Новини от Елена » Обществени поръчки

Архив на Обществени поръчки

Община Елена обявява открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: „?зпълнение на строително – монтажни работи, вкл. доставка и монтаж на изделия и съоръжения, за реализиране на проект от община Елена, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. – № 04/322/00461 „Обновяване и развитие на населените места в община Елена”

2 коментара

Ре?ение за промяна в обявление и документация по обществена поръчка с предмет: “Дейности за информация и публичност”

Кметът на община Елена, като възложител на обществена поръчка  с предмет: “Дейности за информация и публичност”, по проект „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец”, е взел ре?ение за промяна в обявлението и съпътстващата документация.

Актуалната документация, включително ре?ението за промяна, можете да изтеглите от връзката по-долу.

Документация за обществена поръчка/формат.ZIP/

Коментари (1)

Допълнителна информация към публична покана Доставка на канцеларски материали и офис – консумативи

До всички заинтересовани лица:

Относно: Публикувана публична покана на Портала на Агенция по обществените поръчки с № ID 9012873 от 06.03.2013 г., с предмет: Доставка на канцеларски материали и офис – консумативи за нуждите на община Елена и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея, за 2013 г.”, с две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция1: ”Доставка на канцеларски материали, копирна и принтерна хартия и формуляри”.

Обособена позиция2: „Доставка на офис консумативи /тонер касети и зареждане на тонер касети/”.

УВАЖАЕМ? УЧАСТН?Ц? В ПРОЦЕДУРАТА,

Уведомяваме Ви, че в публикуваната документация за участие към публичната покана е допусната техническа гре?ка в Приложение № 3 – Ценова оферта.

Прилагаме коригиран образец на ценова оферта, като при изготвяне на офертата си следва да се съобразите с актуализираното приложение.

Приложение №3/формат.doc/

Коментари (1)

Публична покана за доставка на Канцеларски материали и офис консумативи

Община Елена набира оферти за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана с предмет: “Доставка на канцеларски материали и офис – консумативи за нуждите на община Елена и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към нея, за 2013 г.”, с две обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: ”Доставка на канцеларски материали, копирна и принтерна хартия и формуляри”.
Обособена позиция 2: „Доставка на офис консумативи /тонер касети и зареждане на тонер касети/”.
Уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки 9012873.

Документация за участие.ZIP

Коментари

Община Елена обявява обществена поръчка по проект: „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец“

Община Елена обявява открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: “Дейности за информация и публичност”, по проект: „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец“, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос I ”Добро управление”, Приоритет 1.1, ”Ефективна структура на държавната администрация” Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04/, регистрационен номер на договора 12-11-46/09.10.2012 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Документация за участие в процедурата.ZIP

Коментари

Допълнително разяснение към участниците в публична покана с предмет: „?зследване на ефективността на маркетинговите дейности (специализиран консултант)” по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”

Допълнително разяснение към участниците в обществена поръчка чрез публикуване на публична покана с предмет: „?зследване на ефективността на маркетинговите дейности (специализиран консултант)” по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.2-02/2011/ „Подкрепа за развитието на туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.2-02/2011/015 от 13.08.2012 г. Уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки – 9011729.

Допълнително разяснение към участниците.PDF

Коментари

Община Елена обявява обществена поръчка по проект: „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”

Община Елена обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за услуга с предмет: „?зследване на ефективността на маркетинговите дейности (специализиран консултант)” по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.2-02/2011/ „Подкрепа за развитието на туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.2-02/2011/015 от 13.08.2012 г. Уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки – 9011729.

Документация за участие в процедурата (Формат. zip)

Коментари

Община Елена обявява обществена поръчка по проект: „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец“

Община Елена обявява открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: “?звър?ване на функционални анализи в общините Елена и Лясковец и провеждане на съпътстващи обучения, свързани с провеждания функционален анализ, разработване на предложения за промени в нормативни, стратегически и други документи, оптимизиране на структурите и подобряване на организацията, работните процеси и координацията в административните структури”, по проект „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос I ”Добро управление”, Приоритет 1.1, ”Ефективна структура на държавната администрация” Бюджетна линия  BG051PO002/12/1.1-04/, регистрационен номер на договора 12-11-46/09.10.2012 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Документация за участие в процедуратa.(Формат.zip)

Коментари

Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Логистични услуги по участие в събития”

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 39, ал. 1, т. 6 от Закона за обществени поръчки, кмета на община Елена прекратява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публикуване на публична покана с предмет: „Логистични услуги по участие в събития” по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.2-02/2011/„Подкрепа за развитието на туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.2-02/2011/015 от 13.08.2012 г.”

Уникален код на публичната покана в Портала на обществените поръчки – 9010029.

Ре?ение за прекратяване

Коментари

Допълнително разяснение към участниците в публична покана с предмет: „Логистични услуги по участие в събития”

Допълнително разяснение към участниците в обществена поръчка чрез публикуване на публична покана с предмет: „Логистични услуги по участие в събития” по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.2-02/2011/„Подкрепа за развитието на туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.2-02/2011/015 от 13.08.2012 г.”.

Допълнително разяснение

Коментари

Допълнително разяснение към участниците в публична покана с предмет: „Логистични услуги по участие в събития”

Допълнително разяснение към участниците в обществена поръчка чрез публикуване на публична покана с предмет: „Логистични услуги по участие в събития” по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.2-02/2011/„Подкрепа за развитието на туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.2-02/2011/015 от 13.08.2012 г.”.

Допълнително разяснение

Коментари

Община Елена обявява обществена поръчка по проект: „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”

Община Елена обявява обществена поръчка по реда на глава осем „а“ от Закона за обществени поръчки за възлагане на услуга с предмет: „?зследване на ефективността на маркетинговите дейности (специализиран консултант)” по проект „Развитие на атрактивен и ефективен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.2-02/2011/„Подкрепа за развитието на туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, по договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO001/3.2-02/2011/015 от 13.08.2012 г.” Уникален код на публичната покана в Портала за обществени поръчки – 9010029.

Документация за публична покана

Коментари

Община Елена обявява обществена поръчка по проект: „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец“

Община Елена обявява открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: “Дейности за информация и публичност”, по проект: „Чрез ефективна структура към по-добри услуги за гражданите на общините Елена и Лясковец“, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос I ”Добро управление”, Приоритет 1.1, ”Ефективна структура на държавната администрация” Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04/, регистрационен номер на договора 12-11-46/09.10.2012 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”.

Документация за участие в процедурата

Коментари

Община Елена обявява обществена поръчка „Управление, изпълнение и отчитане на дейностите по проекти на Община Елена, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Документация за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осем “а” от Закона за обществените поръчки за възлагане изпълнението на услуга с предмет: „Управление, изпълнение и отчитане на дейностите по проекти на Община Елена, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., по обособени позиции:
А. Обособена позиция №1 с обхват: Управление, изпълнение и отчитане на дейностите по проект №04/322/00461 „Обновяване и развитие на населените места в община Елена”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.;
Б. Обособена позиция №2 с обхват: Управление, изпълнение и отчитане на дейностите по проект №04/321/01126 „Подобряване на социалната инфраструктура в община Елена чрез изграждане на Защитено жилище в УП? ІІ-1796 в кв. 93 по плана на гр. Елена”, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.”.

ДОКУМЕНТАЦ?Я ПУБЛ?ЧНА ПОКАНА

Коментари

Община Елена обявява обществена поръчка по проект „Развитие на атрактивен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”

Община Елена обявява открита процедура за възлагане изпълнението на обществена поръчка с предмет: „?зработка и разпространяване на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации, дейности по осигуряване на информиране, публичност и визуална идентификация по проект „Развитие на атрактивен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, по две обособени позиции:
– Обособена позиция 1. „?зработка и разпространяване на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите, предоставяне на консултации” и
– Обособена позиция 2. „Дейности по осигуряване на информиране, публичност и визуална идентификация по проект „Развитие на атрактивен регионален продукт – туристическа дестинация Елена – Лясковец – Златарица”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 3, Схема №: BG161PO001/3.2-02/2011/„Подкрепа за развитието на туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, съгласно Договор № BG161PO001/3.2-02/2011/015 от 13.08.2012 г.

Документация за участие в процедурата

Коментари