Новини от Елена » имоти

Пазарът на търговски имоти в региона се раздвижи

Раздвижване на пазара на корпоративна собственост за покупка или в сегмента за отдаване под наем, регистрират агенциите за недвижими имоти във В. Търново през последния месец.
Египтянин купи за 150 000 евро бив�?ата пицария до КАТ. Срещу 220 000 евро собственика си смени механата до светофарите на входа за кв. “Бузлуджа”.
Софийски фирми усилено търсят под наем търговски площи по улиците “Васил Левски” и “Независимост” във Велико Търново, посочи Калоян Ганев, управител на агенцията за недвижими имоти “Сенчъри хоумс”. Наемите в центъра на града в момента са между 20 и 40 евро/кв.м. За година рентиерите загубиха между 15 и 20 на сто от доходите си заради спада на наемите. Цените предоговориха дори банките, които сега плащат за представителствата си в центъра на старата столица по около 2500 евро месечно, а преди година офис от 100 кв.м се отдава�?е за 5-6000 евро.
За първи път от два-три месеца има раздвижване и при наемоотдаването на складови площи в проми�?лените зони на В. Търново. �?нтерес проявяват софийски строителни фирми и търговско дружество от Габрово. Най-търсени са складовете между 300 и 500 кв.м за регионални представителства на фирмите. Наемите са по 2,5 евро/кв.м и са на нивата от 2005 г., коментира Калоян Ганев.
Според него сегментът от пазара с търговски площи ще се раздвижи в началото на второто полугодие догодина. Пазарът на наеми ще запази нивата си. Според Калоян Ганев цените на предлаганите имоти са като през 2006 г., но липсва строителството и търсенето “на килограм”, което прави всяка инвестиция по-сигурна и обоснована.

�?зточник Янтра Днес

2 коментара

Хора в безизходица продават ливади и запустели земи, но никой не купува

Тенденция в последните няколко месеца е продажбата на пасища, ливади и запустели земи в региона. Цената им варира от 50-60 лева за декар до максимум 100 лв./дка. „Хората ги продават, защото някой близък е болен или просто им трябват пари”, казват от земеделските фондове. За съжаление обаче никой не купува такива терени. Първо, защото пасища не се търсят, и второ – пустеещите земи изискват повече инвестиция. Те биха дали една добра реколта чак след 2 години. А докато се изчисти от плевелите, това време е нерентабилно за стопаните и разходът за декар отива на 180 лева, казват запознати от бран�?а. Други пък продават терени, защото живеят в друг град, по-отдалечен от областта, и няма кой да прибира рентата им. Нерядко те са излъгани и за предварително определената сума на наетата земя от арендатори и това е причина за крайното ре�?ение.
След почивния август и липсата на предлагане и търсене септември стартира с цени, както и преди отпускарския сезон. Плодородните обработваеми площи, основно в Павликенско и Свищовско, стигат и до 500 лева за дка. Все пак сумата е относителна за над 20 дка, казват от консултантските фирми. За по-малките терени цената е по-ниска. Основната причина за увеличението на цените е увеличаващата се цена на рентата, която средно в региона вече е 30 лева на дка, коментират от бран�?а.
Най-неблагоприятни си остават земите в Еленския балкан. Там има и доста изоставени земи и се купуват терени предимно за строителство на къщи за почивка и отдих. През 2009 година там са изкупени доста терени от граждани на Турция, които са искали да ползват субсидии за нея, но като са видели от европейския фонд, че тя не се обработва, не са превели пари. А земите така си и останали – пустеещи. Килифарево също е неблагоприятен район, защото няма арендатори, които да обработват земята.
Повечето крупни арендатори правят заменки и комасират земята. Целта им е тя да стане собствена заради повечето субсидии, които ще се дават до 2013 година. След време ще има определена група от хора, които ще са собственици на земята, прогнозират фирмите за покупко-продажба на земеделски земи. Причината е, че държавата даде права на частните инвеститори да правят каквото си искат със земята, да я купуват, продават, комасират и прочие.

�?зточник вестник Борба

Коментари

Селските къщи в областта са сред най-скъпите в страната

За разлика от 2010 г., когато спадовете в цените на имотите бяха около 10 %, през второто тримесечие на тази година брокерите отчитат средно 5 на сто поевтиняване на различните имоти. Според бран�?а добрата новина е нарастването на обема на покупко-продажбите, което е очакван първи положителен сигнал за започващо възстановяване на имотния пазар от кризата, коментират от бран�?а.
По данни на “Бългериан пропъртис” селските имоти във Великотърновска област запазват относително стабилна цена и сделки се сключват на средно ниво от 14 250 евро за имот. Цената е по-ниска от средната за страната – 16 200 евро. Като цяло и тук цените са паднали средно с 5-6 на сто. Пазарът основно е за български купувачи.
Селските къщи в региона са едни от най-скъпите в страната, показва анализът на брокерите. Във Варненско и Добричко аналогични имоти се търгуват средно по 12 750 евро, в Пловдив – 13 770 евро, Стара Загора – 15 300 евро за къща на село. Най-скъпо е по Южното Черноморие. В района на Бургас къща на село се продава средно за 20 000 евро, което е три пъти и половина по-скъпо от аналогичните имоти в Плевенско.
Купувачите, които движат пазара, са основно българи и руснаци. Тази тенденция се установи като трайна през последните няколко тримесечия, посочват брокери. Кръгът от националностите на потенциалните купувачи се е свил значително и в момента се разчита на руснаците и на местното търсене. Покупките от страна на британци са по-скоро изключение. �?ма единични сделки и с представители на други страни, но те са по-скоро случайни, отколкото някаква тенденция.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Обява за присъствен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

ОБЩ�?НА ЕЛЕНА на основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1, чл.62 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед № РД.02.05 – 211/08.06.2010 г. на кмета на община Елена

ОБЯВЯВА

присъствен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост:

– П�? № 32055.408.5, находящ се в с. �?ванивановци с площ от 1089 /хиляда осемдесет и девет/ кв. м по кадастралната карта, одобрена със Заповед № РД-18-04-234/06.08.2007 г. на Началника СК В. Търново, начин на трайно ползване за жилищни нужди, при граници на имота: незастроен имот за жилищни нужди, № 32055.408.4, собственост на Златина Владимирова Чотукова, за местен път, № 32055.408, собственост на община Елена, изоставено орна земя, № 03054.181.4, собственост на Тодор �?ванов Раднев по АОС № 494/20.11.2007 г. – частна общинска собственост

Начална тръжна цена 8 000 /осем хиляди/ лв., върху достигнатата цена се начислява ДДС.

Тръжните условия са, както следва:

1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, нямащи просрочени парични задължения към община Елена, данъчните и осигурителните органи.

2. Депозитът за участие е в размер 20 % от началната тръжна цена, която възлиза на 1600,00 / хиляда и �?естстотин / лв. и се внася до 16,00 ч. на последния работен ден предхождащ дата на провеждане на търга по IBAN № BG20CECB97903397002000, BIC код: CECBBGSF при “ЦКБ”.

3. Тръжната документация включва:

  • Заявление за участие в търга;
  • декларация за оглед на обекта на търга;
  • проекто – договор;
  • тръжни условия;
  • декларация за липса на просрочени парични задължения към Община Елена;
  • АОС на имота – копие;

4. Тръжната документация е на стойност 100.00 /сто / лв. без ДДС и се закупува в Центъра за информационно обслужване на граждани в сградата на общинска администрация – Елена до 16.00 ч. на последният работен ден предхождащ дата на провеждане на търга.

5. Оглед на обекта може да се извър�?и всеки работен ден от 10,00 ч. – 16,00 ч. до последния работен ден, предхождащ датата на търга след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварително уточняване.

6. Търгът да се проведе на петнадесетия ден след публикацията на обявата за търга в местен ежедневник и интернет страницата на общината, а ако той е неработен на следващия работен ден от 14.00 ч. в зала № 211 на общинска администрация – Елена, ул. “�?л. Макариополски” № 24, гр. Елена.

7. Предложенията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик до 16.00 ч. на последният работен ден предхождащ дата на провеждане на търга в стая № 204 на общинска администрация – Елена на ул. “�?л.Макариополски” № 24, гр. Елена, заедно със следните документи:

7.1. Заявление за участие

7.2. Удостоверение за актуално състояние на кандидата – заверено копие;

7.3. Удостоверение за липса на просрочени парични задължения към данъчните и осигурителните органи;

7.4. Декларация за оглед на обекта;

7.5. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена;

7.6. Документи за внесен депозит и закупена тръжна документация;

7.7. Нотариално заверено пълномощно при участие на пълномощник;

7.8. Предложение за цена

7.9. Документ за самоличност на представляващия участника – заверено копие;

ПОЛУЧАВАНЕ НА ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦ�?Я:

До 16:00 часа на 24.06.2010 г. – центъра за информация и обслужване на клиенти.

ЗАПЛАЩАНЕ:

В Центъра за информация и обслужване на гражданите в община Елена.

Цена: 100 лв. Без ДДС

ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТ�?:

До 16:00 часа на 24.06.2010 г. В стая 204 на община Елена

ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТ�?ТЕ:

В 14:00 на 25.06.2010 г. – стая 211 на община Елена

Коментари