Новини от Елена » Собствениците на гори ще получат финансова помощ за консултации

Собствениците на гори ще получат финансова помощ за консултации

От 14 ноември до 22 декември стартира приемът на заявления по мярка 114 “�?зползване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори” по Програмата за развитие на селските райони. Финансовата помощ се отпуска за покриване на нарастващите разходи за консултантски услуги, необходими за подобряване на общата производителност на стопанствата.
За собствениците на гори комплекта от консултации включва оценка, предоставяне на информация и съвети от доставчик на консултантски услуги. Един собственик на гори може да получи безвъзмездна финансова помощ за максимум един комплект консултации в рамките на две календарни години. Финансовата помощ е в размер 80 % от общите допустими разходи, които не могат да надви�?ават левовата равностойност на 240 евро.
�?нституциите и организациите, които могат да осигуряват консултантските услуги в сферата на горския сектор, трябва да имат опит в консултантските услуги в областта на горите, да разполагат с квалифициран персонал, да са административно и технически осигурени и да докажат надеждност по отно�?ение на основните принципи и критерии за устойчиво стопанисване на горите.
Консултанти могат да бъдат юридически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за вис�?ето образование, по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за горите, както и БАН и Селскостопанската академия.
Те се одобряват от министъра на земеделието и храните след провеждане на процедура по избор и се вписват в регистър на консултантите.

�?зточник Янтра Днес

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.