Новини от Елена » Заповед №РД.02.05-450

Заповед №РД.02.05-450

ЗАПОВЕД

№РД.02.05-450

Елена, 20.09.2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 148 от �?зборния кодекс, в изпълнение на т. І, 3.1. от Приложение № 2 към чл. 51 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Елена,

НАРЕЖДАМ:

ОБЩ�?НСК�?ЯТ РАД�?ОВЪЗЕЛ (РТВ) да се ползва от представители на политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети, във връзка с предстоящата предизборна кампания за произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на Република България и избори за общински съветници и за кметове на общини и кметства, на 23 октомври 2011 г., която ще приключи 24 часа преди изборния,

ПР�? СЛЕДН�?ТЕ УСЛОВ�?Я:

1. ЗА РАД�?ОКЛ�?П: 25 лв./мин.

2. ЗА ХРОН�?КА: 25 лв./мин.

3. ЗА Д�?СПУТ: 15 лв./мин.

4. ВСТЪП�?ТЕЛН�? �? ЗАКЛЮЧ�?ТЕЛН�? РАД�?ОПРЕДАВАН�?Я: 15 лв./мин.

Заплащането се извър�?ва преди излъчване на съответното предаване.

Проявите да се провеждат в работните дни, непосредствено след информационното предаване по местния РТВ.

Когато в някой от дните има повече от един представител на политическа партия, коалиция или инициативен комитет за предизборна проява по РТВ, се спазва редът, определен чрез жребий от О�?К, копие от който следва да има при радиоводещата.

Радиопредаванията да се излъчват след предоставяне при радиоводещата на копие от квитанцията за предварително заплатено участие.

Копие от заповедта да се връчи на радиоводещата – за сведение и изпълнение, на директора на дирекция ФБУС и на главния счетоводител – за контрол.

На основание чл. 148, ал. 3 от �?зборния кодекс, екземпляр от заповедта да бъде изпратен на Сметна палата и предоставен на О�?К – Елена.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.