Новини от Елена » Обявление №УТ.04.02-82

Обявление №УТ.04.02-82

ОБЯВЛЕН�?Е

№УТ.04.02-82

25.10.2010 г.

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3/16.10.2000 г. (ДВ, бр. 88/2000 г.) За условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно – охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно – битово водоснабдяване, уведомяваме заинтересованото население, че в община Елена е наличен Проект за санитарно – охранителна зона около каптиран водоизточник „Пърчовци”, землище гр. Елена, на „ВиК Йовковци” ООД – гр. Велико Търново.

Съгласно чл. 39, ал. 3 от Наредба № 3, проектът ще бъде на разположение – за запознаване – в срок от един месец от датата на издаване на настоящото обявление – в сградата на община Елена – гр. Елена, ул. „�?ларион Макариополски” № 24 – ст. 306, като в същия срок могат да бъдат подавани писмени становища и възражения чрез община Елена до Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен.

Настоящото обявление да бъде поставено на таблото за информация на гражданите в община Елена и публикувано на сайта на община Елена.

/п/

ЙОРДАН К�?РЧЕВ

Вр�?Д Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.