Новини от Елена

Болниците в Елена и Полски Тръмбе�? са на границата на оцеляването

Разкриването на спе�?ни кабинети в двата града ще подсили звената на Спе�?на помощ
БОЛН�?Ц�?ТЕ В ЕЛЕНА �? ПОЛСК�? ТРЪМБЕШ СА НА ГРАН�?ЦАТА НА ОЦЕЛЯВАНЕТО, СТАНА ЯСНО ДН�? ПРЕД�? СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОР�?ТЕ МЕЖДУ Д�?РЕКТОР�?ТЕ �?М �? ЗДРАВНАТА КАСА. ДРАСТ�?ЧНО Е НАМАЛЕН�?ЕТО НА БРОЯ НА КЛ�?Н�?ЧН�?ТЕ ПЪТЕК�? ЗА ТАЗ�? ГОД�?НА. „Болницата в Полски Тръмбе�? ще сключи договор само за 5 клинични пътеки, при 34 за 2009 година”, каза директорът на Районната здравноосигурителна каса във Велико Търново д-р �?ван �?ванов. Еленската болница ще работи по 20 клинични пътеки, при 49 за миналата година. Това на практика означава, че Ф�?НАНС�?РАНЕТО ЗА ДВЕТЕ ЛЕЧЕБН�? ЗАВЕДЕН�?Я ПО Л�?Н�?Я НА ЗДРАВНАТА КАСА ЩЕ БЪДЕ В ПЪТ�? ПО-МАЛКО �? едва ли общинските съвети ще имат възможност да вкарат финансова инжекция в лечебниците. Така болниците ще бъдат сериозно затруднени и ЕД�?НСТВЕН�?ЯТ НАЧ�?Н ДА ОЦЕЛЕЯТ ЩЕ БЪДЕ ДА СЕ ПРЕСТРУКТУР�?РАТ. „Един от възможните начини за ре�?аване на проблема е, ако се въведат по-скоро пътеките за долекуване и допълнително лечение. Остойностяването на тези клинични пътеки ще даде възможност за допълнителни пари за тези болници по линия на здравната каса. Така те ще могат да се преструктурират в болници за долекуване”, коментира за „Борба” д-р Албена Ламбева, директор на Регионалния център по здравеопазване в старата столица. Това обаче се очаква да стане най-рано от средата на годината, когато евентуално ще бъдат въведени такива пътеки.
Междувременно стана ясно, че министерството на здравеопазването предвижда допълнителни средства за разкриването на спе�?ни приемни кабинети в малките градове, в които болниците няма да успеят да сключат договор със здравната каса или ще работят с намален капацитет.
Както „Борба” първа писа, СПЕШН�? КАБ�?НЕТ�? ЩЕ БЪДАТ РАЗКР�?Т�? В ЕЛЕНА �? ПОЛСК�? ТРЪМБЕШ. „�?деята е тази кабинети да подсилят звената на Спе�?на помощ в тези градове”, обясни Виолина Енева от РЦЗ – Велико Търново. По повод изпратено до институцията писмо от министерство на здравеопазването В ПЕТЪК СЕ ПРОВЕДЕ СПЕШНО ЗАСЕДАН�?Е НА РЕГ�?ОНАЛН�?Я СЪВЕТ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, председателстван от директора на РЦЗ д-р Албена Ламбева. Заповедта на министъра на здравеопазването д-р Божидар Нанев изисква „да се осигури денонощно медицинско обслужване на населението в районите, в които предстои трансформиране на лечебните заведения”. По време на заседанието обсъдихме възможността за организиране на 24-часови дежурства към филиалите на центровете за Спе�?на медицинска помощ”, обясни д-р Ламбева. Според изискването на министерството специалистите, които ще работят в спе�?ните приемни кабинети, ще сключат договори, а дейността им ще се заплаща по ред и условия, определени от здравното ведомство. Няма ограничения по месторабота, което означава, че дежурства може да дават и лекари от други населени места. „ВС�?ЧК�? ЛЕКАР�? ОТ ПОЛСК�? ТРЪМБЕШ �? ЕЛЕНА СЕ СЪГЛАС�?ХА ДА ДАВАТ 24-ЧАСОВ�? ДЕЖУРСТВА”, каза още д-р Ламбева. На заседанието в петък присъстваха представители на двете засегнати общини. Според изискванията на МЗ графиците за спе�?ните дежурства трябва да са готови до 1 февруари. От тогава трябва да заработят и въпросните спе�?ни кабинети, където ще бъдат обслужвани хора със здравословни проблеми, които не знаят към кого да се обърнат. По 100 лева за 12-часово дежурство ще получават работещите в тези кабинети. За местата, където болниците ще работят с намален капацитет или ще бъдат закрити, пари ще се отпуснат приоритетно. „ДВЕТЕ БОЛН�?Ц�? ЩЕ СКЛЮЧАТ ДОГОВОР�? С РЗОК”, категорично заяви за пореден път в петък директорът на институцията д-р �?ванов. „�?нспектори от РЗОК и РЦЗ направиха проверки за спазването на медицинските стандарти, наличието на специалисти и апаратура, както и възможностите за осъществяване на 24-часов прием на пациенти”, обясни още д-р �?ванов. На директорите на двете лечебни заведения е дадена 10-дневна отсрочка, за да изпълнят изискванията на здравната каса и да сключат договори. Междувременно се чакат допълнителни указания от МЗ относно разкриването на спе�?ните кабинети в двата града.
„КАТО ОСНОВН�? ПРОБЛЕМ�? ЗА БОЛН�?ЦАТА В ПОЛСК�? ТРЪМБЕШ ПРЕЗ ТАЗ�? ГОД�?НА СЕ ОЧЕРТАВАТ НЕРВН�?ТЕ БОЛЕСТ�? �? �?НСУЛТ�?ТЕ. А ЗА ЕЛЕНА – ПР�?ЕМЪТ ПО СПЕШНОСТ НА ХОРА СЪС СЪРДЕЧНО-СЪДОВ�? �? Х�?РУРГ�?ЧН�? ПРОБЛЕМ�?”, смята д-р �?ванов.
„�?зискванията на здравната каса гарантират хората в болниците да получават качествена медицинска помощ и въпреки протестите това е правилната посока за реформа в системата на здравеопазването”, обясни още �?ефът на РЗОК. �?зискването за двама специалисти и един специализант за всяка клинична пътека на практика означава, че 24 часа в болницата ще има специалист по основните болести, т.е. когато пациент отиде по спе�?ност, няма да се налага тепърва да се търсят специалисти и да се чака да дойдат в болницата, а те ще са там, което е особено важно именно при спе�?ните случаи, когато буквално всяка минута е от значение.
В КРАЙНА СМЕТКА ЗАСЕГА КАТЕГОР�?ЧНО Е ЯСНО, ЧЕ БОЛН�?Ц�?ТЕ В ПОЛСК�? ТРЪМБЕШ �? ЕЛЕНА НЯМА ДА БЪДАТ ЗАКР�?Т�?, НО ВЕРОЯТНО В БЛ�?ЗК�?ТЕ МЕСЕЦ�? ЩЕ СЕ НАЛОЖ�? ДА СЕ ПРЕСТРУКТУР�?РАТ В ЗДРАВН�? ЗАВЕДЕН�?Я ЗА ДОЛЕКУВАНЕ, ЗА ДА ОЦЕЛЕЯТ. А СПЕШН�?ТЕ СЛУЧА�? В ДВАТА ГРАДА ЩЕ СЕ ПОЕМАТ ОТ ЗВЕНАТА НА СПЕШНА ПОМОЩ �? СПЕШН�?ТЕ ПР�?ЕМН�? КАБ�?НЕТ�?, КО�?ТО ПРЕДСТО�? ДА БЪДАТ РАЗКР�?Т�?. Пациентите няма да останат без болници и медицинска помощ, гарантират директорите на здравните институции във Велико Търново.

�?зточник вестник Борба

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.