Новини от Елена » обявление

Обявление №УТ.01.02-289/28.ХІІ.2011 г.

ОБЯВЛЕН�?Е

№УТ.01.02-289/28.ХІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-617/27.ХІІ.2011 г. на кмета на община Елена е разре�?ено да се изработи Подробен устройствен план за застрояване на поземлен имот № 130065 (образуван от имоти № № 130051 и 130052), с начин на трайно ползване „нива” по КВС землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имотите – за „�?зграждане на инсталация за термично третиране на биомаса”.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

инж. Д�?ЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.01.02-288/20.ХІІ.2011 г.

ОБЯВЛЕН�?Е

№УТ.01.02-288/20.ХІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-599/19.ХІІ.2011 г. на кмета на община Елена е разре�?ено да се изработи Подробен устройствен план за застрояване на имот № 213001 по КВС землище гр. Елена – с начин на трайно ползване „Др. произв. база”, находящ се в бив�? Стопански двор, извън регулация в землище на гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – за „Търговска дейност с черни и цветни метали”.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

инж. Д�?ЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.01.02-277/2.ХІІ.2011 г.

ОБЯВЛЕН�?Е

№УТ.01.02-277/2.ХІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-574/2.ХІІ.2011 г. на кмета на община Елена е разре�?ено да се изработи Проект за изменение на действащ ЗРП (ПУП – План за регулация) за УП�? ІХ „Автомивка” в кв. 98 по плана на гр. Елена – определяне на ново конкретно предназначение „За автосервиз”, изменение на регулационната линия към корекцията на р. Еленска и промяна на УП�? ХІ „За производствени дейности” в УП�? ХІІІ „За производствени дейности” в кв. 98 по плана на гр. Елена.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

инж. Д�?ЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.01.02-263/16.ХІ.2011 г.

ОБЯВЛЕН�?Е

№УТ.01.02-263/16.ХІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-545/15.ХІ.2011 г. на кмета на община Елена е разре�?ено да се изработи Подробен устройствен план за застрояване на имоти № 142012 (с начин на трайно ползване „нива”) и № 142020 (с начин на трайно ползване „нива”) по КВС землище с. Константин, за определяне на ново конкретно предназначение на имотите – за ниско свободно застрояване, с показатели на устройствена зона Жм.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

инж. Д�?ЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.01.02-262/15.ХІ.2011 г.

ОБЯВЛЕН�?Е

№УТ.01.02-262/15.ХІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-543/14.ХІ.2011 г. на кмета на община Елена е разре�?ено да се изработи Подробен устройствен план за застрояване на имот № 033016 по КВС землище с. Палици, с начин на трайно ползване „др. сел. ст. територия”, за определяне на ново конкретно предназначение на имота – за ниско свободно застрояване, с показатели на устройствена зона Жм.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

инж. Д�?ЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.04.02-82

ОБЯВЛЕН�?Е

№УТ.04.02-82

25.10.2010 г.

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3/16.10.2000 г. (ДВ, бр. 88/2000 г.) За условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване, уведомяваме заинтересованото население, че в община Елена е наличен Проект за санитарно – охранителна зона около каптиран водоизточник „Пърчовци”, землище гр. Елена, на „ВиК Йовковци” ООД – гр. Велико Търново.

Съгласно чл. 39, ал. 3 от Наредба № 3, проектът ще бъде на разположение – за запознаване – в срок от един месец от датата на издаване на настоящото обявление – в сградата на община Елена – гр. Елена, ул. „�?ларион Макариополски” № 24 – ст. 306, като в същия срок могат да бъдат подавани писмени становища и възражения чрез община Елена до Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен.

Настоящото обявление да бъде поставено на таблото за информация на гражданите в община Елена и публикувано на сайта на община Елена.

/п/

ЙОРДАН К�?РЧЕВ

Вр�?Д Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.04.02-81

ОБЯВЛЕН�?Е

№УТ.04.02-81

25.10.2010 г.

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3/16.10.2000 г. (ДВ, бр. 88/2000 г.) За условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване, уведомяваме заинтересованото население, че в община Елена е наличен Проект за санитарно – охранителна зона около каптиран водоизточник „Новачкини”, землище гр. Елена, на „ВиК Йовковци” ООД – гр. Велико Търново.

Съгласно чл. 39, ал. 3 от Наредба № 3, проектът ще бъде на разположение – за запознаване – в срок от един месец от датата на издаване на настоящото обявление – в сградата на община Елена – гр. Елена, ул. „�?ларион Макариополски” № 24 – ст. 306, като в същия срок могат да бъдат подавани писмени становища и възражения чрез община Елена до Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен.

Настоящото обявление да бъде поставено на таблото за информация на гражданите в община Елена и публикувано на сайта на община Елена.

/п/

ЙОРДАН К�?РЧЕВ

Вр�?Д Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.01.02-225

ОБЯВЛЕН�?Е

№УТ.01.02-225

Елена, 13.Х.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-480/7.Х.2011 година на кмета на община Елена е разре�?ено да се изработи Подробен устройствен план за застрояване и включване в околовръстния полигон на с. Бръчковци на имот № 024013 по КВС землище с. Яковци – с начин на трайно ползване „нива”, попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир „Йовковци”.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

ЙОРДАН К�?РЧЕВ

Вр�?Д Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.01.02-216

ОБЯВЛЕН�?Е

№УТ.01.02-216

Елена, 7.Х.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-475/5.Х.2011 г. на Кмета на община Елена е разре�?ено да се изработи Подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелно захранване 1 кV до имот № 062106 (с начин на трайно ползване „За вилно застрояване”) по КВС на землище с. �?лаков рът. Трасето на кабелното захранване да се разположи в сервитута на общински път, съобразено с нормативните отстояния на съществуващия водопровод с. �?лаков рът – с. Лазарци.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

ЙОРДАН К�?РЧЕВ

Вр�?Д Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.01.02-215

ОБЯВЛЕН�?Е

№УТ.01.02-215

Елена, 7.Х.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-474/5.Х.2011 г. на Кмета на община Елена е разре�?ено да се изработи Проект за изменение на действащ РП (ПУП – План за улична и дворищна регулация) за премахване на проектни улици и урегулиране на съществуващите улици в зоната на разработката, поставяне на неприложени дворищно – регулационни линии в съответствие със съществуващите на място имотни граници за имот пл. № 89 и обособяване на два самостоятелни УП�? за имота – УП�? ХІІІ-89 и УП�? ХІV-89 в кв. 7 (нов) по плана на с. Костел.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

ЙОРДАН К�?РЧЕВ

Вр�?Д Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.01.02-191

ОБЯВЛЕН�?Е

№УТ.01.02-191

Елена, 12.ІХ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-433/9.ІХ.2011 г. на кмета на община Елена е разре�?ено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП – План за улична и дворищна регулация) за парцели ІІ-170, І-269 и VІІІ-280,281 в кв. 34 по плана на с. Марян – поставяне на неприложени дворищно – регулационни линии в съответствие със съществуващите на място имотни граници, премахване на проектна улица с ОТ 114-115, изменение на улична регулация с ОТ 114-113, обособяване на нов самостоятелен УП�? за имот пл. № 269 – УП�? VІ-269 в кв. 34 по плана на с. Марян и План за застрояване на новообразуваният УП�?.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.01.02-189

ОБЯВЛЕН�?Е

№УТ.01.02-189

Елена, 12.ІХ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-432/9.ІХ.2011 г. на кмета на община Елена е разре�?ено да се изработи Подробен устройствен план за застрояване на имот № 114008 по КВС землище с. Шилковци – с начин на трайно ползване „нива”, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци”, за определяне на ново конкретно предназначение – за ниско свободно жилищно застрояване.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.01.02-188

ОБЯВЛЕН�?Е

№УТ.01.02-188

Елена, 12.ІХ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-430/9.ІХ.2011 г. на кмета на община Елена е разре�?ено да се изработи Подробен устройствен план за застрояване на имот № 018111 по КВС землище с. Средни колиби – с начин на трайно ползване „нива”, попадащ в пояс ІІІ на СОЗ на язовир „Йовковци”, за определяне на ново конкретно предназначение – за ниско свободно жилищно застрояване.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.01.02-187

ОБЯВЛЕН�?Е

№УТ.01.02-187

Елена, 12.ІХ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-431/9.ІХ.2011 г. на кмета на община Елена е разре�?ено да се изработи Подробен устройствен план за застрояване на имоти № 001775 (с начин на трайно ползване „др. сел. ст. територия”), № 186118 (с начин на трайно ползване „пасище с храсти”), № 186124 (с начин на трайно ползване „пасище с храсти”) и № 000071 (с начин на трайно ползване „пасище, мера”) по КВС землище гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение на имотите – за ниско свободно жилищно застрояване.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Обявление №УТ.01.02-186

ОБЯВЛЕН�?Е

№УТ.01.02-186

Елена, 9.ІХ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-434/9.ІХ.2011 г. на кмета на община Елена е разре�?ено да се изработи изменение на действащия РП (ПУП – План за улична и дворищна регулация) за парцели І-191, ІІ-192 и ІІІ-193 в кв. 17 по плана на с. Марян – поставяне на неприложени дворищно – регулационни линии в съответствие със съществуващите на място имотни граници, изменение на улична регулация с ОТ 49-51а-53а-53б, обособяване на нов самостоятелен УП�? за имот пл. № 192 – УП�? V-192 в кв. 17 по плана на с. Марян и План за застрояване на новообразуваният УП�?.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари