Новини от Елена » Заповед №РД.02.05-449

Заповед №РД.02.05-449

ЗАПОВЕД

№РД.02.05-449

Елена, 20.09.2011 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, в изпълнение на чл. 133, ал. ал. 1 и 3 от �?зборния кодекс, чл. 8, ал. 1 от Закона за събранията, митингите и манифестациите, във връзка с предстоящата предизборна кампания за избор на президент и вицепрезидент на Република България, и на общински съветници и кметове на общини и кметства, на 23 октомври 2011 г., с цел създаване на ред, синхрон и равнопоставеност при провеждане на предизборните събрания и митинги,

ОПРЕДЕЛЯМ:

1. СЛЕДН�?ТЕ места за предизборни събрания:

1.1. в град ЕЛЕНА: Народно читалище “Напредък – Елена – 1863”.

1.2. в кметствата и населените места: Читалището или Клуба на съответното село.

2. СЛЕДН�?ТЕ места за предизборни митинги:

2.1. в град Елена: площадите “Христо Ботев” и “�?лaрион Макариополски”.

2.2. в кметствата и населените места: Централния площад на съответното село.

3. Ползването на читалищата и клубовете по т. 1 да става срещу заплащане на наем от съответната партия, коалиция от партии, инициативен комитет.

4. Всяка политическа партия, коалиция, инициативен комитет 48 часа преди началото на проявата, следва писмено да уведоми община Елена за:

а) организатора на проявата;

б) вида на проявата – събрание, митинг;

в) целта;

г) мястото;

д) времето на събранието или митинга – дата, час, приблизителна продължителност.

5. След регистриране на писмата по т. 4 по надлежния ред в общинската администрация:

5.1. Копия от същите незабавно да се предават от секретаря на общината или упълномощено от него лице на началника на РУ Полиция – гр. Елена и на РС ПБЗН – гр. Елена, във връзка със задълженията на органите на МВР, произтичащи от чл. 133, ал. 3 от �?зборния кодекс;

5.2. За проявите в селата – след регистриране на писмата по надлежния ред, секретарят на общината или упълномощено от него лице, незабавно да уведомяват по телефона кметовете и кметските наместници, а при първа възможност да им се предават и копия от уведомителните писма;

5.3. Председателите на читалищните настоятелства и отговорниците на местните клубове да се уведомяват за съответното предизборно събрание от представителите на политически партии и коалиции.

Препис от заповедта да се връчи на:

– Ръководствата на политическите партии, коалиции от партии и инициативни комитети – за сведение и изпълнение;

– Началника на РУ Полиция – гр. Елена и Началника на РС ПБЗН – гр. Елена – за сведение и изпълнение;

– Кметовете на кметства и кметските наместници – за сведение и изпълнение;

– Председателите на читалищните настоятелства и отговорниците на клубове по селата – чрез кметовете и кметските наместници – за сведение и изпълнение;

Заповедта да се прочете по РТВ, да се публикува на сайта на община Елена, да се постави на табло „�?збори – 2011” в общинската администрация.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на секретаря на общината.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.