Новини от Елена » Обява за присъствен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Обява за присъствен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

ОБЩ�?НА ЕЛЕНА на основание чл.44, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.35, ал. 1 от ЗОС, чл.44, ал.1, т.1,чл. 58 и чл.62 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Заповед №РД.02.05.-297/30.07.2010 г. на кмета на община Елена

ОБЯВЯВА

присъствен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост:

– баня – едноетажна сграда съз ЗП 100 кв.м , заедно с УП�? ІІ, кв. 31А с площ от 850 кв.м, одобрен със Заповед ул. рег. № 77/02.03.31 г. и дв. рег. №548/09.03.32 г. по плана на с. Константин, при граници на имота УП�? І, кв. 31А за фурна и парник, от две страни улица и УП�? ІІІ, кв. 31А за озеленяване. АОС № 192/13.07.1999 г. – частна общинска собственост

Начална тръжна 14 500 лв. с ДДС.

Тръжните условия са, както следва:

1.До участие в търга се допускат физически и юридически лица, нямащи просрочени парични задължения към община Елена, данъчните и осигурителните органи.

2. Депозитът за участие е в размер 20 % от началната тръжна цена, която възлиза на 1600,00 / хиляда и �?естстотин / лв. и се внася до 16,00 ч. на последния работен ден предхождащ дата на провеждане на търга по IBAN № BG20CECB97903397002000, BIC код: CECBBGSF при “ЦКБ” .

3. Тръжната документация включва:

– Заявление за участие в търга;

– декларация за оглед на обекта на търга;

– проекто – договор;

– тръжни условия;

– декларация за липса на просрочени парични задължения към Община Елена;

– АОС на имота – копие;

4. Тръжната документация е на стойност 100.00 /сто / лв. без ДДС и се закупува в Центъра за информационно обслужване на граждани в сградата на общинска администрация – Елена до 12.00 ч. на деня на провеждане на търга.

5. Оглед на обекта може да се извър�?и всеки работен ден от 10,00 ч. – 16,00 ч. до последния работен ден, предхождащ датата на търга след предварителна заявка.

6. Търгът да се проведе на петнадесетия ден след публикацията на обявата за търга в местен ежедневник и интернет страницата на общината, а ако той е неработен на следващия работен ден от 14.00 ч. в зала № 211 на общинска администрация – Елена, ул. “�?л. Макариополски” № 24, гр. Елена.

7. Предложенията за участие се подават в запечатан, непрозрачен плик до 12.00 ч. на деня на провеждане на търга в стая № 204 на общинска администрация – Елена на ул. “�?л.Макариополски” № 24, гр. Елена, заедно със следните документи:

7.1. Заявление за участие

7.2. Удостоверение за актуално състояние на кандидата или карта с Е�?К – заверено копие от кандидата;

7.3. Удостоверение за липса на просрочени парични задължения към данъчните и осигурителните органи;

7.4. Декларация за оглед на обекта;

7.5. Декларация за липса на просрочени парични задължения към община Елена;

7.6. Документи за внесен депозит и закупена тръжна документация;

7.7. Нотариално заверено пълномощно при участие на пълномощник;

7.8. Предложение за цена

7.9. Документ за самоличност на представляващия участника – заверено от кандидата копие;

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.