Новини от Елена

Болниците в Елена и Полски Тръмбе? са на границата на оцеляването

Разкриването на спе?ни кабинети в двата града ще подсили звената на Спе?на помощ
БОЛН?Ц?ТЕ В ЕЛЕНА ? ПОЛСК? ТРЪМБЕШ СА НА ГРАН?ЦАТА НА ОЦЕЛЯВАНЕТО, СТАНА ЯСНО ДН? ПРЕД? СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР?ТЕ МЕЖДУ Д?РЕКТОР?ТЕ ?М ? ЗДРАВНАТА КАСА. ДРАСТ?ЧНО Е НАМАЛЕН?ЕТО НА БРОЯ НА КЛ?Н?ЧН?ТЕ ПЪТЕК? ЗА ТАЗ? ГОД?НА. „Болницата в Полски Тръмбе? ще сключи договор само за 5 клинични пътеки, при 34 за 2009 година”, каза директорът на Районната здравноосигурителна каса във Велико Търново д-р ?ван ?ванов. Еленската болница ще работи по 20 клинични пътеки, при 49 за миналата година. Това на практика означава, че Ф?НАНС?РАНЕТО ЗА ДВЕТЕ ЛЕЧЕБН? ЗАВЕДЕН?Я ПО Л?Н?Я НА ЗДРАВНАТА КАСА ЩЕ БЪДЕ В ПЪТ? ПО-МАЛКО ? едва ли общинските съвети ще имат възможност да вкарат финансова инжекция в лечебниците. Така болниците ще бъдат сериозно затруднени и ЕД?НСТВЕН?ЯТ НАЧ?Н ДА ОЦЕЛЕЯТ ЩЕ БЪДЕ ДА СЕ ПРЕСТРУКТУР?РАТ. „Един от възможните начини за ре?аване на проблема е, ако се въведат по-скоро пътеките за долекуване и допълнително лечение. Остойностяването на тези клинични пътеки ще даде възможност за допълнителни пари за тези болници по линия на здравната каса. Така те ще могат да се преструктурират в болници за долекуване”, коментира за „Борба” д-р Албена Ламбева, директор на Регионалния център по здравеопазване в старата столица. Това обаче се очаква да стане най-рано от средата на годината, когато евентуално ще бъдат въведени такива пътеки.
Междувременно стана ясно, че министерството на здравеопазването предвижда допълнителни средства за разкриването на спе?ни приемни кабинети в малките градове, в които болниците няма да успеят да сключат договор със здравната каса или ще работят с намален капацитет.
Както „Борба” първа писа, СПЕШН? КАБ?НЕТ? ЩЕ БЪДАТ РАЗКР?Т? В ЕЛЕНА ? ПОЛСК? ТРЪМБЕШ. „?деята е тази кабинети да подсилят звената на Спе?на помощ в тези градове”, обясни Виолина Енева от РЦЗ – Велико Търново. По повод изпратено до институцията писмо от министерство на здравеопазването В ПЕТЪК СЕ ПРОВЕДЕ СПЕШНО ЗАСЕДАН?Е НА РЕГ?ОНАЛН?Я СЪВЕТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, председателстван от директора на РЦЗ д-р Албена Ламбева. Заповедта на министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев изисква „да се осигури денонощно медицинско обслужване на населението в районите, в които предстои трансформиране на лечебните заведения”. По време на заседанието обсъдихме възможността за организиране на 24-часови дежурства към филиалите на центровете за Спе?на медицинска помощ”, обясни д-р Ламбева. Според изискването на министерството специалистите, които ще работят в спе?ните приемни кабинети, ще сключат договори, а дейността им ще се заплаща по ред и условия, определени от здравното ведомство. Няма ограничения по месторабота, което означава, че дежурства може да дават и лекари от други населени места. „ВС?ЧК? ЛЕКАР? ОТ ПОЛСК? ТРЪМБЕШ ? ЕЛЕНА СЕ СЪГЛАС?ХА ДА ДАВАТ 24-ЧАСОВ? ДЕЖУРСТВА”, каза още д-р Ламбева. На заседанието в петък присъстваха представители на двете засегнати общини. Според изискванията на МЗ графиците за спе?ните дежурства трябва да са готови до 1 февруари. От тогава трябва да заработят и въпросните спе?ни кабинети, където ще бъдат обслужвани хора със здравословни проблеми, които не знаят към кого да се обърнат. По 100 лева за 12-часово дежурство ще получават работещите в тези кабинети. За местата, където болниците ще работят с намален капацитет или ще бъдат закрити, пари ще се отпуснат приоритетно. „ДВЕТЕ БОЛН?Ц? ЩЕ СКЛЮЧАТ ДОГОВОР? С РЗОК”, категорично заяви за пореден път в петък директорът на институцията д-р ?ванов. „?нспектори от РЗОК и РЦЗ направиха проверки за спазването на медицинските стандарти, наличието на специалисти и апаратура, както и възможностите за осъществяване на 24-часов прием на пациенти”, обясни още д-р ?ванов. На директорите на двете лечебни заведения е дадена 10-дневна отсрочка, за да изпълнят изискванията на здравната каса и да сключат договори. Междувременно се чакат допълнителни указания от МЗ относно разкриването на спе?ните кабинети в двата града.
„КАТО ОСНОВН? ПРОБЛЕМ? ЗА БОЛН?ЦАТА В ПОЛСК? ТРЪМБЕШ ПРЕЗ ТАЗ? ГОД?НА СЕ ОЧЕРТАВАТ НЕРВН?ТЕ БОЛЕСТ? ? ?НСУЛТ?ТЕ. А ЗА ЕЛЕНА – ПР?ЕМЪТ ПО СПЕШНОСТ НА ХОРА СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВ? ? Х?РУРГ?ЧН? ПРОБЛЕМ?”, смята д-р ?ванов.
„?зискванията на здравната каса гарантират хората в болниците да получават качествена медицинска помощ и въпреки протестите това е правилната посока за реформа в системата на здравеопазването”, обясни още ?ефът на РЗОК. ?зискването за двама специалисти и един специализант за всяка клинична пътека на практика означава, че 24 часа в болницата ще има специалист по основните болести, т.е. когато пациент отиде по спе?ност, няма да се налага тепърва да се търсят специалисти и да се чака да дойдат в болницата, а те ще са там, което е особено важно именно при спе?ните случаи, когато буквално всяка минута е от значение.
В КРАЙНА СМЕТКА ЗАСЕГА КАТЕГОР?ЧНО Е ЯСНО, ЧЕ БОЛН?Ц?ТЕ В ПОЛСК? ТРЪМБЕШ ? ЕЛЕНА НЯМА ДА БЪДАТ ЗАКР?Т?, НО ВЕРОЯТНО В БЛ?ЗК?ТЕ МЕСЕЦ? ЩЕ СЕ НАЛОЖ? ДА СЕ ПРЕСТРУКТУР?РАТ В ЗДРАВН? ЗАВЕДЕН?Я ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ЗА ДА ОЦЕЛЕЯТ. А СПЕШН?ТЕ СЛУЧА? В ДВАТА ГРАДА ЩЕ СЕ ПОЕМАТ ОТ ЗВЕНАТА НА СПЕШНА ПОМОЩ ? СПЕШН?ТЕ ПР?ЕМН? КАБ?НЕТ?, КО?ТО ПРЕДСТО? ДА БЪДАТ РАЗКР?Т?. Пациентите няма да останат без болници и медицинска помощ, гарантират директорите на здравните институции във Велико Търново.

?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.