Новини от Елена » Oбщо отчетно изборно събрание на Местен съвет по туризъм „Елена”

Oбщо отчетно изборно събрание на Местен съвет по туризъм „Елена”

От името на Управителния съвет на Местен съвет по туризъм „Елена” и община Елена най-учтиво Ви каним на Общо отчетно изборно събрание, което ще се проведе на 11 декември 2013 г. (сряда) от 16,30 часа в пленарната зала на общинска администрация Елена  – гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” №24, ет.1, западен вход, зала 101.

  Дневният ред включва:

  1. Приемане на нови членове на сдружението.
  2. Приемане на отчет за дейността на сдружението.
  3. Освобождаване на стария УС и председателя на дружеството.
  4. Избор на нов УС и председател на сдружението.
  5. Промени в устава  – глава V раздел І – Общо събрание, раздел ІІ Управителен съвет и други.
  6. Определяне размер на членски внос и ред за събиране.
  7. Разни.

Съгласно действащата нормативна база Местния съвет по туризъм „Елена” е регистриран като юридическо лице с нестопанска цел, което обединява физически и юридически лица на доброволен принцип. Сред основните цели на сдружението са:

  • Да координира интересите и действията и да активизира инициативата на органи, организации и фирми, свързани с развитието на туризма на територията на община Елена.
  • Да съдейства за развитие на туризма на местно равнище и да насърчава частната инициатива при формиране и реализация на туристическия продукт.
  • Да осигурява информационното обслужване и участие на всички достъпни форуми, борси и срещи с цел рекламиране на Еленския регион и заемане на трайно място на туристическата карта на Република България.

Според устава, членове на МСТ „Елена” могат да станат граждани и институции, които не само приемат устава и плащат членския си внос, но имат идеи за туризма в еленския край и работят всеотдайно за неговото развитие и утвърждаване като приоритетен отрасъл.

Ако смятате, че бихте могли да допринесете за развитието на туризма на територията на община Елена и имате желание да работите за тази кауза, можете да подадете писмено заявления за членство в срок до 10.12.2013 г. включително, ден преди датата на Общото събрание в стая 320 на общинска администрация или на е – mail: tt@elena.bg.

Заявлението можете да получите от общинския туристически информационен център, или в стая 320 на общинската администрация,  или да изтеглите от сайта на община Елена.

Заявление /Формат.doc/

RSS за коментарите

Публикувайте коментар.