Новини от Елена » Заповед №РД.02.05-448

Заповед №РД.02.05-448

ЗАПОВЕД

№РД.02.05-448

Елена, 20.09.2011 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 3 от �?зборния кодекс, във връзка с предстоящото произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на Република България и за общински съветници и за кметове на общини и кметства на 23 октомври 2011 г.,

НАРЕЖДАМ:

І. По време на предизборната кампания кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативните комитети могат да изготвят и разпространяват плакати, реклами, обръщения и други агитационни материали. На всеки агитационен материал задължително се отбелязва от чие име се издава.

Всеки агитационен материал съдържа информация, че купуването и продаването на гласове е престъпление, като информацията заема не по-малко от 10 на сто от лицевата площ на агитационния материал и е разположена в обособено поле.

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ Местата за поставяне на агитационни материали от партии, коалиции от партии, инициативни комитети:

А. В град ЕЛЕНА:

– панелните плочи на стадион “Чумерна”;

– на бетонната укрепваща стена на околовръстно �?осе – срещу РПК;

– автобусните спирки в кв. “Север”, до “�?нтериор глас” АД и на спирка “Паметника”;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

Б. В кметствата и населените места в общината:

1. село Бадевци:

– на магазина;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имоти.

2. село Лазарци:

– на таблото в село Велковци;

– на таблото в село Лазарци

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

3. село Беброво

– на стената на общинския пазар;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

4. село Блъсковци:

– на фасадата на бив�?е училище;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

5. село Бойковци:

– на автобусните спирки в селата Бойковци и Светославци;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

6. село Буйновци:

– магазините на РПК;

– автобусните спирки в селата Буйновци и Не�?евци;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

7. село Дебели рът:

– пред магазина;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

8. село Дрента:

– на бетонната укрепваща стена до разклона на училището;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

9. село �?лаков рът:

– на автобусните спирки на центъра на селото и пред ДДМУ�?;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

10. село Каменари:

– на железните табла пред магазина в с. Каменари;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

11. село Константин:

– на западната и северната витрини на магазина в центъра на селото;

– на западната страна на административната сграда на ТПК;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

12. село Костел:

– на автобусните спирки в с. Костел и с. Граматици;

– на магазина в с. Дъбрава;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

13. село Майско:

– витрината пред фурната;

– бетонната стена на оградата пред кметството;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

14. село Марян:

– на таблото до читалищната сграда в селото;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

15. село Мийковци:

– на магазините на РПК;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

16. село Палици:

– на фасадата на общинската сграда в центъра;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

17. село Руховци:

– на двете витрини до пенсионерския клуб;

– на автобусната спирка;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

18. село Средни колиби:

– на таблата в Средни колиби и Раевци;

– на магазините на РПК;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

19. село Тодювци:

– на стената на читалището;

– на магазина на РПК;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

20. село Чакали:

– на автобусната спирка;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

21. село Гърдевци:

– пред магазина в с. Шилковци;

– пред магазина в с. Гърдевци;

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

22. село Яковци:

– на частни сгради, огради, витрини – с разре�?ение на собственика или управителя на имота.

ІІІ. ЗАБРАНЯВАМ:

1. Поставянето на агитационни материали преди началото на предизборната кампания – 23 септември 2011 г.

2. Поставянето на агитационни материали:

а) върху сгради и имоти, публична държавна или общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите;

б) на входната табела ЕЛЕНА, вкл. корпуса, както и на другите пътни табели;

в) на ел. таблата в града и населените места;

г) на всички места, неупоменати в раздел ІІ от настоящата заповед.

3. �?зползването на държавния и общински транспорт за предизборна агитация.

4. �?зползването на агитационни материали, които застра�?ават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението, както и на материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите.

5. Унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в тази заповед ред, до края на изборния ден.

6. Поставянето на агитационни материали на партии, коалиции от партии и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването.

ІV. Партиите, коалициите от партии и инициативните комитети в срок три дни след датата на произвеждане на изборите премахват поставените от тях афи�?и, плакати, реклами, позиви и други агитационни материали (чл. 134, ал. 9 от �?К).

V. Административно наказателна отговорност:

1. Който нару�?и тази заповед, с изключение на раздел ІV, се наказва с глоба, съответно имуществена санкция, от 200 до 2000 лв. (чл. 299 от �?К).

2. При неизпълнение на задължението по раздел ІV (чл. 134, ал. 9), от настоящата заповед, на лицето, което представлява партията или инициативния комитет, или на лицата, които представляват коалицията от партии, се налага глоба от 1000 до 5000 лв.

Настоящата заповед да се връчи срещу подпис на:

– Общинските ръководства на политическите партии и коалиции от партии – за сведение и изпълнение;

– Кметовете и кметските наместници – за сведение и контрол;

– Началника на РУ „Полиция” – за сведение и контрол.

Заповедта да се прочете по РТВ, да се публикува на сайта на община Елена, да се постави на табло �?ЗБОР�? – 2011 в общинската администрация.

Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на началника на РПУ и на секретаря на общината.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.