Новини от Елена » Обявление №УТ.01.02-43

Обявление №УТ.01.02-43

ОБЯВЛЕН?Е

№ УТ.01.02-43

Елена, 29.ІІІ.2011 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закона за устройство на територията, община Елена съобщава, че със Заповед № РД.02.05-117/28.ІІІ.2011 г. на Кмета на община Елена е разре?ено да се изработи Проект за изменение на действащ РП (ПУП – План за дворищна регулация) за парцели ІІ „Съвет”, ІІІ-65, ІV-66, V-67,68 и VІ-65 в кв. 6 по плана на с. Дрента – поставяне на неприложените дворищно – регулационни линии в съответствие със съществуващите на място имотни граници и обособяване на три нови самостоятелни УП? за имот пл. № 65.

Заповедта може да се обжалва чрез община Елена пред Административен съд – гр. Велико Търново, съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на съобщаване.

/п/

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.