Новини от Елена » избори

Във Великотърновска област втория тур на изборите започна в нормална обстановка

В нормална обстановка започна вторият тур на изборите в област Велико Търново.
По данни на общинските избирателни комисии с незначителни изключения всичките 410 секционни избирателни комисии работят в пълен състав. В седем общини се произвежда балотаж на избори за кмет на община, а избори за кмет на кметство има в 41 населени места в областта.
При висока активност е започнал изборният ден в община Елена,където на балотаж се явяват досега�?ният кмет от БСП Са�?о Топалов и кандидата на ГЕРБ Дилян Млъзев, съобщиха от О�?К.

�?зточник БТА

Коментари

Над 15 000 полицаи ще са ангажирани за сигурността на изборите в неделя

За гарантиране на сигурността, опазването на обществения ред и осигуряване на пожарната и аварийна безопасност при произвеждането на втория тур на изборите ще се грижат 15 220 полицаи, съобщава МВР.
Органите на реда ще следят за сигурността и обществения ред в районите на 11 744 избирателни секции. Полицейските органи ще оказват съдействие на О�?К и С�?К при поискване от страна на председателя на комисията. В районите на произвеждане на изборния процес няма да бъдат допускани лица с агресивно поведение, употребили алкохол, носещи оръжие и други.Забранява се паркирането на автомобили в непосредствена близост до местата за гласуване.
1381 служители на противопожарната служба проверяват всичките 11 744 избирателни секции предвид на изправността на електрическите инсталации и уредби, както и за осигуряване на евентуална безопасна евакуация на гражданите. Сигнали за купуването и продаването на гласове ще се подават
в съответното районно управление на полицията или на полицейските служители, намиращи се в близост до изборните места. Ще бъде работи и денонощната телефонна линия в МВР – 02/982 22 32. Специалният електронен адрес за тази цел е [email protected].

�?зточник БТА

Коментари

Ден за размисъл преди балотажа

Днес е денят за размисъл преди втория тур на изборите за президент и местна власт на 30 октомври, неделя. В деня преди вота изцяло е забранена предизборната агитация. Според �?збирателния кодекс всяка община сама ре�?ава дали да забрани продажбата и сервирането на алкохол в изборния ден.

При приемането на новите изборни правила от 41-то Народно събрание има�?е предложение денят за размисъл да отпадне, защото бил отживелица и никой не вярвал, че точно в този момент избирателите ре�?ават за кого да гласуват. В крайна сметка такова ре�?ение не бе�?е взето. Затова в новия изборен кодекс пи�?е, че „не се допуска предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден".

В неделя, 30 октомври, ще се проведе балотажът на президентските и местни избори, на които ще бъдат избрани следващите президент и вицепрезидент на страната, както и кметове в районите на страната, където това не стана на първия тур.

Купуването и продаването на гласове е престъпление и се наказва с до 5 години затвор и парична глоба.

�?зточник DarikNews

Коментари

Работят звената за издаване на документи за самоличност

Звената за издаване на документи за самоличност ще работят днес и в деня на балотажа, съобщиха от МВР. Всички, чиито лични карти са с изтекъл срок, ще могат да гласуват само ако са подали заявление за издаване на нова лична карта.
За издаването на удостоверения хората лично могат да подават искане до 15.00 ч. на 30 октомври в регионалните дирекции в страната, както и в техните районни поделения. В изборния ден заявления ще се приемат от 15.00 до 17.00 ч.
Удостоверенията се издават след цифрово заснемане на лицето на заявителя и след снемане на неговия подпис при подаване на заявлението по постоянен адрес за нова лична карта.
Документите може да се издават независимо от обявения постоянен и настоящ адрес след подадено и регистрирано заявление за издаване на лична карта, което се отразява в централизираната информационна система за документи за самоличност на МВР.
�?здадените от МВР удостоверения са, за да послужат пред секционната избирателна комисия и са валидни до завър�?ването на изборния ден.

�?зточник DarikNews

Коментари

Ре�?ение №166 на Общинската избирателна комисия

ОБЩ�?НСКА �?ЗБ�?РАТЕЛНА КОМ�?С�?Я


РЕШЕН�?Е
№ 166

Днес, 24.10.2011 г., в 7:30 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 243, ал. 2 и чл. 246 от �?зборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на С�?К

Р Е Ш �?:

Допуска до участие във втори тур:

1. ЗОЯ АНДОНОВА АНГЕЛОВА, издигнат от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦ�?АЛ�?СТ�?ЧЕСКА ПАРТ�?Я”, получил 167 действителни гласове.

2. БАХРЕД�?Н САЛ�?ЕВ МЕХМЕДОВ, издигнат от ПП „ГЕРБ”, получил 114 действителни гласове

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………
/ Богдана Пеева /

СЕКРЕТАР: ……………………
/ Христо Маринов /

Обявено на 26.10.2011 г. в 11:15 часа

Коментари

Ре�?ение №165 на Общинската избирателна комисия

ОБЩ�?НСКА �?ЗБ�?РАТЕЛНА КОМ�?С�?Я


РЕШЕН�?Е
№ 165

Днес, 24.10.2011 г., в 9,00 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 243, ал. 2 и чл. 246 от �?зборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на С�?К

Р Е Ш �?:

Допуска до участие във втори тур:

1. СТОЯН С�?МЕОНОВ КОМ�?ТОВ, издигнат от �?нициативен комитет СТОЯН С�?МЕОНОВ КОМ�?ТОВ, получил 218 действителни гласове.

2. ФЕЙЗУЛА ЮСЕ�?НОВ МЕХМЕДОВ, издигнат от КП „С�?НЯТА КОАЛ�?Ц�?Я”, получил 178 действителни гласове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………
/ Богдана Пеева /

СЕКРЕТАР: ……………………
/ Христо Маринов /

Обявено на 26.10.2011 г. в 11: 00 часа

Коментари

Ре�?ение №164 на Общинската избирателна комисия

ОБЩ�?НСКА �?ЗБ�?РАТЕЛНА КОМ�?С�?Я


РЕШЕН�?Е
№ 164

Днес, 24.10.2011 г., в 9,30 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 243, ал. 2 и чл. 246 от �?зборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на С�?К

Р Е Ш �? :

Обявява за избран за кмет на кметство БЕБРОВО, община ЕЛЕНА, област ВЕЛ�?КО ТЪРНОВО на първи тур

Н�?КОЛАЙ ЕМ�?ЛОВ КОЛЕВ, ЕГН 701020****

(собствено, бащино и фамилно име)

издигнат от ПП „ГЕРБ”

(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)

получил 155 действителни гласове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………
/ Богдана Пеева /

СЕКРЕТАР: ……………………
/ Христо Маринов /

Обявено на 26.10.2011 г. в 10: 06 часа

Коментари

Ре�?ение №163 на Общинската избирателна комисия

ОБЩ�?НСКА �?ЗБ�?РАТЕЛНА КОМ�?С�?Я


РЕШЕН�?Е
№ 163

Днес, 24.10.2011 г., в 7,30 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 243, ал. 2 и чл. 246 от �?зборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на С�?К

Р Е Ш �?:

Допуска до участие във втори тур:

1. САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ, издигнат от ПП „БЪЛГАРСКА СОЦ�?АЛ�?СТ�?ЧЕСКА ПАРТ�?Я”, получил 2218 действителни гласове.

2. Д�?ЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ, издигнат от ПП „ГЕРБ”, получил 2211 действителни гласове.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………
/ Богдана Пеева /

СЕКРЕТАР: ……………………
/ Христо Маринов /

Обявено на 26.10.2011 г. в 10: 00 часа

Коментари

Ре�?ение №162 на Общинската избирателна комисия

ОБЩ�?НСКА �?ЗБ�?РАТЕЛНА КОМ�?С�?Я


РЕШЕН�?Е
№ 162

Днес, 24.10.2011 г., в 7,26 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 243, ал. 2 и чл. 247 от �?зборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на С�?К

Р Е Ш �?:

І. Общинската избирателна квота е 280 (Двеста и осемдесет) гласа.

ІІ. �?збрани за общински съветници независими кандидати – няма

ІІІ. Мандатите за общински съветници се разпределят по кандидатски листи на политически партии и коалиции от партии, получили действителни гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

Пореден номер в бюлетината

Наименование на партията или коалицията

Брой мандати с думи с цифри

2

ПП „ГЕРБ”

Девет 9

8

ПП „БЪЛГАРСКА СОЦ�?АЛ�?СТ�?ЧЕСКА ПАРТ�?Я

Осем 8

ІV. Обявява за избрани за общински съветници кандидати на партиите и коалициите:

�?мена на общинските съветници

ЕГН

Д�?ЛЯН СТЕФАНОВ МЛЪЗЕВ

691001****

ВАЛЕНТ�?Н ВЛАД�?М�?РОВ ГУЦОВ

650220****

ЙОРДАН �?ВАНОВ ЙОРДАНОВ

560711****

РОС�?НКА НЕДЯЛКОВА ГЕОРГ�?ЕВА

651204****

СТОЯН Н�?КОЛАЕВ ЗЛАТЕВ

800729****

ЙОРДАН �?ВАНОВ Д�?М�?ТРОВ

670528****

МАРТ�?Н �?ВАНОВ ТРУХЧЕВ

891227****

ЙОРДАН Н�?КОЛОВ К�?СЬОВ

681012****

СТЕФАН �?ВАНОВ М�?НЧЕВ

680212****

САШО ПЕТКОВ ТОПАЛОВ

590617****

С�?МЕОН СТОЯНОВ КЪНЧЕВ

600314****

СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАП�?НЧЕВА

630322****

ЛАЗАР Н�?КОЛОВ КОСТОВ

650828****

АНАСТАС�?Я ПЕТКОВА ТОНЕВА – ПЕЕВА

751107****

ГЕОРГ�? ЙОРДАНОВ ПЕЕВ

610506****

М�?ЛКО ЗДРАВКОВ МОЛЛОВ

500715****

СТЕФКА ПЕТКОВА КОСТАД�?НОВА

350108****

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ……………………
/ Богдана Пеева /

СЕКРЕТАР: ……………………
/ Христо Маринов /

Обявено на 26.10.2011 г. в 09: 39 часа

Коментари

Дилян Млъзев, кандидат за кмет на Елена, издигнат от ГЕРБ: Гласуването за „Да съживим Елена” е гаранция за бъдещето на на�?ия град

Позитивната и толерантна кампания на ГЕРБ даде резултат, казва инж. Млъзев
– Г-н Млъзев, как оценявате резултатите си от първи тур на изборите в Елена?
– Мисля, че постигнахме много добър резултат. С нищожната разлика от няколко гласа в избора за кмет на община и особено с предимството, което имаме в града преди балотажа, еленчани показаха, че не са доволни от сега�?ната общинска управа. Те гласуваха за промяна в управлението, под една или друга форма, за един или друг кандидат. Докато там, където местната власт работи добре, като например в Лясковец, резултатите го показаха. Д-р �?велина Гецова, която приключи втория си мандат преди месец, безапелационно спечели доверието на своите съграждани още на първия тур. Другият важен резултат е, че листата на ГЕРБ спечели мнозинството в Общинския съвет. Това е гаранция, че през следващия мандат в Елена ще има прозрачно и отговорно управление. �? тук е мястото да благодаря на всички мои съграждани, загрижени за бъдещето на Елена, които повярваха в нас и ни подкрепиха. В изборния ден градът изглежда�?е различно – оживени улици, изпълнени с усмихнати хора, които гласуваха активно, обединени от идеята „Да съживим Елена“!
– �?ма�?е ли удари под кръста по време на кампанията?
– Ние се опитахме и мисля, че успяхме да водим толерантна и позитивна кампания. �?збягвахме разточителствата и изли�?но скъпата реклама – няма�?е билбордове, няма�?е видеостени. Заложихме на кампания „лице в лице“, за да представим на�?ата управленска програма, идеите си за на�?ия красив роден край, обиколихме цялата община. Бяхме отворени за всички предложения и мнения, разговаряхме с хората, обсъждахме проблемите им. Ние спазвахме закона и играхме по правилата. За нару�?енията на на�?ите опоненти алармирахме Общинската избирателна комисия. Мисля, че това даде резултат. �?ма�?е обаче действия, които не правят чест на опонентите ни. Лъжливи обещания, заплахи, манипулации на населението, особено по селата, изопачавания на факти, откровени неистини, коментари относно личния живот на кандидати от на�?ата листа. Безсрамно бяха използвани дори страховете на хората. �?ма�?е например опити за манипулация сред работниците от временната заетост, че ако аз стана кмет, видите ли, ще преустановя дейността по тази програма и ще търся услугите на частна фирма. Срещнах се с хората, за да ги успокоя, и те се съгласиха с мен, че подобно твърдение е ли�?ено от каквато и да е логика. Но когато човек се чувства несигурен, лесно би могъл да се поддаде и да повярва на лъжите. В крайна сметка обаче провокациите към нас ни направиха по-силни и по-обединени. Ние не избрахме пътя на безпочвените атаки и на клеветите, нито този на изборната търговия, тъй като това означава�?е да подценяваме на�?ите съграждани. С открити лица, с мотивирани идеи и със силата на убежденията, с конкретни проекти и концепции получихме подкрепата на хората. За което сме благодарни на всички, дори и на тези, които не гласуваха за нас, защото все пак ни чуха.
– Ще има ли уволнения в общинската администрация, ако спечелите?
– А защо не ме попитате дали ще има назначения? Аз бих говорил по-скоро за промени в администрацията, което е нещо естествено и включва както освобождаване, така и назначаване на служители. Едната причина е, че за да работи ефективно един екип, в него трябва да има доверие. Предполагам, че част от служителите сами ще се почувстват некомфортно и ще пожелаят да си отидат. Но искам отново да подчертая – служителите, които изпълняват съвестно задълженията си, експерти са, отнасят се добре с гражданите, имат желание за работа, стремят се към пови�?аване на квалификацията си – тези хора имат място в бъдещия ми екип. Но трябва да бъдат наясно, че ще трябва да работят усилено. Не спазването на работното време, а постигнатите резултати – това ще бъде критерият за успе�?ни общински служители. Това ще бъде и изискването към кметските наместници, които хората сами ще изберат, ако ми гласуват доверие.
– Вярвате ли на еленчани, че с тяхното доверие може да спечелите в неделя?
– Вярвам на това, което виждам и чувам през последните седмици и особено след първия тур на изборите. А то е, че хората са ре�?ени да направят всичко, което зависи от тях, за да се случи така желаната промяна. Споделят ми го младежи, хора от моето поколение, по-възрастни; еленчани и жители на околните села – всеки по свой начин. За мен в личен план обаче особено вълнуващи са срещите с младите хора. В тях виждам себе си като студент преди двадесет години, когато всички бяхме обзети от желанието за промяна, от вярата в бъдещето. След срещи с младежите се чувствам най-много зареден с енергия, но и най-силно осъзнавам каква отговорност поемам към тях, към техните родители, към бабите и дядовците им.
– Какви са посланията Ви към Ва�?ите съграждани?
�?скрено се надявам, че и след изборите в неделя хората ще запазят ентусиазма си и желанието си за промяна. Защото изборите и емоциите, свързани с тях, отминават. Важното е какво ще се случи след тях. Упорита работа, ре�?аване на най-неотложните проблеми, преодоляване на заложените капани – това ни очаква поне на първо време. Хубавите неща не се постигат лесно, няма я въл�?ебната пръчица, нито лампата на Аладин от приказките. Често се �?егувам, че ако някой разполага с такава – след изборите ще му отстъпя доброволно кметското място. Към успеха се върви с малки стъпки, иначе рискуваме да останем разочаровани. Важно е обаче да не отстъпваме от набелязаната цел, да я следваме упорито, да търсим опора в хората, в приятелите, в най-близките до нас хора.
– Кое е първото нещо, което ще направите, ако станете кмет?
– Ако говорим за ежедневната работа – още от първия ден ще се заема с разре�?аването на проблемите, свързани с наближаващата зима. Но преди това ще благодаря на хората за това, че са ми повярвали, и ще им обещая да работя така, че да не ги разочаровам.

�?зточник вестник Борба

Коментари

Заповед №РД.02.05-516

ЗАПОВЕД

№РД.02.05-516

Елена, 27.10.2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 13, ал. 1 от �?зборния кодекс, с цел осигуряване на нормална обстановка по време на изборния ден,

ЗАБРАНЯВАМ:

1. ПРОДАЖБАТА на алкохолни напитки в магазини, заведения за хранене и питейни заведения, както и употребата им на обществени места от 20,00 часа на 29 октомври 2011 г. – събота до 8,00 часа на 31 октомври 2011 г. – понеделник (деня след изборите).

2. ПРОВЕЖДАНЕТО на всякакви масови прояви, създаващи предпоставки за нару�?аване на обществения ред на 30 октомври 2011 г. (изборния ден).

Препис от заповедта да се връчи срещу подпис на: собствениците на търговски обекти, в които се продават алкохолни напитки или на отговорниците на обекти – за изпълнение; На стар�?и експерта “Търговия и туризъм” в общинската администрация, на началника на РУ на МВР – Елена – за сведение и контрол; Да бъдат уведомени кметовете на кметства и кметските наместници.

Населението от общината да бъде запознато със заповедта чрез традиционните начини – обявяването й по: РТВ на 28 и 29 октомври 2011 г., на таблото “�?збори” в общинската администрация, на сайта на общината и на определените за това места в селата.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУ Полиция – гр. Елена.

/п/

ЙОРДАН К�?РЧЕВ

Вр�?Д Кмет на община Елена

Коментари

Контролиран вот и организационен хаос на първия тур на изборите във Велико Търново

�?знервени и уморени членове на С�?К запла�?ват, че няма да се явят на работа в неделя
ОРГАН�?ЗАЦ�?ОНЕН ХАОС, СЪМНЕН�?Я ЗА КОНТРОЛ�?РАН ВОТ �? МАСОВО КУПУВАНЕ НА ГЛАСОВЕ, ПР�? ТОВА АБСОЛЮТНО ЛЕГАЛНО, ЧРЕЗ ЗАСТЪПН�?Ц�?, белязаха първия тур на президентските и местните избори във Великотърновска област, а и в цялата страна.
В старата столица дори неколцина кандидати за кметове, получили под хиляда гласа всеки, обмислят оспорване на резултатите от изборите за общинска власт.
Пред „Борба” още в понеделник следобед кандидатът за кмет от „Българската левица” Николай Петров, който събра 247 гласа, заяви, че има сериозни намерения да си подаде жалба в Административния съд против обявените от Общинската избирателна комисия резултати от първия тур на местния вот. Проверка с вчера�?на дата показа, че макар и разколебани, неколцина от неуспелите кандидат-градоначалници имат сериозни опасения за контролиран вот и манипулиране на резултатите. Впрочем за същото говорят от абсолютно всички партийни щабове в старата столица – включително и в средите на ГЕРБ и БСП, въпреки че кандидатите им отиват на балотажи в повечето общини на областта – Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Елена и Павликени. Всички – от победени до победители – твърдят в един глас, че организацията по провеждането на изборите е под всякаква критика и е създала предпоставки за масово купуване на гласове.
Нещо повече, вчера до редакционното приключване на броя от О�?К в старата столица все още не бяха изпратили протоколите с резултатите в Ц�?К. „Борба” обаче научи от членове на комисията, че има настроения част от книжата да бъдат подписани с „особено мнение”, а това вече е червена лампа за редовността на вота… Тъкмо заради организационни проблеми Общинската избирателна комисия работи около 37 часа нонстоп от неделя сутринта, когато стартира първият тур на изборите. В понеделник следобед пък темповете, с които се обработваха протоколите от секционните комисии, направо бяха в стил „забавен каданс”, тъй като последните четири протокола се обработваха цели два часа! А протоколите в община Велико Търново, впрочем, са 133, колкото са и секциите за гласуване в града и по селата. Дори се наложи ръчно преброяване на резултатите от Самоводене, Пчелище, Беляковец и Килифарево…
ВСЪЩНОСТ СЪМНЕН�?ЯТА ЗА НАЙ-ГОЛЕМ�?ТЕ МАН�?ПУЛАЦ�?�? НА РЕЗУЛТАТ�?ТЕ ДОЙДОХА ТЪКМО ОТ СЕЛАТА.
Участници в изборния процес довериха, че в неделя е била масова практиката хора от селата, които изобщо не са гласували, да бъдат отчетени в избирателните списъци като упражнили своя вот. Това най-лесно се прави, като членовете на местните С�?К-ове се споразумеят помежду си. Освен това за самите купувачи на гласове е далеч по-лесно да разпределят по-малка сума пари между 7 или 9 ду�?и в секция, отколкото да плащат по 20-30 лв. на стотици хора, за които изобщо не е сигурно, че все пак ще пуснат правилната бюлетина, обясни кандидат за кмет, чиито имена се пазят в редакцията. Същият този човек бе категоричен, че това са най-купуваните избори от около две-три големи политически представителства.
„Разполагам с информация от няколко независими източници, че малко след 19:00 ч. (когато изборният ден бе�?е удължен с един час – б.а.) в квартал „Света гора” във Велико Търново близо 150 избиратели са получили по около 200 лв. на калпак. Тези хора не са застъпници, а обикновени избиратели. Очевидно, след като резултатите от екзит пола са станали ясни, част от кандидатите са прибягнали до директни стимулации, за да обърнат нещата в своя полза”, твърди още на�?ият източник.
Кандидатът за кмет Стефан Стоянов пък допълва картинката с още няколко примера. Той не се притеснява да бъде цитиран, защото твърди, че това се знае и може лесно да се провери. Според него в три от секциите във Велико Търново са раздавани бюлетини с предварително попълнен номер на съответната партия и кандидат за кмет. Това всъщност е било масова практика и в цялата област, защото такива сигнали дойдоха през една от основните партии от Сухиндол и Свищов.
ДВА ОТ НАЙ-ФРАПАНТН�?ТЕ ПР�?МЕР�? ЗА МАН�?ПУЛ�?РАН�? РЕЗУЛТАТ�? ОБАЧЕ репортер на „Борба” научи от водеща партийна централа във Велико Търново, чийто кандидат за кмет е на балотаж.
Първият случай – късно през нощта, когато партиите правят своите паралелни преброявания, в централата е получено извлечение от резултатите от една конкретна секция. Само че малко по-късно от същата тази секция друг застъпник носи протокол със съвсем различни данни?! Логично последвала проверка в секцията. Оказало се, че там броенето на бюлетините все още не било приключило! Вторият случай е почти идентичен, но все пак има характерен нюанс. В партийната централа е получен абсолютно празен протокол с гласуване за съветници, който обаче е предварително подписан надлежно от всеки един член на съответната секционна избирателна комисия! Обяснението – това се прави от членовете на С�?К, които бързат да си тръгнат веднага след приключване на броенето, вместо да си губят времето и да правят една камара извлечения за една камара застъпници… Така застъпниците сами си попълват протокола по свое собствено усмотрение и го представят в съответния щаб, което пък гарантира, че ще си вземат хонорарите. Част от странните данни, които екзитполът отчете в нощта на изборите във Велико Търново, се дължи точно на това, обясняват анализатори. ДО ЕД�?Н ТЕ СА КАТЕГОР�?ЧН�?, ЧЕ ЧРЕЗ ЗАСТЪПН�?Ц�?ТЕ В ТЕЗ�? �?ЗБОР�? НА ПРАКТ�?КА СЕ УЗАКОН�? КУПУВАНЕТО НА НЕОГРАН�?ЧЕН БРОЙ ГЛАСОВЕ. Вече се чуха и коментари по посока изборното законодателство да ограничи броя на застъпниците, както и да регламентира възнаграждението им. Според водещи юристи от Велико Търново хонорарите на застъпниците в никакъв случай не трябва да надви�?ават тези на членовете на С�?К-овете. Факт е, че в старата столица масовата практика на различни щабове бе да се плаща по сто лева на застъпник. Срещу скромен ангажимент – да се подсигурят съответен брой избиратели, които да пуснат съответната бюлетина. Така вотът от началото до края на изборния ден бе�?е абсолютно контролиран и щабовете разполагаха с почти точна информация колко гласа ще инкасират техните кандидати за кметове и съветници. Разбира се, е невъзможно да се обхване абсолютно всеки глас, но поне матрицата за повечето кандидати дойде от работата, която трябва�?е да свър�?ат застъпниците… А вотът се контролира�?е и в друга посока. Впрочем тя бе успе�?но тествана още на преди�?ните местни избори, когато по думите на един, също неуспял кандидат за кмет на Велико Търново: „…единият доктор изкарва�?е хора да гласуват за другия доктор” с цел да се елиминира по-неудобният противник и на балотажа поръчителят да се срещне с по-лесно победимия опонент. Та в неделя тази схема в старата столица отново заработи, твърдят добре запознати с изборните механизми.
За балотажа в неделя съществува и една голяма въпросителна, която отново опира до организацията и провеждането на вота. Заради хаоса от първия тур десетки изнервени и преуморени членове на секционни избирателни комисии са декларирали, че няма да се явят на работа. Това буквално е изправило на нокти както двете партии ГЕРБ и БСП, чиито кандидати ще се състезават за доверието на търновци, така и хора, свързани с изборния процес въобще. Затова и темата за въвеждането на изборна администрация отново стана актуална…

�?зточник вестник Борба

Коментари

Седем гласа разлика между първия и втория в Елена

Балотаж между досега�?ния кмет на Елена Са�?о Топалов от БСП и кандидата за кмет от ГЕРБ Делян Млъзев ще определи, кой ще ръководи общината в следващите четири години. На първия тур Топалов получи 7 гласа повече от Млъзев или 2218 срещу 2211. Това превръща Елена в една от интересните за балотажа общини.
Вече е ясен съставът на Общинския съвет, който ще бъде двуполюсен и ще включва девет съветници от ГЕРБ и осем от БСП. В село Беброво кмет ще бъде единственият кандидат, издигнат в предизборната надпревара – Николай Колев от ГЕРБ. Балотаж се очертава за с. Майско, където досега�?ната кметица от БСП Зоя Ангелова ще се изправи срещу Бахредин Мехмедов от ГЕРБ. В село Константин също ще има балотаж. Стоян Комитов, издигнат от инициативен комитет и получил на първия тур 218 гласа, ще се бори с Фейзула Мехмедов от Синята коалиция, получил 178 гласа.
В община Елена гласоподавателите показаха 57,54 на сто избирателна активност за местния вот и 57,12 % от избирателите са гласували за президент и вицепрезидент. Според Богдана Пеева, председател на Общинската избирателна комисия, заради увеличения с един час изборен ден протоколи и бюлетини от секционните избирателни комисии са приемани до 8:30 сутринта, броят на невалидните е незначително малък.

�?зточник Янтра Днес

Коментари

Резултати от избори за президент

Кандидат

Гласове

%

1

Меглена Щилиянова Кунева
Любомир Христов Христов
�?нициативен комитет

655

13,80%

2

Росен Асенов Плевнелиев
Маргарита Стефанова Попова
ПП ГЕРБ

1886

39,73%

3

Сали Шабан �?брям
Валентина �?ванова Гоцева
ПП НАЦ�?ОНАЛНО ДВ�?ЖЕН�?Е ЕД�?НСТВО

57

1,20%

4

Румен Димитров Христов
Емануил Николов Йорданов
КП СЪЮЗ НА ДЕСН�?ТЕ С�?Л�? – СДС, Обединени Земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС "Радикали", БДФ

63

1,33%

5

Мария Василева Капон
Николай Христов Кисьов
ПП ЕД�?ННА НАРОДНА ПАРТ�?Я

22

0,46%

6

Стефан Георгиев Солаков
Галина Асенова Василева
ПП НАЦ�?ОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕН�?Е НА БЪЛГАР�?Я

94

1,98%

8

�?вайло Георгиев Калфин
Стефан Ламбов Данаилов
ПП БЪЛГАРСКА СОЦ�?АЛ�?СТ�?ЧЕСКА ПАРТ�?Я

1718

36,19%

9

Волен Николов Сидеров
Павел Димитров Шопов
ПП АТАКА

94

1,98%

12

Алексей �?лиев Петров
Николай Личков Георгиев
�?нициативен комитет

28

0,59%

13

Николай Нанков Ненчев
Жеко Стоянов �?ванов
ПП БЗНС

7

0,15%

14

Атанас Марков Семов
Поля Николова Станчева
ПП РЕД, ЗАКОННОСТ �? СПРАВЕДЛ�?ВОСТ

42

0,88%

15

Павел Михайлов Чернев
Анелия Димитрова Делчева
ПП ПАРТ�?Я ЗА ХОРАТА ОТ НАРОДА

6

0,13%

16

Димитър Демиров Куцаров
Камелия Кирилова Тодорова
�?нициативен комитет

5

0,11%

17

Красимир Дончев Каракачанов
Даниела Проданова Симидчиева – Димитрова
ПП ВМРО – Българско национално движение

33

0,70%

18

Андрей �?ванов Чорбанов
Ангел Бойчев Мирчев
ПП БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТ�?ЧНА ОБЩНОСТ

5

0,11%

19

Николай Кирилов Василев
Владимир Емил Савов
�?нициативен комитет

4

0,08%

20

Светослав Емилов Витков
Венцислав Емилов Мицов
�?нициативен комитет

19

0,40%

21

Венцислав Йорданов Йосифов
Емилиян Крумов Димитров
�?нициативен комитет

9

0,19%

�?зточник Ц�?К

Коментари

Седем гласа разлика между първите двама в Елена

В Община Елена на балотаж отиват кандидатите на ГЕРБ Дилян Млъзев и на БСП Са�?о Топалов, които имат само няколко гласа разлика на първия тур. За Млъзев са гласували 2211 ду�?и, а за Топалов – 2218, при над 51 % избирателна активност. Разпределението в Общинския съвет в Елена е 9 съветници за ГЕРБ и 8 за БСП.

На президентските избори също са гласували над 51% от избирателите в Община Елена. Най-много гласове има Росен Плевнелиев – 1886, следван от Калфин с 1718 гласа и Кунева, събрала 655 гласа.

�?зточник DarikNews

8 коментара