Новини от Елена » заповед

Заповед №РД.02.05-331

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05-331

Елена,01.08.2011г.

На 27.07.2011г. бе�?е проведено заседание на комисията назначена със Заповед №РД.02.05-294/13.07.2011г. на кмета на община Елена за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, за разполагане на антенни устройства, находящ се в землището на с.Дрента, община Елена, която част представлява: 5.74 (пет цяло и седемдесет и четири стотни) квадратни метра от основното помещение, заедно с ½ идеална част от коридора и част от ЖР кула между кота 12,5-16,00 м. и между кота 18,00-19,00 от едноетажна масивна сграда с предназначение „Ретранслатор”, цялата с площ от 30 (тридесет) квадратни метра, която сграда е разположена в имот № 239002, находящ се в местността „Ямата”, в землището на с.Дрента, община Елена, ЕКТТЕ 23710, при граници на целия имот: № 239001 – изоставена нива насл. на Стою Първанов Николов, № 239005 – полски път на община Елена, № 239003 – изоставена нива на насл. на Златю Николов Златев, № 239004 – изоставена нива на Георги �?ванов Първанов, който имот е актуван с АПОС № 558/15.03.2011 г., вписан в Служба по вписвания гр.Елена под №134, том І, на 18.03.2011г. Комисията е извър�?ила класиране на участниците в процедурата като на първо място с най-висока цена е „БТК” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско �?осе” № 115 �?, с Е�?К 831642181.

Поради горе изложеното и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, чл. 75 от НРПУРО�? и Протокол от комисията назначена със Заповед № РД.02.05-294/13.07.2011 г. на кмета на община Елена.

О Б Я В Я В А М:

„БТК” АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско �?осе” № 115 �?, с Е�?К 831642181, представлявано от пълномощника Валентин Николов Георгиев ЕГН **********, за спечелил търга с тайно наддаване, проведен на 27.07.2011г., за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от имот – публична общинска собственост за разполагане на антенни устройства, находящ се в землището на с.Дрента, община Елена, която част представлява: 5.74 (пет цяло и седемдесет и четири стотни) квадратни метра от основното помещение, заедно с ½ идеална част от коридора и част от ЖР кула между кота 12,5-16,00 м. и между кота 18,00-19,00 от едноетажна масивна сграда с предназначение „Ретранслатор”, цялата с площ от 30 (тридесет) квадратни метра, която сграда е разположена в имот № 239002, находящ се в местността „Ямата”, в землището на с.Дрента, община Елена с месечна наемна цена от 101 /сто и един лева/ без ДДС.

Препис от Заповедта да се връчи на „БТК” АД, сектор УСКП и счетоводството на община Елена.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването пред Административен съд – В. Търново.

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Заповед №РД.02.05-330

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05-330

Елена, 01.08. 2011 г.

На 27.07.2011 г. от 13:30 ч. в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. “�?л. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-293/13.07.2011 г. за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, а именно:застроен П�? 05164.200.1 с площ от 3794 кв. м..ведно с построената в него едноетажна сграда 05164.200.1.1 със застроена площ от 124 кв.м., находящ се в с. Бойковци, община Елена, при граници: имот №05164.69.29, имот №05164.69.28, имот № 05164.69.31, имот № 05164.69.34, имот соб. на н-ци Стоян Александров Бъчваров, път, имот соб. на н-ци на Таско Аначков Бойков, актуван с АОС №504/21.07.2008г. вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под №146, том ІV

Начална тръжна цена 22 900 /двадесет и две хиляди и деветстотин/ лв.с включен ДДС;

Комисията е извър�?ила класиране на участниците в процедурата, като на първо място е класирала Красимира Стоянова Динева с ЕГН ********** от с. Маленово, общ. Стралджа, обл. Ямбол

Поради горе изложеното и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Протокол от комисията назначена със Заповед № РД.02.05-293/13.07.2011 г. на кмета на община Елена.

О Б Я В Я В А М:

КРАС�?М�?РА СТОЯНОВА Д�?НЕВА с пост. адрес с. Маленово, общ. Стралджа, ул. „Христо Ботев” № 12, ЛК № *********издадена от МВР Ямбол, ЕГН **********, за спечелил търга проведен на 27.07.2011 г., обявен с Ре�?ение № 54/23.06.2011 г. на Общински съвет Елена и Заповед № РД.02.05 – 293/13.07.2011 г. на кмета на община Елена за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, а именно:застроен П�? 05164.200.1 с площ от 3794 кв. м..ведно с построената в него едноетажна сграда 05164.200.1.1 със застроена площ от 124 кв.м., находящ се в с. Бойковци, община Елена, при граници: имот №05164.69.29, имот №05164.69.28, имот № 05164.69.31, имот № 05164.69.34, имот соб. на н-ци Стоян Александров Бъчваров, път, имот соб. на н-ци на Таско Аначков Бойков, актуван с АОС №504/21.07.2008г. вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под №146, том ІV

Купувачът следва да заплати следните суми :

1. 22 950 / двадесет и две хиляди деветстотин петдесет и пет / лв. цена за покупка на имота на община Елена при подписването на договора за продажба, в това число:

1.1. ЗП и Прилежащ терен – част от УП�? необлагаема с ДДС 1150/ хиляда сто и петдесет/ лв.по IBAN: BG33CECB97908497002000, код на плащане 445600, BIC код: CECBBGSF;

1.2. Част от УП�? облагаемо с ДДС 16500 / �?естнадесет хиляди и петстотин лв . / по IBAN: BG33CЕCB97908497002000, код на плащане 445600, BIC код: CECBBGSF;

1.3. Сграда 2000 / две хиляди лв./ по IBAN: BG33CЕCB97908497002000, код на плащане 445500;

1.4. Върху продажната цена купувачът заплаща и следните суми:

– 20 % ДДС върху стойността на земята в т.1.2. по IBAN: BG33CЕCB97908497002000, код на плащане 445600, BIC код: CECBBGSF;

– 2 % режийни разноски на основание чл. 44, ал.3, т.1 от НРПУРО�? по IBAN: BG33CECB97908497002000 , код на плащане 448090, BIC код: CECBBGSF;

– 2 % данък по ЗМДТ по IBAN: : BG33CECB97908497002000,

код на плаща 447000, BIC код CECBBGSF;

– 20 % ДДС върху режийните разноски по IBAN: BG33CECB97908497002000,

код на плащане 447000, BIC код: CECBBGSF;

2. Цената на оценката на имота съгласно чл. 56, ал. 2 от НРПУРО�? на ОбС Елена на стойност 248 /двеста четиридесет и осем / лв.

3. Внесеният депозит за търга се задържа и се приспада от сумата по т. 1 от настоящата заповед.

Горепосочените суми следва да се заплатят в седем дневен срок от получаване на настоящата заповед.

Препис от Заповедта да се връчи на Красимира Стоянова Динева, сектор УСКП и счетоводството на община Елена.

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Заповед №РД.02.05-294

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05-294

Елена, 13.07.2011г.

С цел подобряване качеството на сигнала и подобряване на качеството на мобилните телефонни връзки, за безжична комуникация по стандарт GSM/UMTS и след проявен интерес за откриване на процедура за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, а именно част от ретранслаторна станция, находяща се в местността „Ямата”, землището на с. Дрента , община Елена. Поради това и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 14,ал.7 от ЗОС, чл.62 от НРПУРО�? и Ре�?ение № 24/07.04.2011 г. и Ре�?ение № 62/23.06. 2011г. на Общински съвет – Елена

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наемна на част от недвижим имот – публична общинска собственост, за срок от 10 /десет/ години, за разполагане на антенни устройства, находящ се в землището на с.Дрента, община Елена, която част представлява: 5.74 (пет цяло и седемдесет и четири стотни) квадратни метра от основното помещение, заедно с ½ идеална част от коридора и част от ЖР кула между кота 12,5-16,00 м. и между кота 18,00-19,00 от едноетажна масивна сграда с предназначение „Ретранслатор”, цялата с площ от 30 (тридесет) квадратни метра, която сграда е разположена в имот № 239002, находящ се в местността „Ямата”, в землището на с.Дрента, община Елена, ЕКТТЕ 23710, при граници на целия имот: № 239001 – изоставена нива насл. на Стою Първанов Николов, № 239005 – полски път на община Елена, № 239003 – изоставена нива на насл. на Златю Николов Златев, № 239004 – изоставена нива на Георги �?ванов Първанов, който имот е актуван с АПОС № 558/15.03.2011 г., вписан в Служба по вписвания гр.Елена под №134, том І, на 18.03.2011 г.

2. Начална тръжна наемна цена на месец е в размер на 100 /сто/ лв. без ДДС.

Тръжните условия са, както следва:

1.До участие в търга се допускат юридически лица притежаващи лиценз за експлоатация на националната GSM/UMTS мрежа за безжична телекомуникация.

2. Депозитът за участие е в размер 20 % от началната тръжна цена и се внася до 16,00 ч. на 26.07.2011г. по IBAN № BG20CECB97903397002000, BIC код: CECBBGSF при банка „ЦКБ” .

3. Тръжната документация включва:

– Заявление за участие в търга;

– Предложение за цена;

– декларация за оглед на обекта на търга;

– проекто – договор;

– тръжни условия;

– декларация за липса на просрочени парични задължения към Община Елена;

– АОС на имота – копие;

4. Тръжната документация е на стойност 80,00 /осемдесет/ лв. без ДДС и се закупува в Центъра за информационно обслужване на граждани в сградата на общинска администрация – Елена до 16.00 ч. на 26.07.2011г.

5. Оглед на обекта може да се извър�?и всеки работен ден от 10,00 ч. – 16,00 ч. до последния работен ден, предхождащ датата на търга .

6. Търгът ще се проведе на 27.07.2011 г. от 14,30 ч. в зала № 211 на общинска администрация – Елена, ул. “�?л. Макариополски” № 24, гр. Елена.

7. Предложенията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик до 17.00 ч. на 26.07.2011г. в стая № 204 на общинска администрация – Елена на ул. “�?л.Макариополски” № 24, гр. Елена, заедно със следните документи:

7.1. Заявление за участие

7.2. Декларация за оглед на обекта;

7.3. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена;

7.4. Документи за внесен депозит и закупена тръжна документация;

7.5. Нотариално заверено пълномощно при участие на пълномощник;

7.6. Предложение за цена;

7.7. Документ за самоличност на представляващия участника – заверено копие;

7.8. Документ удостоверяващ притежаването на лиценз за експлоатация на националната GSM/UMTS мрежа за безжична телекомуникация.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари (1)

Заповед №РД.02.05-293

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05-293

Елена, 13.07.2011г.

�?ма проявен интерес за закупуване на недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в с. Бойковци, община Елена, изготвена е пазарна оценка от лицензиран оценител „Елатив Техноивнест” с лиценз №ЛК – 000036/10.06.2004г.. Поради това и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал.1 от ЗОС, 46, ал.1 от НРПУРО�? и Ре�?ение № 54/23.06.2011 г. на Общински съвет – Елена

Н А Р Е Ж Д А М:

1. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, а именно: застроен П�? 05164.200.1 с площ от 3794 кв. м..ведно с построената в него едноетажна сграда 05164.200.1.1 със застроена площ от 124 кв.м., находящ се в с. Бойковци, община Елена, при граници: имот №05164.69.29, имот №05164.69.28, имот № 05164.69.31, имот № 05164.69.34, имот соб. на н-ци Стоян Александров Бъчваров, път, имот соб. на н-ци на Таско Аначков Бойков, актуван с АОС№504/21.07.2008г. вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под №146, том ІV

2. Началната тръжна цена е в размер на 22 900 /двадесет и две хиляди и деветстотин лева/ с вкл. ДДС

Тръжните условия са, както следва:

1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, нямащи просрочени парични към община Елена, закупили тръжна документация и подали предложения в указания срок.

2. Депозитът за участие е в размер 20 % от началната тръжна цена и се внася до 16,00 ч. на 26.07.2011г. по IBAN № BG20CECB97903397002000, BIC код: CECBBGSF при банка „ЦКБ” .

3. Тръжната документация включва:

– Заявление за участие в търга;

– Предложение за цена;

– декларация за оглед на обекта на търга;

– проекто – договор;

– тръжни условия;

– декларация за липса на просрочени парични задължения към Община Елена;

– АОС на имота – копие;

4. Тръжната документация е на стойност 100,00 /сто/ лв. без ДДС и се закупува в Центъра за информационно обслужване на граждани в сградата на общинска администрация – Елена до 16.00 ч. на 26.05.2011г.

5. Оглед на обекта може да се извър�?и всеки работен ден от 10,00 ч. – 16,00 ч. до последния работен ден, предхождащ датата на търга .

6. Търгът ще се проведе на 27.07.2011 г. от 13.30 ч. в зала № 211 на общинска администрация – Елена, ул. “�?л. Макариополски” № 24, гр. Елена.

7. Предложенията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик до 17.00 ч. на 26.07.2011г. в стая № 204 на общинска администрация – Елена на ул. “�?л.Макариополски” № 24, гр. Елена, заедно със следните документи:

7.1. Заявление за участие

7.2. Декларация за оглед на обекта;

7.3. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена;

7.4. Документи за внесен депозит и закупена тръжна документация;

7.5. Нотариално заверено пълномощно при участие на пълномощник;

7.6. Предложение за цена;

7.7. Документ за самоличност на представляващия участника – заверено копие;

/П/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Заповед № РД.02.05-53 за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ язовир „Константин” с площ от 23,589 дка

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05-53

Елена,17.02.2011г.

На 15.02.2011г. бе�?е проведено заседание на комисията назначена със Заповед № РД.02.05-22/24.01.2011г. и Заповед №РД.02.05-51/14.02.2011г. на кмета на община Елена за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ язовир „Константин” с площ от 23,589 дка, съставляващ имот № 000428, в землището на с. Константин, с ЕКАТТЕ 38337 при граници: имот № 102075 –пасище мера на кметство с. Константин; имот № 000310- дере на община Елена; имот №000315 -др. селскост.територия на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот №000429-водостоп. съоражения на община Елена, актуван с АОС № 172/06.05.1998 г. – публична общинска собственост, вписан в Служба по вписвания на 25.03.2005 г. под № 65 том ІІІ. Комисията е извър�?ила класиране на участиците в процедурата като на първо място с най-висока цена е „ОСТРЕЦ- 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „�?ван Момчилов” № 89, вх.Г, ет.1, ап.3 с Е�?К 104618372.

Поради горе изложеното и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, във връзка с § 4 от ПЗР към Закона за сдруженията за напояване, чл. 75 от НРПУРО�?, Писмо №07-800 от 05.10.2010г. на Зам.министър на МЗХ, Ре�?ение № 112/28.12.2010 г. на Общински съвет – Елена и Протокол от комисията назначена със Заповед № РД.02.05-22/24.01.2011 г. и Заповед №РД.02.05-51/14.02.2011г. на кмета на община Елена.

О Б Я В Я В А М:

„ОСТРЕЦ- 1” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „�?ван Момчилов” № 89, вх.Г, ет.1, ап.3 с Е�?К 104618372, представлявано от управителя Румен �?ванов Добрев – ЕГН **********, за спечелил търга с тайно наддаване, проведен на 15.02.2011г., за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на язовир „Константин” с площ от 23,589 дка, съставляващ имот № 000428, в землището на с. Константин, с ЕКАТТЕ 38337 с годи�?на наемна цена от 1650 /хиляда �?естстотин и петдесет лева/ без ДДС, платими на две равни вноски: 50% от годи�?ния наем – до 31май на съответната година и 50% от годи�?ния наем до 20 декември на съответната година.

Препис от Заповедта да се връчи на участниците в търга, сектор УСКП и счетоводството на община Елена.

Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването пред Административен съд – В. Търново.

(п)

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Заповед РД.02.05-19 от 20.01.2011 г. относно обявяване списъка на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна

Коментари

Заповед № РД.02.05-254

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05-254

Елена, 07.07.2010 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 193 ал. 3, във връзка с чл. 193, ал. 8, от Закона за устройство на територията и протокол на комисията, назначена с моя заповед № РД.02.05-253/06.07.2010 г.,

УЧРЕДЯВАМ:

Възмездно право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и изграждане на обект: „Допълнително водоснабдяване на група �?лаков рът и водопровод за с. Лазарци”, както следва:

І. Землище с. Руховци, в полза на община Елена, съгласно одобрения и влязъл в сила със Заповед № РД.02.05-499/30.11.2009 г. на кмета на община Елена парцеларен план – неразделна част от настоящата заповед:

1. �?мот № 18113, собственост на наследници на Мария Драганова Николова, със засягаща се площ на сервитута 19.30 кв. м и определена цена 23.74 лв.

2. �?мот № 18110, собственост на наследници на Недялко Петков Ганкин, със засягаща се площ на сервитута 20.00 кв. м и определена цена 24.60 лв.

3. �?мот № 18087, собственост на наследници на Йордана Стефанова Калчева, със засягаща се площ на сервитута 20.00 кв. м и определена цена 24.60 лв.

4. �?мот № 18088, собственост на наследници на Стоян Савов Стойков, със засягаща се площ на сервитута 33.40 кв. м и определена цена 41.08 лв.

5. �?мот № 18085, собственост на наследници на Стоян Стоянов Безуханов, със засягаща се площ на сервитута 17.80 кв. м и определена цена 21.89 лв.

6. �?мот № 18084, собственост на наследници на Донка Драганова Пехливанова, със засягаща се площ на сервитута 10.70 кв. м и определена цена 13.16 лв.

7. �?мот № 18091, собственост на наследници на Сава Стоянов Вараджаков, със засягаща се площ на сервитута 10.60 кв. м и определена цена 13.04 лв.

8. �?мот № 18082, собственост на наследници на Никола Савов Вараджаков, със засягаща се площ на сервитута 19.20 кв. м и определена цена 23.61 лв.

9. �?мот № 18081, собственост на наследници на Йордан Стефанов Арнаудов, със засягаща се площ на сервитута 22.20 кв. м и определена цена 27.30 лв.

10. �?мот № 18010, собственост на Кина Маринова Стоева, със засягаща се площ на сервитута 7.20 кв. м и определена цена 8.85 лв.

11. �?мот № 18009, собственост на наследници на Йордан Стефанов Арнаудов, със засягаща се площ на сервитута 99.70 кв. м и определена цена 122.62 лв.

12. �?мот № 18008, собственост на наследници на Гено Йорданов Шупъков, със засягаща се площ на сервитута 28.00 кв. м и определена цена 34.44 лв.

13. �?мот № 18017, собственост на наследници на Стоян Петков Шопов, със засягаща се площ на сервитута 4.30 кв. м и определена цена 5.29 лв.

14. �?мот № 18003, собственост на наследници на Димитър Димитров Куцаров, със засягаща се площ на сервитута 20.70 кв. м и определена цена 25.46 лв.

15. �?мот № 18002, собственост на наследници на Цана Тодорова Йорданова, със засягаща се площ на сервитута 25.50 кв. м и определена цена 31.36 лв.

16. �?мот № 18001, собственост на „С.�?.Г.” ООД, със засягаща се площ на сервитута 7.60 кв. м и определена цена 9.35 лв.

17. �?мот № 32001, собственост на „С.�?.Г.” ООД, със засягаща се площ на сервитута 34.60 кв. м и определена цена 42.55 лв.

18. �?мот № 32002, собственост на наследници на Веселина Николова Добрева, със засягаща се площ на сервитута 17.90 кв. м и определена цена 22.01 лв.

19. �?мот № 32003, собственост на наследници на Йорданка Михайлова Баланова, със засягаща се площ на сервитута 32.00 кв. м и определена цена 39.36 лв.

20. �?мот № 32004, собственост на наследници на Сава Петков Бойков, със засягаща се площ на сервитута 26.60 кв. м и определена цена 32.71 лв.

21. �?мот № 32007, собственост на наследници на Стоян �?лиев Бойков, със засягаща се площ на сервитута 15.50 кв. м и определена цена 19.06 лв.

22. �?мот № 32006, собственост на наследници на Стоян Христов Узунов, със засягаща се площ на сервитута 30.90 кв. м и определена цена 38.00 лв.

23. �?мот № 32008, собственост на наследници на Сава Петков Еленкин, със засягаща се площ на сервитута 34.70 кв. м и определена цена 42.68 лв.

ІІ. Землище с. �?лаков рът, в полза на община Елена, съгласно одобрения и влязъл в сила със Заповед № РД.02.05-499/30.11.2009 г. на кмета на община Елена парцеларен план – неразделна част от настоящата заповед:

1. �?мот № 13001, собственост на наследници на Стоян Райков Златев, със засягаща се площ на сервитута 125.20 кв. м и определена цена 153.98 лв.

2. �?мот № 13005, собственост на наследници на Стоян Маринов Ра�?ев, със засягаща се площ на сервитута 43.30 кв. м и определена цена 53.25 лв.

3. �?мот № 13007, собственост на наследници на Стефан Тодоров Драганчев, със засягаща се площ на сервитута 66.80 кв. м и определена цена 82.15 лв.

4. �?мот № 13008, собственост на наследници на �?ван Йорданов Милков, със засягаща се площ на сервитута 102.00 кв. м и определена цена 125.45 лв.

5. �?мот № 13091, собственост на наследници на Стоян Райков Златев, със засягаща се площ на сервитута 35.60 кв. м и определена цена 43.78 лв.

6. �?мот № 13134, собственост на наследници на �?ван Поппетров и Рада Попова, със засягаща се площ на сервитута 73.00 кв. м и определена цена 89.78 лв.

7. �?мот № 13133, собственост на наследници на Петко Димитров �?ванов, със засягаща се площ на сервитута 39.00 кв. м и определена цена 47.96 лв.

8. �?мот № 13140, собственост на Росица Велкова �?ванова, със засягаща се площ на сервитута 19.40 кв. м и определена цена 23.86 лв.

9. �?мот № 13126, собственост на наследници на Стоян Райков Златев, със засягаща се площ на сервитута 20.70 кв. м и определена цена 25.46 лв.

10. �?мот № 49010, собственост на наследници на �?лия Савов Михов, със засягаща се площ на сервитута 5.60 кв. м и определена цена 6.89 лв.

11. �?мот № 49006, собственост на наследници на �?ван Цончев Недялков, със засягаща се площ на сервитута 92.80 кв. м и определена цена 114.13 лв.

12. �?мот № 49005, собственост на наследници на Йордан �?ванов Раднев, със засягаща се площ на сервитута 65.30 кв. м и определена цена 80.31 лв.

13. �?мот № 49002, собственост на наследници на �?ван Поппетров и Рада Попова, със засягаща се площ на сервитута 32.30 кв. м и определена цена 39.72 лв.

14. �?мот № 49001, собственост на наследници на �?ван Маринов Билалов, със засягаща се площ на сервитута 158.60 кв. м и определена цена 195.06 лв.

15. �?мот № 62106, собственост на Румен �?ванов �?ванов, със засягаща се площ на сервитута 37.30 кв. м и определена цена 45.87 лв.

16. �?мот № 62105, собственост на наследници на Никола Стоянов Михалев, със засягаща се площ на сервитута 49.10 кв. м и определена цена 60.39 лв.

17. �?мот № 62073, собственост на Драгомир Георгиев Качи�?маров, със засягаща се площ на сервитута 29.80 кв. м и определена цена 36.65 лв.

18. �?мот № 62066, собственост на Румен �?ванов �?ванов, със засягаща се площ на сервитута 72.70 кв. м и определена цена 89.41 лв.

Цената на правото на прокарване на водопровода през частните имоти е определена с Протокол от 07.07.2010 г. на комисията, назначена на основание чл. 210, ал. 2 от Закона за устройство на територията, със Заповед № РД.02.05-253/06.07.2010 г. на Кмета на Община Елена.

Сумата за обезщетение е внесена по сметка в Централна кооперативна банка на основание чл. 210, ал. 4 от ЗУТ и ще бъде изплатена на правоимащите по нареждане от община Елена след представяне от собствениците на документи легитимиращи собствеността на имотите.

Заповедта се издава при условията на чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс с предварително изпълнение, с оглед защита на важни обществени интереси.

Настоящата заповед да бъде връчена на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

изготвил, инж. Димитринка �?ванова – директор дирекция УТАБ

съгласувано с юрист Надя Недякова

Коментари