Новини от Елена » На вниманието на собствениците и ползвателите на земеделски земи в землищата на община Елена

На вниманието на собствениците и ползвателите на земеделски земи в землищата на община Елена

Уважаеми съграждани,

Във връзка с предстоящата кампания по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделските земи, изготвени на основание чл. 37 в, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ за стопанската 2014/2015 г. от община Елена Ви информираме следното:

Срокът за подаване на декларации по чл.69 и заявления по чл.70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/ е 31.07.2014 г. Декларациите по чл.69 и заявления по чл. 70 се подават в общинска служба по земеделие гр. Елена лично или чрез пълномощник и важат за следващата стопанска година 2014-2015.
Собствениците на земеделски земи подават декларация по образец по чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/, в която посочват начина на трайно ползване на всеки от имотите и под каква форма ги стопанисват. Документът се подава в общинската служба по земеделие гр. Елена. Собствениците, които не желаят имотите им да се включват в масиви за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ, посочват изрично това в декларацията. Важно е да се знае, че всеки един от тях може да подаде документа, който ползват всички съсобственици или наследници.
Ако собственик на имот е подал декларация, в която е посочил, че не желае имотът му да бъде включен в масиви за ползване по чл.37в от ЗСПЗЗ, то този имот не се включва в изходните данни и материали за създаване на масивите за ползване за следващата стопанска година 2014-2015, съответно не се включва в споразумението по чл. 37в, ал. 1 и не се разпределя като т. нар. бели петна.
С подадената декларация по чл.69, ал. 1 от ППЗСПЗЗ, собственикът може да изяви желание да участва с имота си в масиви за ползване по чл.37 в от ЗСПЗЗ, както и желание имотът да бъде включен в масиви за ползване като имот по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ /имоти-бели петна/.
Имотите на собственици, за които не са подадени декларации по чл.69 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ще бъдат включени в споразуменията по чл.37 в, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /имоти-бели петна/.
Ползвателите на земеделски земи подават в общинската служба по земеделие, лично или чрез пълномощник, заявление по чл. 70 от правилника за приложение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/. В него се посочват имотите които ползва и на какво правно основание. Ползвателите трябва да посочат желанието си да участват или да не участват в разпределението на масивите за ползване по споразумение.
Имоти, за които има сключени договори и ползвателите не са подали заявления по чл.70 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, също се включват в споразумението като имоти по чл. 37в, ал.3, т.2 от закона за собствеността и ползването на земеделските земи, т. нар. „бели петна”.
Декларациите по чл.69 от ППЗСПЗЗ и заявленията по чл.70 от ППЗСПЗЗ задължително трябва да бъдат придружени с документи за собственост, договори за наем, аренда или други документи, доказващи правното основание за ползване на земеделската земя.

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ КЪМ СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКА СЛУЖБА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ – ЕЛЕНА.

3 коментара »

 1. Еленя Радева написа:,

  19.07.2016 at 16:31

  Ако земята е дадена на кооперация за обработване и кооперацията е подала заявление по чл. 70 от правилника за приложение на закона за земеделските земи, трябва ли собственикът да подава декларация по чл.69 от същия правилник. Благодаря предварително!

 2. служител написа:,

  20.07.2016 at 9:46

  Здравейте!
  На зададения от Вас въпрос, служител от общинска служба по земеделие отговори, че след като сте дали земите си за обработване на кооперация, Вие сте прехвърлили и отговорностите към тях. След като те са подали заявление по чл. 70, от Вас не се изисква подаване на декларация.

 3. Росица Стоянова написа:,

  25.07.2016 at 19:22

  Ако земята е дадена под наем и наемателят е подал заявление по чл. 70 от правилника за приложение на закона за земеделските земи, трябва ли собственикът да подава декларация по чл.69 от същия правилник. Благодаря предварително!

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.