Новини от Елена » Обявление №УТ.01.02-225

Обявление №УТ.01.02-225

ОБЯВЛЕН�?Е

№УТ.01.02-225

Елена, 13.Х.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-480/7.Х.2011 година на кмета на община Елена е разре�?ено да се изработи Подробен устройствен план за застрояване и включване в околовръстния полигон на с. Бръчковци на имот № 024013 по КВС землище с. Яковци – с начин на трайно ползване „нива”, попадащ в пояс ІІ на СОЗ на язовир „Йовковци”.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

ЙОРДАН К�?РЧЕВ

Вр�?Д Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.