Новини от Елена » Обява за присъствен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост за срок от 5 години

Обява за присъствен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост за срок от 5 години

ОБЩ?НА ЕЛЕНА основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.14, ал. 2 от ЗОС, във връзка с § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за сдружения и напояване и чл. 58 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съгласувателно писмо 07-800/05.10.2010 г.на Заместник – министъра на земеделието и храните, Ре?ение №112/28.12.2010 г. Общински съвет – гр. Елена и Заповед РД.02.05-22/24.01.2011 г. на Кмета на община Елена

ОБЯВЯВА

присъствен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост за срок от 5 години, а именно:

– имот № 000428 с ЕКТТЕ 38337, с площ от 23.589 дка, в землището на с. Константин, община Елена, при граници: имот № 102075 –пасище мера на кметство с. Константин; имот № 000310- дере на община Елена; имот №000315 -др. селскост.територия на земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ и имот №000429-водостоп. съоражения на община Елена, актуван с АОС № 172/06.05.1998 г. – публична общинска собственост, вписан в Служба по вписвания на 25.03.2005 г. под № 65 том ІІІ., при първоначална тръжна от 1600 / хиляда и ?естстотин/ лв. без ДДС наемна цена за година, платима на две равни вноски.

Тръжните условия са както следва:

1.До участие в търга се допускат физически и юридически лица, регистрирани като търговци или земеделски производители, нямащи просрочени парични задължения към община Елена.

2. Депозитът за участие е в размер на 20 % от началната тръжна цена и се внася до 16,00 ч. на последния работен ден предхождащ дата на провеждане на търга по IBAN № BG20CECB97903397002000, BIC код: CECBBGSF при “ЦКБ” .

3. Тръжната документация включва:

– Заявление за участие в търга;

– декларация за оглед на обекта на търга;

– предложение за наемна цена;

– проекто – договор;

– тръжни условия;

– декларация за липса на просрочени парични задължения към Община Елена;

– АОС на имота – копие;

4. Тръжната документация е на стойност 80.00 лв. без ДДС и се закупува в Центъра за информационно обслужване на граждани в сградата на общинска администрация – Елена до 16.00 ч. на последният работен ден предхождащ дата на провеждане на търга.

5. Оглед на обекта може да се извър?и всеки работен ден от 10,00 ч. – 16,00 ч. до последния работен ден, предхождащ датата на търга след предварително уточняване.

6. Търгът да се проведе на петнадесетия ден след публикацията на обявата за търга в местен ежедневник и интернет страницата на общината, а ако той е неработен на следващия работен ден от 14.00 ч. в зала № 211 на общинска администрация – Елена, ул. “?л. Макариополски” № 24, гр. Елена.

7. Предложенията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик до 12.00 ч. на деня на провеждане на търга в стая № 204 на общинска администрация – Елена на ул. “?л.Макариополски” № 24, гр. Елена, заедно със следните документи:

7.1. Заявление за участие

7.2. Удостоверение за актуално състояние на кандидата – заверено копие/ Е?К;

7.3. Удостоверение за липса на просрочени парични задължения към община Елена;

7.4. Декларация за оглед на обекта;

7.5. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена;

7.6. Документи за внесен депозит и закупена тръжна документация;

7.7. Нотариално заверено пълномощно при участие на пълномощник;

7.8. Предложение за наемна цена;

7.9. Документ за самоличност на представляващия участника – заверено копие;

Документите се представят в оригинал или заверено от участника копие.

Търгът ще се проведе на 15.02.2011 г.

САШО ТОПАЛОВ

Кмет на община Елена

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.