Новини от Елена » Обявление №УТ.01.02-288/20.ХІІ.2011 г.

Обявление №УТ.01.02-288/20.ХІІ.2011 г.

ОБЯВЛЕН�?Е

№УТ.01.02-288/20.ХІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-599/19.ХІІ.2011 г. на кмета на община Елена е разре�?ено да се изработи Подробен устройствен план за застрояване на имот № 213001 по КВС землище гр. Елена – с начин на трайно ползване „Др. произв. база”, находящ се в бив�? Стопански двор, извън регулация в землище на гр. Елена, за определяне на ново конкретно предназначение – за „Търговска дейност с черни и цветни метали”.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

инж. Д�?ЛЯН МЛЪЗЕВ

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.