Новини от Елена » Заповед №РД.02.05-516

Заповед №РД.02.05-516

ЗАПОВЕД

№РД.02.05-516

Елена, 27.10.2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 13, ал. 1 от �?зборния кодекс, с цел осигуряване на нормална обстановка по време на изборния ден,

ЗАБРАНЯВАМ:

1. ПРОДАЖБАТА на алкохолни напитки в магазини, заведения за хранене и питейни заведения, както и употребата им на обществени места от 20,00 часа на 29 октомври 2011 г. – събота до 8,00 часа на 31 октомври 2011 г. – понеделник (деня след изборите).

2. ПРОВЕЖДАНЕТО на всякакви масови прояви, създаващи предпоставки за нару�?аване на обществения ред на 30 октомври 2011 г. (изборния ден).

Препис от заповедта да се връчи срещу подпис на: собствениците на търговски обекти, в които се продават алкохолни напитки или на отговорниците на обекти – за изпълнение; На стар�?и експерта “Търговия и туризъм” в общинската администрация, на началника на РУ на МВР – Елена – за сведение и контрол; Да бъдат уведомени кметовете на кметства и кметските наместници.

Населението от общината да бъде запознато със заповедта чрез традиционните начини – обявяването й по: РТВ на 28 и 29 октомври 2011 г., на таблото “�?збори” в общинската администрация, на сайта на общината и на определените за това места в селата.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РУ Полиция – гр. Елена.

/п/

ЙОРДАН К�?РЧЕВ

Вр�?Д Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.