Новини от Елена

Посещение на М�?Г „Еленско – Златари�?ки Балкан” в �?талия

В периода 17-21.01.2011 г. в изпълнение на проект: „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална местна инициативна група на територията на община Елена и община Златарица” по ПРСР 2007-2013, представители на Местна инициативна група (М�?Г) „Еленско – Златари�?ки Балкан” посетиха регион Пуля – Република �?талия. Целта бе�?е почерпване на опит от други М�?Г със сходни приоритети и цели, съгласно собствените си стратрегии за развитие.

Бяха проведени редица срещи с представители на публични и частни партньори на М�?Г „Пиана дел Таволиере”, както и други М�?Г-ове, участници в транснационален проект, в който се предвижда да включи и М�?Г „Еленско – Златари�?ки Балкан”. Проектът ще създаде организация в Европейска полза, с партньорство на страните – �?талия, България, Румъния, Хърватска, Сърбия, Косово, Македония, Словакия и Украина. Целта е уеднаквяване на стратегиите за местно развитие, като се създадат еднакви модели за развитие и се акцентира върху подобряването и обмена в квалификация на кадрите.

Бяха посетени обекти, реализирани по линия и от М�?Г-ове в Република �?талия, която работи с такава форма на инициативност от 10 години. Това, което те се „извървяли” за този период може да бъде синтезирано в няколко думи, които сподели кмета на гр. Пултиняно:

„Трябва да създадем едно задължително условие в собствените си глави – АКО СМЕ ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ПОСТ�?ГНЕМ ВС�?ЧКО! Ако се разделяме ще вървим надолу.

Трябва да бъдем в крачка с времето. В противен случай – други хора, с други страсти и желания, разбрали принципа, видоизменили го, ще ни изпреварят и ще го направят вместо нас, но не с идеална и обществена полза.

За това тези местни инициативни групи са добре до�?ли!

mig-italia

1 коментар »

  1. Xa... написа:,

    27.01.2011 at 21:35

    „Трябва да създадем едно задължително условие в собствените си глави – АКО СМЕ ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА ПОСТ�?ГНЕМ ВС�?ЧКО! Ако се разделяме ще вървим надолу. “ �? на�?ите глави проумяват ли го? Съмнявам се?

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.