УТ.01.02-158

Елена, 11.08.2011 г.

НА ОСНОВАН?Е ЧЛ. 128, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕР?ТОР?ЯТА, ОБЩ?НА ЕЛЕНА СЪОБЩАВА НА ЗА?НТЕРЕСОВАН?ТЕ, ЧЕ Е ?ЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ?МОТ № 038008 ПО КВС ЗЕМЛ?ЩЕ С. СРЕДН? КОЛ?Б? – С НАЧ?Н НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ „Н?ВА”, ПОПАДАЩ В ПОЯС III НА СОЗ НА ЯЗОВ?Р „ЙОВКОВЦ?”, ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВО КОНКРЕТНО ПРЕДНАЗНАЧЕН?Е – ЗА Н?СКОЕТАЖНО Ж?Л?ЩНО ЗАСТРОЯВАНЕ, С ПОКАЗАТЕЛ?,СЪГЛАСНО ?ЗГОТВЕН?Я ПЛАН – В?СОЧ?НА – Н ДО 10.00 М; ПЛЪТНОСТ – МАКС 40%; ?НТЕНЗ?ВНОСТ – МАКС. 0.5; НАЧ?Н НА ЗАСТРОЯВАНЕ – СВОБОДНО.

?МОТЪТ Е СОБСТВЕНОСТ НА „ВЕЛ?КОТЪРНОВСК ПРОМ?ШЛЕНА ГРУПА – ХОЛД?НГ” РУМЕН ДОБРЕВ ГОРАНОВ– ГР. В.ТЪРНОВО, УЛ.”Н.ГАБРОВС?” № 31, ВХ.Б.

ПОДРОБН?ЯТ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН СЕ НАМ?РА В Д?РЕКЦ?Я “УТАБ” ПР? ОБЩ?НА ЕЛЕНА – ГР. ЕЛЕНА, УЛ. “?Л. МАКАР?ОПОЛСК?” № 24, КЪДЕТО ПРЯКО ЗА?НТЕРЕСОВАН?ТЕ МОГАТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЯТ СЪС СЪЩ?Я.

ЗА?НТЕРЕСОВАН?ТЕ Л?ЦА ?МАТ ПРАВО В ЕДНОМЕСЕЧЕН СРОК ОТ ПОЛУЧАВАНЕТО НА НАСТОЯЩЕТО ОБЯВЛЕН?Е ДА НАПРАВЯТ П?СМЕНН? ВЪЗРАЖЕН?Я, ПРЕДЛОЖЕН?Я ? ?СКАН?Я ПО ПРОЕКТА ДО ОБЩ?НСКАТА АДМ?Н?СТРАЦ?Я.

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.01.02-155

ОБЯВЛЕН?Е

№ УТ.01.02-155

Елена, 08.VІІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-328/01.VІІІ.2011 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП – План за дворищна регулация) за парцелиVІ-145 и VІІ -146 в кв. 41 по плана на с. Марян, като неприложените дворищно – регулационни линии се поставят в съответствие със съществуващите на място имотни граници и обособяване на един самостоятелен УП? VІІІ-146 в кв. 41 по плана на с. Марян.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.01.02-145

ОБЯВЛЕН?Е

№ УТ.01.02-145

Елена, 29.VІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-326/28.VІІ.2011 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи Проект за изменение на действащ ЗРП (ПУП – План за регулация) за УП? Х „За паркинг” в кв. 98 по плана на гр. Елена – създаване на два нови УП? – УП? ХІ „За производствени дейности” и УП? ХІІ „За складове” в кв. 98 по плана на гр. Елена.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.01.02-144

ОБЯВЛЕН?Е

№ УТ.01.02-144

Елена, 29.VІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-325/28.VІІ.2011 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи Подробен устройствен план за застрояване на имот № 195028 по КВС землище гр. Елена – с начин на трайно ползване „тр. насаждения”, за определяне на ново конкретно предназначение – за пчелин и обслужваща дейността стопанска постройка до 35 кв. м.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.01.02-128

ОБЯВЛЕН?Е

№ УТ.01.02-128

Елена, 25.VІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-308/22.VІІ.2011 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи Подробен устройствен план за застрояване на имот № 041062 по КВС землище с. Каменари – с начин на трайно ползване „изоставена нива”, за определяне на ново конкретно предназначение – за ниско свободно жилищно застрояване с показатели на устройствена зона Жм.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.01.02-127

ОБЯВЛЕН?Е

№ УТ.01.02-127

Елена, 25.VІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-312/25.VІІ.2011 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи Подробен устройствен план за застрояване на имот № 041063 по КВС землище с. Каменари – с начин на трайно ползване „изоставена нива”, за определяне на ново конкретно предназначение – за воден обект.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.01.02-126

ОБЯВЛЕН?Е

№ УТ.01.02-126

Елена, 25.VІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-309/22.VІІ.2011 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи Подробен устройствен план за застрояване на имот № 087006 по КВС землище с. Яковци (попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци”) – с начин на трайно ползване „нива”, за определяне на ново конкретно предназначение – за воден обект.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.01.02-122

ОБЯВЛЕН?Е

№ УТ.01.02-122

Елена, 20.VІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-304/18.VІІ.2011 г. на Кмета на община Елена е разре?ено да се изработи Проект за изменение на действащ РП (ПУП – План за улична и дворищна регулация) за парцели VІ-179 и VІІ-178 в кв. 15 и парцели ХІІІ-179 и ХІV-187 в кв. 10 по плана на с. Средни колиби – поставяне на неприложени дворищно-регулационни линии в съответсвие със съществуващите на място имотни граници, премахване на проектна улица с ОТ 22-30-31, урегулиране на съществуваща тупикова улица и обособяване на един самостоятелен УП? за частта от имот пл. № 179 попадаща в строителната граница на селото – УП? ХV-179 в кв. 10 по плана на с. Средни колиби.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

ЙОРДАН К?РЧЕВ – зам. кмет

За кмет на община Елена

Съгл. Заповед № РД.02.05-300/13.VІІ-2011 г.

Коментари

Обявление №УТ.01.02-113

ОБЯВЛЕН?Е

№ УТ.01.02-113

Елена, 14.VІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-289/12.VІІ.2011 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи Подробен устройствен план за застрояване на имот № 073001 по КВС землище с. Шилковци – с начин на трайно ползване „нива”, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци”, за определяне на ново конкретно предназначение – за ниско свободно жилищно застрояване.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.01.02-112

ОБЯВЛЕН?Е

№ УТ.01.02-112

Елена, 14.VІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-290/12.VІІ.2011 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи Подробен устройствен план за застрояване на имот № 041059 по КВС землище с. Каменари – с начин на трайно ползване „изоставена нива”, за определяне на ново конкретно предназначение – за ниско свободно жилищно застрояване с показатели на устройствена зона Жм.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.01.02-111

ОБЯВЛЕН?Е

№ УТ.01.02-111

Елена, 14.VІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-291/12.VІІ.2011 г. на кмета на община Елена е разре?ено да се изработи Подробен устройствен план за застрояване на имот № 077534 по КВС землище с. Блъсковци – с начин на трайно ползване „нива”, за определяне на ново конкретно предназначение – за ниско свободно жилищно застрояване с показатели на устройствена зона Жм.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари