Новини от Елена » заповед

Заповед №СА-03.02.10

ЗАПОВЕД

№СА-03.02.10

В. Търново, 02.11.2011 г.

На основание чл.32. ал.1 от Закона администрацията и чл. 23, чл.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Ре�?ения на Общинска избирателна комисия – Елена за избор на общински съветници, избор на кмет на Община Елена и кметове на кметства на територията на община Елена

СВ�?КВАМ

Първото заседание на Общински съвет – Елена мандат 2011 г. – 2015 г. на 07.11.2011 г. от 13:00 ч. в Пленарната зала на Общински съвет – Елена, сградата на Община Елена, на което в присъствието на граждани на общината, на областния управител и на председателя на Общинска избирателна комисия – Елена избраните общински съветници и кметове да положат клетва по чл.32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Настоящата заповед да се връчи на председателя на Общинска избирателна комисия – Елена за уведомяване на избраните общински съветници и кметове, както и на секретаря на Община Елена и на временно изпълняващия длъжността кмет на Община Елека за сведение и изпълнение.

ДОЦ. Д-Р ПЕНЧО ПЕНЧЕВ

Областен управител на
област Велико Търново

zapoved

Коментари

Заповед №РД.02.05-516

ЗАПОВЕД

№РД.02.05-516

Елена, 27.10.2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 13, ал. 1 от �?зборния кодекс, с цел осигуряване на нормална обстановка по време на изборния ден,

ЗАБРАНЯВАМ:

1. ПРОДАЖБАТА на алкохолни напитки в магазини, заведения за хранене и питейни заведения, както и употребата им на обществени места от 20,00 часа на 29 октомври 2011 г. – събота до 8,00 часа на 31 октомври 2011 г. – понеделник (деня след изборите).

2. ПРОВЕЖДАНЕТО на всякакви масови прояви, създаващи предпоставки за нару�?аване на обществения ред на 30 октомври 2011 г. (изборния ден).

Препис от заповедта да се връчи срещу подпис на: собствениците на търговски обекти, в които се продават алкохолни напитки или на отговорниците на обекти – за изпълнение; На стар�?и експерта “Търговия и туризъм” в общинската администрация, на началника на РУ на МВР – Елена – за сведение и контрол; Да бъдат уведомени кметовете на кметства и кметските наместници.

Населението от общината да бъде запознато със заповедта чрез традиционните начини – обявяването й по: РТВ на 28 и 29 октомври 2011 г., на таблото “�?збори” в общинската администрация, на сайта на общината и на определените за това места в селата.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУ Полиция – гр. Елена.

/п/

ЙОРДАН К�?РЧЕВ

Вр�?Д Кмет на община Елена

Коментари

Заповед №РД.02.05-490

ЗАПОВЕД

№РД.02.05-490

Елена, 14.10.2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 13, ал. 1 от �?зборния кодекс, с цел осигуряване на нормална обстановка по време на изборния ден,

ЗАБРАНЯВАМ:

1. ПРОДАЖБАТА на алкохолни напитки в магазини, заведения за хранене и питейни заведения, както и употребата им на обществени места от 20:00 часа на 22 октомври 2011 г. – събота до 8:00 часа на 24 октомври 2011 г. – понеделник (деня след изборите).

2. ПРОВЕЖДАНЕТО на всякакви масови прояви, създаващи предпоставки за нару�?аване на обществения ред на 23 октомври 2011 г. (изборния ден).

Препис от заповедта да се връчи срещу подпис на: собствениците на търговски обекти, в които се продават алкохолни напитки или на отговорниците на обекти – за изпълнение; на кметовете на кметства, на кметските наместници, на стар�?и експерта “Търговия и туризъм” в общинската администрация, на началника на РУ на МВР – Елена – за сведение и контрол; на общинските ръководства на политически партии и коалиции – за сведение.

Населението от общината да бъде запознато със заповедта чрез традиционните начини – обявяването ѝ по: РТВ от 17 до 21 октомври 2011 г., на таблото “�?збори” в общинската администрация, на сайта на общината и на определените за това места в селата.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУ Полиция – гр. Елена.

/п/

ЙОРДАН К�?РЧЕВ

Вр�?Д Кмет на община Елена

Коментари

Заповед №РД.02.05-450

ЗАПОВЕД

№РД.02.05-450

Елена, 20.09.2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 148 от �?зборния кодекс, в изпълнение на т. І, 3.1. от Приложение № 2 към чл. 51 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена,

НАРЕЖДАМ:

ОБЩ�?НСК�?ЯТ РАД�?ОВЪЗЕЛ (РТВ) да се ползва от представители на политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, във връзка с предстоящата предизборна кампания за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за общински съветници и за кметове на общини и кметства, на 23 октомври 2011 г., която ще приключи 24 часа преди изборния,

ПР�? СЛЕДН�?ТЕ УСЛОВ�?Я:

1. ЗА РАД�?ОКЛ�?П: 25 лв./мин.

2. ЗА ХРОН�?КА: 25 лв./мин.

3. ЗА Д�?СПУТ: 15 лв./мин.

4. ВСТЪП�?ТЕЛН�? �? ЗАКЛЮЧ�?ТЕЛН�? РАД�?ОПРЕДАВАН�?Я: 15 лв./мин.

Заплащането се извър�?ва преди излъчване на съответното предаване.

Проявите да се провеждат в работните дни, непосредствено след информационното предаване по местния РТВ.

Когато в някой от дните има повече от един представител на политическа партия, коалиция или инициативен комитет за предизборна проява по РТВ, се спазва редът, определен чрез жребий от О�?К, копие от който следва да има при радиоводещата.

Радиопредаванията да се излъчват след предоставяне при радиоводещата на копие от квитанцията за предварително заплатено участие.

Копие от заповедта да се връчи на радиоводещата – за сведение и изпълнение, на директора на дирекция ФБУС и на главния счетоводител – за контрол.

На основание чл. 148, ал. 3 от �?зборния кодекс, екземпляр от заповедта да бъде изпратен на Сметна палата и предоставен на О�?К – Елена.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Заповед №РД.02.05-449

ЗАПОВЕД

№РД.02.05-449

Елена, 20.09.2011 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 133, ал. ал. 1 и 3 от �?зборния кодекс, чл. 8, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, във връзка с предстоящата предизборна кампания за избор на президент и вицепрезидент на Република България, и на общински съветници и кметове на общини и кметства, на 23 октомври 2011 г., с цел създаване на ред, синхрон и равнопоставеност при провеждане на предизборните събрания и митинги,

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. СЛЕДН�?ТЕ места за предизборни събрания:

1.1. в град ЕЛЕНА: Народно читалище “Напредък – Елена – 1863”.

1.2. в кметствата и населените места: Читалището или Клуба на съответното село.

2. СЛЕДН�?ТЕ места за предизборни митинги:

2.1. в град Елена: площадите “Христо Ботев” и “�?лaрион Макариополски”.

2.2. в кметствата и населените места: Централния площад на съответното село.

3. Ползването на читалищата и клубовете по т. 1 да става срещу заплащане на наем от съответната партия, коалиция от партии, инициативен комитет.

4. Всяка политическа партия, коалиция, инициативен комитет 48 часа преди началото на проявата, следва писмено да уведоми община Елена за:

а) организатора на проявата;

б) вида на проявата – събрание, митинг;

в) целта;

г) мястото;

д) времето на събранието или митинга – дата, час, приблизителна продължителност.

5. След регистриране на писмата по т. 4 по надлежния ред в общинската администрация:

5.1. Копия от същите незабавно да се предават от секретаря на общината или упълномощено от него лице на началника на РУ Полиция – гр. Елена и на РС ПБЗН – гр. Елена, във връзка със задълженията на органите на МВР, произтичащи от чл. 133, ал. 3 от �?зборния кодекс;

5.2. За проявите в селата – след регистриране на писмата по надлежния ред, секретарят на общината или упълномощено от него лице, незабавно да уведомяват по телефона кметовете и кметските наместници, а при първа възможност да им се предават и копия от уведомителните писма;

5.3. Председателите на читалищните настоятелства и отговорниците на местните клубове да се уведомяват за съответното предизборно събрание от представителите на политически партии и коалиции.

Препис от заповедта да се връчи на:

– Ръководствата на политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети – за сведение и изпълнение;

– Началника на РУ Полиция – гр. Елена и Началника на РС ПБЗН – гр. Елена – за сведение и изпълнение;

– Кметовете на кметства и кметските наместници – за сведение и изпълнение;

– Председателите на читалищните настоятелства и отговорниците на клубове по селата – чрез кметовете и кметските наместници – за сведение и изпълнение;

Заповедта да се прочете по РТВ, да се публикува на сайта на община Елена, да се постави на табло „�?збори – 2011” в общинската администрация.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Заповед №РД.02.05-448

ЗАПОВЕД

№РД.02.05-448

Елена, 20.09.2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 3 от �?зборния кодекс, във връзка с предстоящото произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за общински съветници и за кметове на общини и кметства на 23 октомври 2011 г.,

НАРЕЖДАМ:

І. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ Местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции от партии, инициативни комитети:

А. В град ЕЛЕНА:

– панелните плочи на стадион “Чумерна”;

– на бетонната укрепваща стена на околовръстно �?осе – срещу РПК;

– автобусните спирки в кв. “Север”, до “�?нтериор глас” АД и на спирка “Паметника”;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

Б. В кметствата и населените места в общината:

1. село Бадевци:

– на магазина;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имоти.

2. село Лазарци:

– на таблото в село Велковци;

– на таблото в село Лазарци

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

3. село Беброво

– на стената на общинския пазар;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

4. село Блъсковци:

– на фасадата на бив�?е училище;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

5. село Бойковци:

– на автобусните спирки в селата Бойковци и Светославци;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

6. село Буйновци:

– магазините на РПК;

– автобусните спирки в селата Буйновци и Не�?евци;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

7. село Дебели рът:

– пред магазина;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

8. село Дрента:

– на бетонната укрепваща стена до разклона на училището;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

9. село �?лаков рът:

– на автобусните спирки на центъра на селото и пред ДДМУ�?;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

10. село Каменари:

– на железните табла пред магазина в с. Каменари;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

11. село Константин:

– на западната и северната витрини на магазина в центъра на селото;

– на западната страна на административната сграда на ТПК;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

12. село Костел:

– на автобусните спирки в с. Костел и с. Граматици;

– на магазина в с. Дъбрава;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

13. село Майско:

– витрината пред фурната;

– бетонната стена на оградата пред кметството;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

14. село Марян:

– на таблото до читалищната сграда в селото;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

15. село Мийковци:

– на магазините на РПК;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

16. село Палици:

– на фасадата на общинската сграда в центъра;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

17. село Руховци:

– на двете витрини до пенсионерския клуб;

– на автобусната спирка;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

18. село Средни колиби:

– на таблата в Средни колиби и Раевци;

– на магазините на РПК;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

19. село Тодювци:

– на стената на читалището;

– на магазина на РПК;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

20. село Чакали:

– на автобусната спирка;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

21. село Гърдевци:

– пред магазина в с. Шилковци;

– пред магазина в с. Гърдевци;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

22. село Яковци:

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

ІІІ. ЗАБРАНЯВАМ:

1. Поставянето на агитационни материали преди началото на предизборната кампания – 23 септември 2011 г.

2. Поставянето на агитационни материали:

а) върху сгради и имоти, публична държавна или общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите;

б) на входната табела ЕЛЕНА, вкл. корпуса, както и на другите пътни табели;

в) на ел. таблата в града и населените места;

г) на всички места, неупоменати в раздел ІІ от настоящата заповед.

3. �?зползването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация.

4. �?зползването на агитационни материали, които застра�?ават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

5. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в тази заповед ред, до края на изборния ден.

6. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

ІV. Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок три дни след датата на произвеждане на изборите премахват поставените от тях афи�?и, плакати, реклами, позиви и други агитационни материали (чл. 134, ал. 9 от �?К).

V. Административно наказателна отговорност:

1. Който нару�?и тази заповед, с изключение на раздел ІV, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция, от 200 до 2000 лв. (чл. 299 от �?К).

2. При неизпълнение на задължението по раздел ІV (чл. 134, ал. 9), от настоящата заповед, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията от партии, се налага глоба от 1000 до 5000 лв.

Настоящата заповед да се връчи срещу подпис на:

– Общинските ръководства на политическите партии и коалиции от партии – за сведение и изпълнение;

– Кметовете и кметските наместници – за сведение и контрол;

– Началника на РУ „Полиция” – за сведение и контрол.

Заповедта да се прочете по РТВ, да се публикува на сайта на община Елена, да се постави на табло �?ЗБОР�? – 2011 в общинската администрация.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РПУ и на секретаря на общината.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Заповед №РД.02.05-429

ЗАПОВЕД

№РД.02.05-429

гр. Елена, 09.09.2011 год.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 112,ал.1,т.1 от Закона за горите във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.71 от НРПУРО�? и Ре�?ение № 90 / 19.08.2011 г. на общински съвет град Елена за снадбяване на местното население с дърва за горене и ветераните участвали във втората световна война, военноинвалидите и военнопострадалите на територията на община Елена и представен и одобрен протокол на назначена комисия за провеждане на тръжната сесия с тайно наддаване

ОБЯВЯВАМ:

За обект № 1101 класирам и определям за изпълнител „Елба – 99” ЕАД, със седалище и адрес на управление град Елена, улица Д-р Христо Момчилов №3, представлявано от �?ван Георгиев Генов – управител, Е�?К 104102758, при предложена начална цена 66 791,00 лева без ДДС.

За обект № 1102 класирам и определям за изпълнител „ Разпо – �?В” ООД, със седалище и адрес на управление град Елена, улица Мир № 2, вх.а, ет.1, ап.2, представлявано от Христо Костадинов �?ванов – управител, Е�?К 104676913 при предложена начална цена 30 204,00 лева без ДДС.

За обект № 1103 класирам и определям за изпълнител „Транслес 2000” ЕООД, със седалище и адрес на управление град Елена, улица П. Й. Тодоров № 42, вх.а, представлявано от Стоян �?ванов �?ванов – управител, Е�?К 20946814, при предложена цена 56 536,00 лева без ДДС.

За обект № 1104 класирам и определям за изпълнител ЕТ „Кър�?ев – Калин Георгиев”, със седалище и адрес на управление град Елена, улица Васил Левски № 11, представлявано от Калин Георгиев Кър�?ев – управител, Е�?К 104120418, при предложена цена 39 772,60 лева без ДДС.

Определените за изпълнители кандидати следва да внесат депозит за изпълнение в размер на 5 % от достигнатата цена за съответния обект по сметка на Община Елена – BG20 CECB97903397002000 Централна кооперативна банка АД, клон Велико Търново или банкова гаранция, в срок три работни дни от получаване на настоящата Заповед.

Внесеният депозит за участие в тръжната сесия – търг с тайно наддаване се връща на участника.

Допускам предварително изпълнение на Заповедта , съгласно АПК.

Заповедта има характер на индивидуален административен акт и подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

Копие от Заповедта да се връчи на класираните и определени за изпълнители за съответните обекти.

Препис от заповедта да се връчи на сектор “УСКП” и счетоводството при община Елена.

/ П /

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

Коментари

Заповед № РД.02.05-410

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05-410

Елена, 30.08.2011 г.

На 29.08.2011 г. от 11:30 ч. в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. “�?л. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-388/15.08.2011 г. на кмета на община Елена за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: имот № 031104, находящ се в землището на с. Яковци, община Елена, местност „В селото”, с ЕКТТЕ 87326, с площ от 0.821 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: седма – 0.175, �?еста – 0.425, четвърта – 0.221 дка, при граници на имота: № 000450 – друга селскостопанска територия на Йовко Петров Спасов и др., № 031103 – индивидуално застрояване на Тодор Естов Христов, № 031602 – овощна градина на земи по чл. 19 на ЗСПЗЗ, № 001277 – път ІІІ кл. на държавата, № 103233 – пасище, мера на земи по чл. 19 на ЗСПЗЗ, който имот е актуван с АОС № 554/08.03.2011 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията – Елена под № 126, том І. Начална тръжна цена 600 /�?естстотин/ лв. без ДДС;

Комисията е извър�?ила класиране на участниците в процедурата, като на първо място е класирала Йовко Петров Спасов с ЕГН ********* от гр. Елена, общ. Елена, с предложена цена 620 /�?естстотин и двадесет/лв..

Поради горе изложеното и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Ре�?ение № 69/15.07.2011 г. на Общински съвет Елена и Протокол от комисията назначена със Заповед № РД.02.05-388/15.08.2011г. на кмета на община Елена.

О Б Я В Я В А М:

ЙОВКО ПЕТРОВ СПАСОВ с пост. адрес гр. Елена, общ. Елена, ул. „�?в. Момчилов” № 91, вх. А, ет. 1, ап.3, ЛК № ********* издадена от МВР В. Търново, ЕГН *********, за купувач на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ: имот № 031104, находящ се в землището на с. Яковци, община Елена, местност „В селото”, с ЕКТТЕ 87326, с площ от 0.821 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: седма – 0.175, �?еста – 0.425, четвърта – 0.221 дка,при граници на имота: № 000450 – друга селскостопанска територия на Йовко Петров Спасов и др., № 031103 – индивидуално застрояване на Тодор Естов Христов, № 031602 – овощна градина на земи по чл. 19 на ЗСПЗЗ, № 001277 – път ІІІ кл. на държавата, № 103233 – пасище, мера на земи по чл. 19 на ЗСПЗЗ, който имот е актуван с АОС № 554/08.03.2011 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията – Елена под № 126, том І, с цена на имота 620 /�?естстотин и двадесет/ лева.

Купувачът следва да заплати следните суми :

1.620 /�?естстотин и давдесет/ лв. цена за покупка на имота на община Елена при подписването на договора за продажба по IBAN: BG33CECB97908497002000, код на плащане 445600, BIC код: CECBBGSF;

Върху продажната цена куповачът заплаща и следните суми:

– 2 % режийни разноски на основание чл. 44, ал.3, т.1 от НРПУРО�? по IBAN: BG33CECB97908497002000, код на плащане 447000, BIC код: CECBBGSF;

– 2 % данък по ЗМДТ по IBAN: : BG33CECB97908497002000, код на плащане 442500, BIC код CECBBGSF;

– 20 % ДДС върху режийните разноски по IBAN: BG33CECB97908497002000, код на плащане 447000, BIC код: CECBBGSF;

2. Цената за оценката на имота съгласно чл. 56, ал. 2 от НРПУРО�? на ОбС Елена на стойност 96 /деветдесет и �?ест/ лв. се заплаща по IBAN: BG29CECB9790319700, BIC код: CECBBGSF.

3. Внесеният депозит за търга се задържа и се приспада от сумата по т. 1 от настоящата заповед.

Горепосочените суми следва да се заплатят в седем дневен срок от получаване на настоящата заповед.

Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от публикуването й в сайта на община Елена, пред Административен съд – В. Търново по реда на АПК.

Препис от Заповедта да се връчи на Йовко Петров Спасов ЕГН ********, сектор УСКП и счетоводството на община Елена.

/п/

ЙОРДАН К�?РЧЕВ

За кмет на община Елена

Съгласно заповед №РД.02.05-386/15.08.2011г.

Коментари

Заповед № РД.02.05-409

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05-409

Елена, 30.08.2011 г.

На 29.08.2011 г. от 11:30 ч. в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. “�?л. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-388/15.08.2011 г. на кмета на община Елена, за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: имот № 001566, находящ се в землището на гр. Елена, местност „Моравата” с ЕКТТЕ 27190 с площ от 2.455дка, начин на трайно ползване: гора в земеделски земи, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници на имота: № 147051 – нива на Румяна Емилова Колева, № 147050 – нива на Румяна Емилова Колева, № 147053– нива на Румяна Емилова Колева, № 147048– нива на Румяна Емилова Колева, № 147023 – нива на насл. на Христо �?. Лазаров, № 000183 – полски път на община Елена, № 001565 – язовир на община Елена, № 147026 – пасище, мера на Георги Янакиев Георгиев, който имот е актуван с АОС № 559/16.03.2011 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания – гр. Елена на 18.03.2011 г., под № 135, том І.

Начална тръжна цена 2900 /две хиляди и деветстотин/ лв. без ДДС;

Комисията е извър�?ила класиране на участниците в процедурата, като на първо място е класирала Румяна Емилова Колева с ЕГН ********* от с. Беброво, общ. Елена, с предложена цена от 2910 /две хиляди деветстотин и десет/ лв.

Поради горе изложеното и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Ре�?ение №69/15.07.2011г. на ОбС – гр. Елена и Протокол от комисията назначена със Заповед № РД.02.05-388/15.08.2011г. на кмета на община Елена.

О Б Я В Я В А М:

РУМЯНА ЕМ�?ЛОВА КОЛЕВА с пост. адрес с. Беброво, общ. Елена, ул. „Седма” № 5, ЛК № ********, издадена от МВР В. Търново, ЕГН *********, за купувач на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ: имот № 001566, находящ се в землището на гр. Елена, местност „Моравата” с ЕКТТЕ 27190 с площ от 2.455дка, начин на трайно ползване: гора в земеделски земи, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници на имота: № 147051 – нива на Румяна Емилова Колева, № 147050 – нива на Румяна Емилова Колева, № 147053– нива на Румяна Емилова Колева, № 147048– нива на Румяна Емилова Колева, № 147023 – нива на насл. на Христо �?. Лазаров, № 000183 – полски път на община Елена, № 001565 – язовир на община Елена, № 147026 – пасище, мера на Георги Янакиев Георгиев, който имот е актуван с АОС № 559/16.03.2011 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания – гр. Елена на 18.03.2011 г., под № 135, том І. с цена на имота 2910 /две хиляди деветстотин и десет/ лева.

Купувачът следва да заплати следните суми :

1.2910 / две хиляди деветстотин и десет/ лв. цена за покупка на имота на община Елена при подписването на договора за продажба по IBAN: BG33CECB97908497002000, код на плащане 445600, BIC код: CECBBGSF;

Върху продажната цена куповачът заплаща и следните суми:

– 2 % режийни разноски на основание чл. 44, ал.3, т.1 от НРПУРО�? по IBAN: BG33CECB97908497002000, код на плащане 447000, BIC код: CECBBGSF;

– 2 % данък по ЗМДТ по IBAN: : BG33CECB97908497002000,

код на плащане 442500, BIC код CECBBGSF;

– 20 % ДДС върху режийните разноски по IBAN: BG33CECB97908497002000, код на плащане 447000, BIC код: CECBBGSF;

2. Цената за оценката на имота съгласно чл. 56, ал. 2 от НРПУРО�? на ОбС Елена на стойност 120 /сто и двадесет/ лв., се заплаща по IBAN: BG29CECB9790319700, BIC код: CECBBGSF.

3. Внесеният депозит за търга се задържа и се приспада от сумата по т. 1 от настоящата заповед.

Горепосочените суми следва да се заплатят в седем дневен срок от получаване на настоящата заповед.

Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от публикуването й в сайта на община Елена, пред Административен съд – В. Търново по реда на АПК.

Препис от Заповедта да се връчи на Румяна Емилова Колева ЕГН **********, сектор УСКП и счетоводството на община Елена.

/п/

ЙОРДАН К�?РЧЕВ

За кмет на община Елена

Съгласно заповед №РД.02.05-386/15.08.2011г.

Коментари

Заповед № РД.02.05-408

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05-408

Елена, 30.08.2011 г.

На 29.08.2011 г. от 11:30 ч. в зала № 211 в административната сграда на Община Елена на ул. “�?л. Макариополски” № 24 се проведе заседание на комисията, назначена със Заповед № РД.02.05-388/15.08.2011 г. на кмета на община Елена за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ: имот № 157009 в землището на с. Беброво, местност „�?би�?евото, с ЕКТТЕ 03054 с площ от 0.501 дка, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: осма, при граници на имота № 157010 – изоставена нива насл. на Борис Димитров Вацов, №000409– местен път на община Елена, № 000406 – населено място на с. Черни дял, който имот е актуван с АОС 569/06.06.2011 г., вписан в Служба по вписвания – гр. Елена на 17.06.2011 г. под №15, том ІІІ. Начална тръжна цена 500 /петстотин / лв. без ДДС;

Комисията е извър�?ила класиране на участниците в процедурата, като на първо място е класирала Ели Николова Петрова с ЕГН ********* от гр. Русе с цена за на имота 502 /петстотин и два/ лв.

Поради горе изложеното и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.75 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Ре�?ение № 69/15.07.2011 г. на Общински съвет Елена и Протокол от комисията назначена със Заповед № РД.02.05-388/15.08.2011г. на кмета на община Елена.

О Б Я В Я В А М:

ЕЛ�? Н�?КОЛОВА ПЕТРОВА с пост. адрес гр. Русе, ул. „Доростол” № 31, вх. 1, ет. 8, ап. 28 с ЛК № ********* издадена от МВР Русе, ЕГН **********, за купувач на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ: имот № 157009, находящ се в землището на с. Беброво, местност „�?би�?евото, с ЕКТТЕ 03054 с площ от 0.501 дка, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: осма, при граници на имота № 157010 – изоставена нива насл. на Борис Димитров Вацов, №000409– местен път на община Елена, № 000406 – населено място на с. Черни дял, който имот е актуван с АОС 569/06.06.2011 г., вписан в Служба по вписвания – гр. Елена на 17.06.2011 г. под №15, том ІІІ с цена за покупка на имота 502 /петстотин и два/ лева.

Купувачът следва да заплати следните суми :

1.502 /петстотин и два/ лв. цена за покупка на имота на община Елена при подписването на договора за продажба по IBAN: BG33CECB97908497002000, код на плащане 445600, BIC код: CECBBGSF;

Върху продажната цена куповачът заплаща и следните суми:

– 2 % режийни разноски на основание чл. 44, ал.3, т.1 от НРПУРО�? по IBAN: BG33CECB97908497002000, код на плащане 447000, BIC код: CECBBGSF;

– 2 % данък по ЗМДТ по IBAN: : BG33CECB97908497002000,

код на плащане 442500, BIC код CECBBGSF;

– 20 % ДДС върху режийните разноски по IBAN: BG33CECB97908497002000,

код на плащане 447000, BIC код: CECBBGSF;

2. Цената за оценката на имота съгласно чл. 56, ал. 2 от НРПУРО�? на ОбС Елена на стойност 96 /деветдесет и �?ест/ лв., се заплаща по IBAN: BG29CECB9790319700, BIC код: CECBBGSF.

3. Внесеният депозит за търга се задържа и се приспада от сумата по т. 1 от настоящата заповед.

Горепосочените суми следва да се заплатят в седем дневен срок от получаване на настоящата заповед.

Заповедта подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от публикуването й в сайта на община Елена, пред Административен съд – В. Търново по реда на АПК.

Препис от Заповедта да се връчи на Ели Николова Петрова ЕГН *********, сектор УСКП и счетоводството на община Елена.

/п/

ЙОРДАН К�?РЧЕВ

За кмет на община Елена

Съгласно заповед №РД.02.05-386/15.08.2011г.

Коментари

Заповед № РД 02.05 – 398/ 25.08.2011 г.

ЗАПОВЕД

№ РД 02.05 – 398/ 25.08.2011г.

гр. Елена

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 112,ал.1,т.1 от Закона за горите във връзка с чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл.71 от НРПУРО�? и Ре�?ение № 90 / 19.08.2011 г. на общински съвет град Елена за снадбяване на местното население с дърва за горене и ветераните участвали във втората световна война, военноинвалидите и военнопострадалите на територията на община Елена

НАРЕЖДАМ:

1.Да се проведе тръжна сесия с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от ЛФ 2011 г. общински горски територии включваща сеч и извоз до временен склад и транспортиране на дървата за горене от временния склад до адрес франко получателя, а по отно�?ение на останалите сортименти закупената дървесина да се реализира свободно от изпълнителя.

Обект 1101

подотдели : 311 и, 311 н, 313 в, 314 б, 314 в, 314 и, 319 г, 322 е, 330 ц, 330 �?

Категории дървесина и сортименти

Дърв.вид

Мярка

Коли-чество

Единична цена без ДДС

Цена без ДДС

Едра

Трупи за бичене над 30 см.

Бук

м3

57

54.00

3 078.00

Трупи за бичене от 18 до 29 см.

Бук

м3

136

44.00

5 984.00

Трупи за бичене от 18 до 29 см.

Трепетлика

м3

242

34.00

8 228.00

Средна

         

Технологична дървесина

Бук

м3

22

25.40

588.80

Технологична дървесина

Трепетлика

м3

93

25.40

2 362.20

Дребна

         

Технологична дървесина

Бук

м3

15

13.40

201.00

Технологична дървесина

З. дъб

м3

1

13.40

13.40

Технологична дървесина

Трепетлика

м3

14

13.40

187.60

Дърва

         

Дърва за огрев

Бук, габър

пр. м3

2344

14.00

32 816.00

Дърва за огрев

Трепетлика

пр. м3

516

12.00

6 192.00

ОЗМ

Бук, габър

м3

255

28.00

7 140.00

Общо :

   

 

66 791,00

Обект 1102

подотдели : 237 а, 237 п, 241 н, 241 т, 244 �?, 320 з /ч/, 327 е, 335 ж, 471 ц

Категории дървесина и сортименти

Дърв.вид

Мярка

Коли-чество

Единична цена без ДДС

Цена без ДДС

Едра

Трупи за бичене от 18 до 29 см.

Бук

м3

4

44.00

176.00

Трупи за бичене от 18 до 29 см.

З. дъб

м3

4

44.00

176.00

Средна

         

Технологична дървесина

Бук

м3

2

25.40

50.80

Технологична дървесина

З. дъб

м3

1

25.40

25.40

Дребна

         

Технологична дървесина

З. дъб

м3

3

13.40

40.20

Дърва

         

Дърва за огрев

Бук, габър,цер, з. дъб, благун

пр. м3

2014

14.00

28 196.00

ОЗМ

Бук, габър, цер,з.дъб, благун

м3

55

28.00

1 540.00

Общо :

   

 

30 204.00

Обект 1103

подотдели : 1 а, 2 о, 2 п, 4м, 57 а, 57 о

Категории дървесина и сортименти

Дърв.вид

Мярка

Коли-чество

Единична цена без ДДС

Цена без ДДС

Едра

Трупи за бичене над 30 см.

Бук

м3

52

54.00

2 808.00

Трупи за бичене от 18 до 29 см.

Бук

м3

35

44.00

1 540.00

Средна

         

Технологична дървесина

Бук

м3

5

25.40

127.00

Дребна

         

Технологична дървесина

Бук

м3

14

13.40

187.60

Технологична дървесина

З. дъб

м3

1

13.40

13.40

Дърва

         

Дърва за огрев

Бук, габър

з.дъб

пр. м3

2462

14.00

34 468.00

Дърва за огрев

Трепетлика

пр. м3

96

12.00

1 152.00

ОЗМ

Бук, габър, з.дъб

м3

580

28.00

16 240.00

Общо :

   

 

56 536.00

Обект 1104

подотдели : 369 ж, 369 м, 379 ц, 379 б1, 406 б, 417 к1

Категории дървесина и сортименти

Дърв.вид

Мярка

Коли-чество

Единична цена без ДДС

Цена без ДДС

Едра

Трупи за бичене над 30 см.

Чер бор

м3

13

54.00

702.00

Трупи за бичене от 18 до 29 см.

Чер бор

м3

52

44.00

2 288.00

Трупи за бичене от 18 до 29 см.

Бял бор

м3

66

44.00

2 904.00

Средна

         

Трупи за бичене от 15 до 17 см.

Чер бор

м3

48

30.40

1 459.20

Минни подпори

Чер бор

м3

98

20.40

1 999.20

Обли греди

Чер бор

м3

95

20.40

1 938.00

Трупи за бичене от 15 до 17 см.

Бял бор

м3

89

30.40

2 705.60

Минни подпори

Бял бор

м3

90

20.40

1 836.00

Обли греди

Бял бор

м3

127

20.40

2 590.80

Дребна

         

Ритловици

Чер бор

м3

24

13.40

321.60

Ритловици

Бял бор

м3

23

13.40

308.20

Дърва

         

Технологична дървесина

Чер бор

пр. м3

80

12.00

960.00

Технологична дървесина

Бял бор

пр. м3

382

12.00

4 584.00

Дърва за огрев

Бук, габър, акация, цер

пр. м3

1084

14.00

15 176.00

Общо :

   

 

39 772.60

2.Определям начална цена за обект №1101 – 66 791,00лева без ДДС .

3.Определям начална цена за обект №1102 – 30 204 ,00лева без ДДС.

4.Определям начална цена за обект №1103 – 56 536,00лева без ДДС .

5.Определям начална цена за обект №1104 – 39 772,60 лева без ДДС .

Наддаването за обектите ще се извър�?ва със стъпка 5% , посочена в ценова оферта :

За обект № 1101– 3 339,55 лв

За обект № 1102 – 1510,20 лв

За обект № 1103 – 2826,80лв

За обект № 1104 – 1988,63лв

Съобразно достигнатите при наддаването цени, пропорционално ще се изчисляват достигнатите единични цени на отделните сортименти/ изброени в табличен вид/ , като за дървата за горене за местно население задължително следва да се продават от купувача на съответния обект на цена 38 лева за пр.м3, франко посочен адрес на потребителя .

6. Определям гаранции за участие 20% в тръжната сесия, които се внасят по сметка на Община Елена – BG20 CECB97903397002000, Централна кооперативна банка АД, клон Велико Търново, както следва : за обект №1101- .13 358,20 лв.; за обект №1102 – 6040,80 лв; за обект № 1103 – 11 307,20 лв. и за обект № 1104 – 7 954,52 лв.

7. Определям гаранции за изпълнение в размер на 5% от стойността на достигнатата цена за обекта, внесена по сметка на Община Елена – BG20 CECB97903397002000, Централна кооперативна банка АД, клон Велико Търново или банкова гаранция. В срок от три дни от обявяването на резултатите, спечелилият тръжната сесия представя гаранцията в размер на разликата между дължимата гаранция за изпълнение и внесената гаранция за участие.

8. Дървесината в стоящо състояние може да се оглежда в периода от 29.08.2011 г. до 07.09.2011, 10,00 часа, включително .Всички направени разходи за оглед до обекта са за сметка на кандидата и са не възстановими, като огледа се извър�?ва задължително с представител на общината.

9. Условия и начин на плащане на цената: Заплащането на цената се извър�?ва на база действително добитите количества сортименти, съответната достигната единична цена на същите, при спазване на реда и начина, уточнени в другите тръжни условия и договора.

10. Цената на тръжните документи за обекта е 100 /сто лв./ без ДДС. Същите се закупуват в Център за информационно обслужване на гражданите община Елена, всеки работен ден в периода от 29.08.2011г. до 12.00 часа на 07.09.2011година

11. Крайният срок за приемане на офертите е 16,00 часа на 07.09.2010 г. в сградата на община Елена, стая 204.

12. Определям комисия за провеждане на тръжната сесия в състав:

…………………………………………………………………………………………………………….

13. Тръжната сесия ще се проведе на 08.09.2011г. от 14.00 часа в зала 211, сградата на община Елена. Резултатите от тръжната сесия ще бъдат обявени същия ден на мястото за обяви в сградата на община Елена.

14. Определям дата за повторен търг – 13.09.2010 г от 14.00 часа в зала 211, сградата на община Елена, който ще се състои в случай, че не е подадена нито една оферта в първоначално обявения срок или всички подадени оферти не отговарят на обявените от продавача условия.

Кандидатите, не закупили документи в срока по т.10, могат да ги закупят от Център за информационно обслужване на гражданите община Елена, всеки работен ден в периода от 09.09.2011 до 12.00 часа на 12 .09.2011година

Крайният срок за приемане на оферти за повторния търг е 16.30 часа на 12.09.2010 г. в сградата на община Елена , град Елена .

Резултатите от повторния търг ще бъдат обявени същия ден на мястото за обяви на община Елена и на сайта на община Елена .

15. Други тръжни условия:

Освен регламентираните в чл.112,ал.1,т.1 от Закона за горите, Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на общински съвет Елена, ЗОС общи условия, определям други допълнителни тръжни условия, които изчерпателно са посочени в т.2 “Други тръжни условия” от съдържанието на документацията за участие в тръжната сесия. Същите условия са неотменна част от настоящата ми заповед и са задължителни при уреждане на взаимоотно�?енията с кандидатите и при сключване на конкретния договор за продажба на стоящата дървесина на корен.

16.Утвърждавам тръжната документация, чийто оригинал да се съхранява от гл. счетоводител на Община Елена. На кандидатите за участие в тръжната сесия да се продават копия от утвърдената документация.

Препис от заповедта ми да се връчи на гл. счетоводител и членовете на комисията за изпълнение.

/ П /

ЙОРДАН К�?РЧЕВ – ЗАМ. КМЕТ

ЗА КМЕТ НА ОБЩ�?НА ЕЛЕНА

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД .02.05- 386/ 15.08.2011 г.

Коментари

Заповед №РД.02.05-395/19.08.2011 г. за образуване на избирателни секции

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05-395/19.08.2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 71, ал. 2 от �?зборния кодекс

ОБРАЗУВАМ:

1. �?ЗБ�?РАТЕЛН�? СЕКЦ�?�? за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент, общински съветници, кметове на общини и на кметства на 23.10.2011 г., съгласно приложението, което е неразделна част от тази заповед.

Определям номерата на избирателните секции в общината в съответствие с Ре�?ение № 19/11.07.2011г. на Ц�?К, съгласно приложението.

2. Настоящата заповед с приложението да се обяви публично чрез: публикуване във в. “Еленска трибуна”, оповестяване на сайта на община Елена и по местния РТВ и постави на табло “�?збори 2011” във фоайето на общинската администрация.

3. В срок до 30 август да се изпрати списък с адресите на избирателните секции в ГД “ГРАО” в МРРБ;

4. Копие от заповедта за образуване на избирателните секции и списъка с адресите на избирателните секции да се предоставят на О�?К – Елена.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината.

ЙОРДАН К�?РЧЕВ – ЗАМ. КМЕТ

За кмет на община ЕЛЕНА,

Съгласно Заповед № РД.02.05-386/15.08.2011 г.

Заповед за образуване на избирателните секции на територията на общината

Приложение избирателни секции

Коментари (1)

Заповед №РД.02.05-388

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05-388

Елена, 15.08. 2011г.

�?ма проявен интерес за закупуване на недвижими имоти – земеделски земи – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Яковци, община Елена и землището на с. Беброво, община Елена и в землището на гр. Елена. Одобрени са пазарни оценки, изготвени от лицензиран оценител „Елатив Техноивнест” с лиценз №ЛК – 000036/10.06.2004г

Поради това и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.46, ал. 1 и чл.62 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Ре�?ение № 69/15.07.2011 г. на Общински съвет – Елена,

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. �?мот № 031104 в землището на с. Яковци, община Елена, местност „В селото”, с ЕКТТЕ 87326, с площ от 0.821 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: седма – 0.175, �?еста – 0.425, четвърта – 0.221 дка,при граници на имота: № 000450 – друга селскостопанска територия на Йовко Петров Спасов и др., № 031103 – индивидуално застрояване на Тодор Естов Христов, № 031602 – овощна градина на земи по чл. 19 на ЗСПЗЗ, № 001277 – път ІІІ кл. на държавата, № 103233 – пасище, мера на земи по чл. 19 на ЗСПЗЗ, който имот е актуван с АОС № 554/08.03.2011 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписванията – Елена под № 126, том І с начална тръжна цена 600 /�?естстотин / лв. без ДДС.

2. �?мот № 001566 в землището на гр. Елена, местност „Моравата” с ЕКТТЕ 27190 с площ от 2.455 дка, начин на трайно ползване: гора в земеделски земи, категория на земята при неполивни условия: четвърта, при граници на имота: № 147051 – нива на Румяна Емилова Колева, № 147050 – нива на Румяна Емилова Колева, № 147053– нива на Румяна Емилова Колева, № 147048– нива на Румяна Емилова Колева, № 147023 – нива на насл. на Христо �?. Лазаров, № 000183 – полски път на община Елена, № 001565 – язовир на община Елена, № 147026 – пасище, мера на Георги Янакиев Георгиев, който имот е актуван с АОС № 559/16.03.2011 г. – частна общинска собственост, вписан в Служба по вписвания – гр. Елена на 18.03.2011 г., под № 135, том І с начална тръжна цена 2900 /две хиляди и деветстотин/ лв. без ДДС.

3. �?мот № 157009 в землището на с. Беброво, местност „�?би�?евото, с ЕКТТЕ 03054 с площ от 0.501 дка, начин на трайно ползване: изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: осма, при граници на имота № 157010 – изоставена нива насл. на Борис Димитров Вацов, №000409– местен път на община Елена, № 000406 – населено място на с. Черни дял, който имот е актуван с АОС 569/06.06.2011 г., вписан в Служба по вписвания – гр. Елена на 17.06.2011 г. под №15, том ІІІ с начална тръжна цена 500 / петстотин / без ДДС лв.

Тръжните условия са, както следва:

1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, нямащи просрочени парични задължения към община Елена,

2. Депозитът за участие е в размер 20 % от началната тръжна цена и се внася до 10,00 ч. в деня на провеждане на търга по IBAN № BG20CECB97903397002000, BIC код: CECBBGSF при “ЦКБ” .

3. Тръжната документация включва:

– Заявление за участие в търга;

– предложение за цена;

– декларация за оглед на обекта на търга;

– проекто – договор;

– тръжни условия;

– декларация за липса на просрочени парични задължения към Община Елена;

– АОС на имота – ксерокопие;

4. Тръжната документация е на стойност 100.00 /сто / лв. без ДДС и се закупува в Центъра за информационно обслужване на граждани в сградата на общинска администрация – Елена до10:00 ч. на деня на провеждане на търга.

5. Оглед на обекта може да се извър�?и всеки работен ден от 10,00 ч. – 16,00 ч. до последния работен ден, предхождащ датата на търга .

6. Търгът да се проведе след публикация на обява в местен вестник и интернет страницата на община Елена на 29.08.2011 г. от 11:30 ч. в зала № 211 на общинска администрация – Елена, ул. “�?л. Макариополски” № 24, гр. Елена.

7. Предложенията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик до 11: 00 ч. в деня на провеждане на търга в стая № 204 на общинска администрация – Елена на ул. “�?л.Макариополски” № 24, гр. Елена, заедно със следните документи:

7.1. Заявление за участие;

7.2 Предложение за цена;

7.3. Декларация за оглед на обекта;

7.4. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена;

7.5. Документи за внесен депозит и закупена тръжна документация;

7.6. Нотариално заверено пълномощно при участие на пълномощник;

7.7. Удостоверение за актуално състояние за юридически лица не търговци;

7.8. Документ за самоличност на представляващия участника – заверено копие;

Документите се представят в оригинал или заверено от участника копие.

САШО ТОПАЛОВ /п/

Кмет на община Елена

Коментари

Заповед №РД.02.05-387

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05-387

Елена, 15.08. 2011г.

�?ма проявен интерес за закупуване на недвижими имоти – земеделски земи – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Палици , община Елена и землището на с. Беброво, община Елена. Одобрени са пазарни оценки, изготвени от лицензиран оценител „Елатив Техноивнест” с лиценз №ЛК – 000036/10.06.2004г

Поради това и на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.46, ал. 1 и чл.62 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Ре�?ение № 68/15.07.2011 г. на Общински съвет – Елена,

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост:

1. �?мот № 069510 в землището на с. Палици, община Елена, местност „Коминя” с ЕКТТЕ 55261 с площ от 1.225 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: �?еста, при граници: № 069512 – нива на наследници на Ангелина �?ванова Гавазова, № 069509 – нива на земи чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 000808 – населено място на махала Мутафовци, актуван с АОС№563/12.05.2011г. вписан в Служба по вписванията при РС – гр. Елена под №163, том ІІ от 30.05.2011г. с начална тръжна цена 2200 /двехиляди и двеста/лева без ДДС .

2. �?мот № 069532 в землището на с. Палици, община Елена, местност „Коминя” с ЕКТТЕ 55261 с площ от 1.119 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: �?еста, при граници: № 000814 – път ІV кл. на община Елена, № 000584 – пасище мера на земи чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 000256 – населено място на с. Палици, № 069533 – нива на насл. на Дамян Кръстев Бъчваров, актуван с АОС 564/12.05.2011г., вписан в Служба по вписванията при РС- гр. Елена под №164, томІІ от 30.05.2011г. с начална тръжна цена 2000 /две хиляди и деветстотин/ лв. без ДДС.

3. �?мот № 018005 в землището на с. Беброво, община Елена, местност „У�?ура” с ЕКТТЕ 03054 с площ от 1.968 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: �?еста, при граници на имота: № 204017 – нива на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, № 204100 – полски път на община Елена, № 204015 – нива на Любомир Велчев Неделков и др., №000138 – полски път на община Елена, № 018105 – овощна градина на насл. на Тодор Недялков Симеонов, № 001270 – населено място на с. Бялковци, № 018004 – нива на насл. на Йордан Дойков Димитров, актуван с АОС 565/12.05.2011г., вписан в Служба по вписванията при РС- гр. Елена под №165, том.ІІ от 30.05.2011г. с начална тръжна цена 4000 / четири хиляди / лв. без ДДС.

Тръжните условия са, както следва:

1. До участие в търга се допускат физически и юридически лица, нямащи просрочени парични задължения към община Елена,

2. Депозитът за участие е в размер 20 % от началната тръжна цена и се внася до 10,00 ч. в деня на провеждане на търга по IBAN № BG20CECB97903397002000, BIC код: CECBBGSF при “ЦКБ” .

3. Тръжната документация включва:

– Заявление за участие в търга;

– предложение за цена;

– декларация за оглед на обекта на търга;

– проекто – договор;

– тръжни условия;

– декларация за липса на просрочени парични задължения към Община Елена;

– АОС на имота – ксерокопие;

4. Тръжната документация е на стойност 100.00 /сто / лв. без ДДС и се закупува в Центъра за информационно обслужване на граждани в сградата на общинска администрация – Елена до 9:00 ч. в деня на провеждане на търга.

5. Оглед на обекта може да се извър�?и всеки работен ден от 10,00 ч. – 16,00 ч. до последния работен ден, предхождащ датата на търга .

6. Търгът да се проведе след публикация на обява в местен вестник и интернет страницата на община Елена на 29.08.2011 г. от 10:30 ч. в зала № 211 на общинска администрация – Елена, ул. “�?л. Макариополски” № 24, гр. Елена.

7. Предложенията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик до 10:00 ч. в деня на провеждане на търга в стая № 204 на общинска администрация – Елена на ул. “�?л.Макариополски” № 24, гр. Елена, заедно със следните документи:

7.1. Заявление за участие;

7.2 Предложение за цена;

7.3. Декларация за оглед на обекта;

7.4. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена;

7.5. Документи за внесен депозит и закупена тръжна документация;

7.6. Нотариално заверено пълномощно при участие на пълномощник;

7.7. Удостоверение за актуално състояние за юридически лица не търговци;

7.8. Документ за самоличност на представляващия участника – заверено копие;

Документите се представят в оригинал или заверено от участника копие.

САШО ТОПАЛОВ /П/

Кмет на община Елена

Коментари

Заповед №РД.02.05-389

ЗАПОВЕД

№ РД.02.05-389

Елена, 15.08.2011 г.

За задоволяване нуждите на гражданите и служителите на общината е необходимо да се осигури автомат за топли напитки, чрез провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост. Предвид на горното е изготвена е бизнес оценка на имота от „Елатив Техноинвест”, със Сертификат № 900300017 /14.12.2009 г. от КНОБ и Лиценз № 9461 от 28.04.2001 г. издаден от Агенция за приватизация.

На основание чл.44, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 14, ал.1 и ал.2 от ЗОС, чл. 62, ал. 1 от НРПУРО�? и Ре�?ение № 70/15.07.2011 г.на Общински съвет – Елена

Н А Р Е Ж Д А М:

Да се проведе присъствен търг с тайно наддаване за отдаване под наемна недвижим имот – представляващ част от недвижим имот – публична общинска собственост, по АОС 283/25.07.2001 г., вписан в Служба по вписвания-Елена под № 72, том ІІ, на 17.02.2005 г., находящ се на ул. „�?л. Макариополски” № 24 в гр. Елена, УП�? І, кв. 33 по плана на града, при граници от всички страни улица, представляващо един кв. м от фоаето на сградата при граници на фоаето: стълби, пункт за управление, антре, вън�?на стена на сградата за поставяне на Автомат на автомат за топли напитки

Първоначална тръжна цена за месечен наем от 39 /тридесет и девет/ лв. без ДДС и срок от пет години, считано от датата на сключване на договора.

Тръжните условия са, както следва:

1.До участие в търга се допускат физически и юридически лица, нямащи просрочени парични задължения към община Елена, закупили тръжна документация и подали предложения в указания срок.

2. Депозитът за участие е в размер 20 % от началната тръжна цена и се внася по IBAN № BG20CECB97903397002000, BIC код: CECBBGSF при “ЦКБ” .

3. Тръжната документация включва:

– Заявление за участие в търга;

– Предложение за цена

– Проекто – договор;

– Тръжни условия;

– декларация за оглед на обекта на търга;

– декларация за липса на просрочени парични задължения към Община Елена;

– АОС на имота – копие;

4. Тръжната документация е на стойност 80.00 лв. без ДДС и се закупува в Центъра за информационно обслужване на граждани в сградата на общинска администрация – Елена до 16 часа на деня предхождащ дата на търга.

5. Оглед на обекта може да се извър�?и всеки работен ден от 10,00 ч. – 16,00 ч. до последния работен ден, предхождащ датата на търга след представяне на документ за закупена тръжна документация и предварително уточняване.

6. Търгът да се проведе след публикацията на обявата за търга в местен ежедневник и интернет страницата на общината на 29.08.2011 г. от 10 часа в зала № 211 на общинска администрация – Елена, ул. “�?л. Макариополски” № 24, гр. Елена.

7. Предложенията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик до 9:30 ч. на деня за провеждане на търга в стая № 204 на общинска администрация – Елена на ул. “�?л.Макариополски” № 24, гр. Елена, заедно със следните документи:

7.1. Заявление за участие

7.2. Предложение за наемна цена;

7.3. Удостоверение за актуално състояние за юридическите лица не търговци – заверено копие / Е�?К;

7.4. Декларация за оглед на обекта;

7.5. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена;

7.6. Документи за внесен депозит и закупена тръжна документация;

7.7. Нотариално заверено пълномощно при участие на пълномощник;

7.8. Документ за самоличност на представляващия участника – заверено копие;

Документите се представят в оригинал или заверено от участника копие.

САШО ТОПАЛОВ /п/

Кмет на община Елена

Коментари